logo

Projekta nosaukums: “Dabā balstītu un viedo risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā” (angļu valodā “Developing and demonstrating portfolio of nature based and smart solutions for improving urban climate resilience in Latvia and Estonia”)

Akronīms: LATESTadapt (pilnais - LIFE21-CCA-EE-LIFE LATESTadapt)

Projekta identifikācijas numurs: 101074438

Īstenošanas laiks: no 2022. gada 1. septembra līdz 2027.gada 31. augustam (60 mēneši jeb 5 gadi)

Programma: LIFE apakšprogramma Climate Action, uzsaukums: LIFE-2021-SAP-CLIMA

Finansējums: Kopā visiem partneriem: 5 144 488,31 EUR.

VARAM budžeta daļas kopsumma: 502 783,37 EUR, no kura 60% jeb 301 670,02 EUR LIFE programmas līdzfinansējuma daļa.

Projekta vispārējais mērķis:

Paaugstināt Latvijas un Igaunijas pilsētu pielāgotību ekstremāliem laikapstākļiem, veicinot dabā balstīto risinājumu izmantošanu, digitālo risinājumu ieviešanu un kapacitātes paaugstināšanu pašvaldībās, sekmējot pašvaldību spēju funkcionēt ekstremālos laikapstākļos (karstuma viļņi, lietusgāzes, vējuzplūdi u.c. ) ar zaļās infrastruktūras risinājumu palīdzību.

Projekta partnerība (partneri no 2 valstīm - Igaunijas (EE) un Latvijas (LV)):

 1. Vadošais partneris – Viimsi pašvaldība (EE);
 2. Tallinas Tehnoloģiju universitāte (EE);
 3. Baltijas Vides Forums – Igaunija (EE);
 4. Tartu universitātes struktūrvienība “OÜ Nordic Botanical” (EE);
 5. Voru pašvaldība (EE);
 6. Haapsalu pašvaldība (EE);
 7. Rakveres pašvaldība (EE);
 8. Narvas pašvaldība (EE);
 9. Rīgas valstspilsētas pašvaldība (LV);
 10.  Valmieras novada pašvaldība (LV);
 11.  Cēsu novada pašvaldība (LV);
 12.  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (LV);
 13.  Baltijas Vides Forums – Latvija (LV);
 14.  Rīgas Tehniskā universitāte (LV);
 15.  Nodibinājums “Vides risinājumu institūts” (LV);
 16.  Biedrība “Baltijas krasti” (LV).

Projekta darba pakas:

 1. Darba paka Nr.1 “Projekta vadība un koordinēšana”
 2. Darba paka Nr.2 “Zinātniskais atbalsts dabā balstīto risinājumu izmantošanā pilsētu lietusgāžu radīto applūšanas izturētspējas stiprināšanai” 
 3. Darba paka Nr.3 “Viedu un dabā balstīto risinājumu demonstrēšana  pašvaldībās”
 4. Darba paka Nr.4 “Dabā balstītu risinājumu integrēšana pilsētas klimata noturīgā plānošanā”, t.sk. zaļās infrastruktūras un ekosistēmu pakalpojumu kartēšana demonstrāciju pašvaldību pilsētvidē, dabā balstīto risinājumu piemērotības novērtēšana, Rīgas, Valmieras un Cēsu pilsētu “zaļināšanas plānu” (Greening plans) izstrāde tematisko plānojumu veidā
 5. Darba paka Nr.5 “Uzraudzība un rezultātu validēšana”, t.sk. lietusūdeņu kvalitātes uzraudzība, ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana, sociālekonomiskās ietekmes novērtēšana u.c.
 6. Darba paka Nr.6 “Sabiedrības izpratnes pilnveidošana  par pielāgošanos pasākumiem klimata pārmaiņu ietekmei”, iesaistoties dabā balstītu risinājumu kopīgā attīstīšanā un uzturēšanā vietējo kopienu ietvaros”
 7. Darba paka Nr. 7 “Projekta rezultātu ilgtspēja, pārnese un izmantošana”

Projekta ieguvumi VARAM:

 1. Uzlabota teritorijas attīstības plānošanai nepieciešamo dažādu detalizācijas pakāpju datu pieejamība, t.sk. par ekosistēmu pakalpojumiem un zaļo infrastruktūru projekta partneru pilsētās;
 2. Uzlabotas VARAM un pašvaldību speciālistu zināšanas un prasmes darbā ar zaļās infrastruktūras plānošanas jautājumiem un dabā balstīto risinājumu projektēšanu;
 3. Izstrādāti kritēriji ES fondu ieguldījumiem dabā balstītos risinājumos;
 4. Kvalitatīvi metodiskā atbalsta materiāli, kas ļauj pārņemt ārvalstu pieredzi zaļās infrastruktūras plānošanā un dabā balstīto risinājumu ieviešanā Latvijā;
 5. Atbalsts starptautisku pasākumu organizēšanai par dabā balstīto risinājumu un zaļās infrastruktūras plānošanas un ieviešanas jautājumiem;
 6. Apmācības pašvaldībām par zaļās infrastruktūras plānošanu un dabā balstīto risinājumu projektēšanu, sadarbojoties ar citiem projekta partneriem;
 7. Atbalsts Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāna laika posmam līdz 2030. gadam noteiktā rīcības virziena RV.3.1 ieviešanai.

Informācija sagatavota, īstenojot LIFE Klimata pasākumu apakšprogrammas projektu “Dabā balstītu risinājumu portfeļa izstrāde un demostrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā” (LIFE LATESTadapt, LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCA uzsaukums). Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda un Igaunijas Vides ministrijas.

Informācija satur tikai projekta LIFE LATESTadapt īstenotāju redzējumu, Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.

logo

Kontaktinformācija:
Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības departaments


Projekta koordinēšana
Mārtiņš Grels

martins.grels@varam.gov.lv

Tālr. (+371) 66016 733

Projekta komunikācija
Annija Danenberga
annija.danenberga@varam.gov.lv
Tālr. (+371) 66016707