Statuss:
Noslēdzies

Panbalticscope-EU-Logo-strip

Projekta nosaukums: “EASME/EMFF/2016/1.2.1.6 - Jūras telpiskā plānošana (Pan Baltic SCOPE)”

Projekts tiek īstenots no 2018. gada janvāra līdz 2019. gada decembrim

Kopējais projekta budžets: € 3 315 113

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF): € 2 817 846

Projekta partnerība:
Vadošais partneris: Zviedrijas Jūras un Ūdeņu apsaimniekošanas aģentūra.

Projekta partneri:

 • Vācijas federālā jūrlietu un hidrogrāfijas aģentūra
 • Dānijas Jūrlietu Administrācija
 • Polijas Jūrlietu birojs Ščecinā
 • Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
 • Igaunijas Iekšlietu ministrija
 • Somijas Vides aģentūra
 • VASAB sekretariāts
 • HELCOM sekretariāts
 • Ziemeļu telpiskās attīstības centrs „NordRegio”
 • Somijas Satakunta reģionālā pārvalde
 • Ālandu salu reģionālā padome

Asociētie partneri:

 • Somijas Vides ministrija
 • Lietuvas Vides ministrija
 • Vācijas Meklenburgas – Priekšpomerānijas federālās zemes un valsts attīstības ministrija

Saskaņā ar Eiropas Komisijas pieņemto direktīvu par jūras plānošanu, katrai dalībvalstij ir pienākums izstrādāt savai jūras teritorijai plānojumu, izmantojot ekosistēmu pieeju un ietverot starpvalstu konsultācijas. Reģionālais Baltijas jūras telpiskās plānošanas rīcības plāns, ko kopīgi izstrādājuši HELCOM un VASAB eksperti, paredz, ka Baltijas jūras valstīm katrai savs jūras plānojums jāizstrādā līdz 2021. gadam. Latvija pašlaik gatavo jūras plānojuma gala redakciju. Izstrāde ir komplekss process, jo plānojumā jāņem vērā gan vides faktori un prasības, gan daudzās ekonomiskās, sociālās un militārās aktivitātes jūrā. Tāpēc visos ES jūru baseinos valstis testē dažādas plānošanas, datu analīzes un ieinteresēto pušu iesaistes metodes, pārņem pieredzi no valstīm, kam ir vēsturiski ilgāka pieredze jūras plānošanā, piemērām, Vācijai.

Pan Baltic SCOPE projekta mērķis ir panākt saskaņotu jūras telpisko plānošanu (JTP) Baltijas jūras reģionā un veicināt pārrobežu sadarbību.

Projekts ir paredzēts, lai atbalstītu ES JTP direktīvas īstenošanu un mērķus, kas definēti ES Baltijas jūras reģiona  stratēģijā, "Zilās izaugsmes" un "ES 2020" stratēģijās, kā arī HELCOM Baltijas jūras rīcības plānā un VASAB Baltijas jūras reģiona ilgtermiņa teritorijas attīstības perspektīvu . Projekts būs balstīts uz rezultātiem un pieredzi, kas gūta no vairāku ar JTP saistītu projektu Baltijas jūras reģionā. Īpaši tiks izmantota reālās dzīves plānošanas pieredze un ieteikumi turpmākam darbam no Baltijas SCOPE projekta (2015-2017).

Projekta galvenās aktivitātes ietver:

 • Plānošanas foruma izveidi, kas darbosies kā regulāra platforma sadarbībai konkrētu plānošanas jautājumu risināšanā, ko noteikušas nacionālā līmeņa par JTP atbildīgās iestādes un reģionālās organizācijas;
 • Nacionālā līmeņa JTP novērtēšanas vadlīnijas, kas tiks izstrādātas nacionālajiem procesiem Latvijā un Polijā kopā ar nacionālā līmeņa par JTP atbildīgajām iestrādēm. Polijai un Latvijai tiks sagatavoti ietvari, lai pielāgotu valstu JTP procesa vajadzību un raksturlielumu novērtēšanas vadlīnijas;
 • Tiks pilnveidota datu apmaiņa, kas balstīta uz ekosistēmu pieejas (EBP) īstenošanu un esošās stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) procedūras tiks salīdzinātas dažādās reģiona valstīs. Tiks sniegti ieteikumi par SIVN standartu saskaņošanu un to, kā attiecīgi integrēt EBP pāri robežām. Atbilstoša vadlīnija valstu SIVN pārrobežu kontekstā palīdzēs īstenot SIVN stratēģiju attiecībā uz Baltijas jūras dienvidu daļu;
 • Projektā tiks pārbaudītas arī kumulatīvās ietekmes, zaļās infrastruktūras, kā arī ekonomiskās un sociālās analīzes metodes;
 • Projekts izstrādās metodes, lai pilnveidotu plānošanas pieeju sauszemes un jūras mijiedarbības kontekstā, kas ietekmē piekrastes teritoriju attīstību, kā arī Baltijas jūras statusu.

VARAM budžets projektā ir 255 624 euro, tai skaitā 205 234 euro EJZF finanšu līdzekļi, kas sastāda 80% no budžeta kopējām attiecināmajām izmaksām un 20% VARAM līdzfinansējums 51 309 euro apmērā.

Projekta ietvaros VARAM īstenoja vairākas aktivitātēs:

 • Koordinēja projekta darba paketes 1.2. - “Uz ekosistēmu balstītas pieejas izmantošanas pilnveido-šana un datu koplietošanas veicināšana jūras telpiskajā plānošanā Baltijas jūras reģionā” īstenošanu:
         - vadīja projekta 1.2.4.aktivitāti “Zaļā infrastruktūra”, t.sk. zaļās infrastruktūras infrastruktūras koncepcijas izstrādi - projekta ietvaros tika sagatavots informatīvais materiāls angļu valodā: Zaļās infrastruktūras koncepcija jūras telpiskai plānošanai - Pan Baltic Scope projekta rezultāti. 
         - piedalījās projekta 1.2.3. aktivitātes “Kumulatīvā ietekme” īstenošanā nodrošinot līdzdalību un atbilstošu informācijas sagatavošanu projekta pieteikuma prasībām, t.sk. saistībā ar potenciālo slodžu ietekmes analīzi plānotajām darbībām jūrā, testējot kumulatīvās ietekmes rīku;
         - vadīja projekta 1.2.6. aktivitātes “Datu apmaiņa” sanāksmes un tematisko darba grupu. Projekta rezultāts - BASEMAPS ir karšu rīks, kas ļauj piekļūt jūras telpisko plānojumu datiem Baltijas jūras reģionā.
 • Vadīja projekta darba paketi 1.3. “Sauszemes-jūras mijiedarbības integrēšana jūras telpiskajā plānošanā Baltijas jūras reģionā” un organizēja Latvijas izpētes gadījuma izstrādirezultātā tika izstrādātas „Vadlīnijas jūras piekrastes ūdeņu un saistītās piekraste daļas plānošanai vietējā līmenī”, tai skaitā tematiskā plānojuma projekts Salacgrīvas novada jūras piekrastes ūdeņu un saistītās piekraste daļai.

Vairāk informācijas par projektu un rezultātiem: http://www.panbalticscope.eu