Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011.-2017.gadam (turpmāk - Pamatnostādnes), kas ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.169 „Par Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnēm 2011.-2017.gadam” ir apstiprinātas 2011.gada 20.aprīlī, ir viens no Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas „Latvija 2030” īstenošanas soļiem. Pamatnostādnes un Ministru kabineta rīkojums pieejami Politikas plānošanas dokumentu datubāzē.

Pamatnostādnes nosaka to, ka:

  • piekrastes nozīmīgākā vērtība un attīstības resurss ir vienotais piekrastes dabas un kultūras mantojums;

  • piekrastes attīstības pamatprincips ir ilgtspējīga attīstība;

  • piekrastes telpiskās attīstības politikas mērķis - ekonomiski aktīva, daudzfunkcionāla telpa, kurā tiek īstenota laba pārvaldība un klimata pārmaiņu ietekme tiek mazināta ar kvalitatīvas infrastruktūras izveidi.

Prioritārais uzdevums piekrastes ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai ir piekrastes infrastruktūras attīstīšana, ievērojot ilgtermiņa prognozes par klimata pārmaiņu ietekmi un ainaviskās vērtības.

Lai visā piekrastē infrastruktūru attīstītu koordinēti, Pamatnostādnes paredz sadarbībā ar piekrastes pašvaldībām nacionālā līmenī izstrādāt ilgtermiņa tematisko plānojumu par piekrastes infrastruktūru. Šāds plānojums būs pamats investīciju piesaistei piekrastes infrastruktūras attīstīšanai.

Tiešsaistes konference “Piekrastes dabas un kultūras mantojuma attīstība. ES fondu ieguldījums”

Lai pārrunātu aktualitātes Baltijas jūras piekrastes attīstībā un vērtētu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" (turpmāk-5.5.1.SAM) otrās atlases kārtas projektu īstenošanas starprezultātus, šī gada 15. oktobrī VARAM organizēja konferenci. Konferencē notika tiešsaistē, tajā reģistrējās 48 dalībnieki no piekrastes pašvaldībām, valsts institūcijām un biedrībām. Konferences darba kārtība ir pieejama šeit.

Atklājot konferenci, VARAM valsts sekretāra vietniece Ilze Oša uzsvēra, ka piekrastē nepieciešams attīstīt ne tikai infrastruktūru, bet arī nodrošināt daudzveidīgus pakalpojumus. Par piekrastes attīstības politikas soļiem informēja Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības departamenta Telpiskās plānošanas politikas nodaļa vadītāja Kristīne Kedo, bet par aktualitātēm jūras un piekrastes integrētā plānošanā - Baltijas Vides foruma eksperte Anda Ruskule. Savukārt 5.5.1.SAM sadarbības projektu koordinatori prezentēja sadarbības projektu ieviešanas gaitu un pirmos starprezultātus. Pašlaik no 28 piekrastes vietām, kurās ir paredzētās investīcijas 5.5.1.SAM ietvaros, būvdarbi ir pabeigti 19 ieguldījumu vietās. Tuvākajos mēnešos būvdarbi tiks pabeigti vēl 4 objektos, līdz ar to, sagaidot 2021.gadu, būvdarbi būs pabeigti 82% no ieguldījumu vietu skaita. Tomēr darbs pie 5.5.1.SAM  ieviešanas turpinās, lai nodrošinātu visus plānotos pakalpojumus.

Konferences prezentācijas ir pieejamas šeit.

Slīdrādes par 5.5.1.SAM objektu īstenošanu Liepājas pilsētā, Nīcas, Grobiņas, Pāvilostas un Ventspils novados pieejamas šeit.

Video par 5.5.1.SAM objektu īstenošanu Liepājas pilsētā, Nīcas, Grobiņas, Pāvilostas un Ventspils novados:
Madam Hoijeres viesnīca Liepājā;
Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāle;
Dabas parks "Bernāti" Nīcas novadā;
Grobiņas arheoloģiskais ansamblis;
Pāvilostas pilsētas pretplūdu promenāde;
Jūrkalnes dabas koncertzāle “Vējturu nams”;
Jūrkalnes Sv. Jāzepa Romas katoļu baznīca.

 

*Konference tiek finansēta no projekta Nr.. 10.1.2.0/18/TP/004 „Eiropas Sociālā fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicitātes pasākumu par Kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai” valsts apakšprogrammas 63.20.00 “ tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)” līdzekļiem