Pētījums "Latvijas pilsētu sociāli ekonomiskās attīstības tendences"

Balstoties uz daudzveidīgas kvantitatīvās un kvalitatīvās informācijas analīzi, pētījums piedāvā analītisku redzējumu par pilsētu attīstības resursiem, konkurētspējas faktoriem, pilsētvides pievilcību, kā arī pilsētu attīstības ietekmi uz apkārtējām teritorijām.

Lai iegūtu pētījumam nepieciešamos datus, tika veiktas iedzīvotāju aptaujas, pašvaldību apsekojumi, apkopoti statistikas dati, organizēta fokusa grupu diskusija, izzināti labās prakses piemēri, kā arī veiktas ekspertu intervijas un padziļinātās individuālās intervijas. Pētījumā izlases veidā tika iekļautas 38 Latvijas pilsētas.

Izmantojot pētījumā iegūtos rezultātus, pētnieki sniedza ieteikumus pamatotu un efektīvu lēmumu pieņemšanai. Ir arī sagatavoti ieteikumi pilsētu attīstības sekmēšanai.

Daži no pētījuma secinājumiem:

  • Latvijas pilsētas kopumā ir pozitīvi noskaņotas attiecība pret savas izaugsmes perspektīvām.

  • Par draudu savai attīstībai pilsētas (izņemot republikas pilsētas) uzskata iedzīvotāju slikto materiālo stāvokli un nepietiekamo finansējumu pašvaldībai tās funkciju veikšanai.

  • Nereti, plānojot savu attīstību, pilsētas nenovērtē savas finansiālās iespējas. Proti, vairāku jomu attīstībai nepieciešami daudz lielāki finanšu ieguldījumi nekā tie ir pieejami pašvaldībām.

  • Mazās pilsētas pārsvarā ir orientētas uz pilsētu sadarbības tīklu veidošanu.

  • Rīga ir lielākais Latvijas attīstības centrs ar augstāko radošuma indeksu.

  • Izņemot Daugavpili un Rēzekni, Latvijas pilsētas nav funkcionāli specializējušās.

  • Visas pilsētas vēlas līdzsvarotu pilsētu attīstību ne tikai rajona, bet arī reģionālā mērogā.

Reģionālās attīstības īstenošanai, pētījuma īstenotāji iesaka izmantot policentrisma principus – sadarbību, sinerģiju, resursu apvienošanu un savstarpēju papildinātību. Pilsētām ir jāsadarbojas, jāpapildina vienai otru un jācenšas specializēties, nedublējot citu pilsētu darbību.

Pētījumu veica SIA „Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija” pēc Valsts reģionālās attīstības aģentūras pasūtījuma.

Pētījums "Latvijas pilsētu sociāli ekonomiskās attīstības tendences”