Pētījums "Latvijas pilsētu un lauku teritoriju mijiedarbības izvērtējums",

Pētījumā ir apkopota Eiropas Savienības valstu pieredze pilsētu un lauku teritoriju mijiedarbības veicināšanā. Balstoties uz ārvalstu pieredzi, noteikta metodika un atbilstoši tai veikta Latvijas pilsētu un lauku mijiedarbības analīze, identificējot lauku tipoloģijas, tām raksturīgās attīstības problēmas, kā arī raksturīgākās mijiedarbības formas ar pilsētām, kas ietekmē attiecīgā reģiona attīstību.

Pētījuma rezultātā ir sniegti priekšlikumi vēlamajām mijiedarbības formām starp pilsētām un laukiem izaugsmes sekmēšanai, kā arī sniegti ieteikumi par iespējamajām reģionālās politikas alternatīvām un reģionālās attīstības atbalsta pasākumiem, kurus var izmantot reģionālās politikas veidotāji gan valsts, gan pašvaldību līmenī vēlamo mijiedarbības formu starp pilsētām un laukiem nostiprināšanai.

Sadarbība starp pilsētām un lauku teritorijām ir vēlama, jo apvienojot teritoriju īpašās priekšrocības un kopīgi novēršot trūkumus, tiek veicinātas gan pilsētas, gan lauku teritoriju attīstības iespējas. Caur mijiedarbību un sadarbību ir iespējams novērst teritoriju savstarpējo konkurenci un radīt attīstībai nepieciešamos priekšnosacījumus, kas sekmē gan reģionālo mobilitāti, darba vietu un pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību, gan rekreācijas iespējas iedzīvotājiem.

Daži no pētījuma secinājumiem:

  • Latvijas pašvaldībām ir vairāk jādomā par savstarpēji izdevīgu un labvēlīgu mijiedarbību un sadarbību izglītības, veselības un uzņēmējdarbības jomās, nevis jākonkurē par ierobežotajiem resursiem.  

  • Lauku teritorijām ir jākļūst daudzveidīgākām, t.sk., zināšanu un prasmju ziņā, tā lai, to aktivitātes lauku vidē iesaistītos pilsētu iedzīvotāji, gan izmantojot sniegtos pakalpojumus (tūrisma, rekreācijas u.c.), gan attīstot uzņēmējdarbību, gan apmetoties uz pastāvīgu dzīvošanu.  

  • Būtiskākie priekšnoteikumi labvēlīgām plūsmām starp teritorijām ir administratīvi teritoriālās reformas sekmīga pabeigšana, izveidojot otrā līmeņa pašvaldības, transporta un citas infrastruktūras pieejamības nodrošināšana, nevienlīdzības mazināšana starp dažādu teritoriju iedzīvotāju pirktspēju, vietējo pašvaldību un kopienu aktīva iesaiste savas teritorijas (vietas) identitātes veidošanā un mārketingā.

Pētījums "Latvijas pilsētu un lauku teritoriju mijiedarbības izvērtējums"
Pētījumu veica SIA „Konsorts”.