Pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstības veicināšanas pasākumi

Pasākumu plāns valsts iedzīvotāju interesēm atbilstošu pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstībai

Saskaņā ar 2007.gada 1.augusta Ministru prezidenta rīkojuma Nr.395 „Par darba grupu pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstības veicināšanai” tika izveidota darba grupa pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstības veicināšanai.

Saskaņā ar iepriekšminēto rīkojumu RAPLM ir izstrādājusi plānu „Pasākumu plāns valsts iedzīvotāju interesēm atbilstošu pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstībai 2008. – 2010.gadam”. Pasākumu plāns nosaka šādus pasākumus izvirzītā mērķa sasniegšanai:

  • normatīvo aktu grozījumi, kas saistīti ar pirmsskolas izglītības iestāžu higiēnas un būvniecības prasībām, iedzīvotāju nodokļu atvieglojumiem, privāto pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu studiju kredīta dzēšanu;

  • pētījuma izstrāde par pirmsskolas izglītības iestāžu un bērnu pieskatīšanas pakalpojumu attīstības prognozēm valstī, kas pamatos finanšu līdzekļu plānošanu un piesaisti pirmsskolas izglītības iestāžu attīstībai;

  • norēķinu sistēmas uzlabošana par pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumiem un kompensācijas mehānisma izstrāde par bērna aprūpes pakalpojumiem;

  • jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecības veicināšana.

Pasākumu plāns ir apstiprināts ar 2008.gada 26.augusta Ministru kabineta rīkojumu Nr.520 „Par Pasākumu plānu valsts iedzīvotāju interesēm atbilstošu pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstībai 2008.–2010.gadam”.


Pētījums „Pirmsskolas izglītības iestāžu un alternatīvu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu attīstība Latvija plānošanas reģionos”

Pētījums „Pirmsskolas izglītības iestāžu un alternatīvu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu attīstība Latvija plānošanas reģionos” izstrādāts saskaņā ar 2008.gada 26.augusta MK rīkojuma Nr.520 „Par pasākumu plānu valsts iedzīvotāju interesēm atbilstošu pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstībai 2008.–2010.gadam” pasākumu plāna 3.2.punktu.

Pētījuma mērķis –sagatavot priekšlikumus par pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) tīkla un alternatīvu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu attīstību Latvijas plānošanas reģionos atbilstoši to attīstības tendencēm un pašvaldību iedzīvotāju vajadzībām.

Pētījuma veicējs: nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences”.

Pētījuma mērķa sasniegšanai izpildītie uzdevumi:
 

  • apzināti un apkopoti PII un citi izplatītākie alternatīvu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu veidi, kā arī veikti PII un alternatīvu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu priekšrocību un trūkumu novērtējumi, aplūkojot gan bērna attīstības intereses, gan vecāku ieguvumus un zaudējumus;

  • izpētīti ārvalstu labās prakses piemēri PII un alternatīvu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu sniegšanā, izvērtējot konkrētu pakalpojumu piemērotību Latvijas situācijai;

  • sniegts vērtējums valsts (publiskās) un privātās partnerības projektu ieviešanas izdevīgumam pašvaldībās;

  • balstoties uz pašvaldību aptaujas datiem un sagatavoto prognozi par paredzamo bērnu skaitu viena gada vecuma grupās (0-6gadi) tuvākajiem 20 gadiem, noteikta PII un alternatīvu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieprasījuma prognoze plānošanas reģionu un republikas pilsētu skatījumā;

  • izstrādāti priekšlikumu varianti valsts un pašvaldību atbalsta politikai PII un alternatīvu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu nodrošināšanai, veikti šo priekšlikumu salīdzinājumi no sabiedrisko ieguvumu – zaudējumu analīzes perspektīvas, kā arī dažādām pašvaldību grupām un attiecīgi Latvijas plānošanas reģioniem noteikti piemērotāki risinājumi PII un alternatīvu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu nodrošināšanas uzlabošanai īsā, vidējā un ilgā termiņā.

Pētījuma "Par pirmsskolas izglītības iestāžu un alternatīvu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu attīstību Latvijas plānošanas reģionos" kopsavilkums šeit!

Pētījuma pilnā versija pieejama Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājas lapā www.vraa.gov.lv sadaļā „Pētījumi” apakšsadaļa „Pētījumi un publikācijas