Statuss:
Īstenošanā

BRESE-INTERREG-LOGO

Nosaukums: Eiropas robežu reģioni sociālajai uzņēmējdarbībai (BRESE)

Projekta Nr.: PGI05876

Mērķis: likvidēt šķēršļus, vairot izpratni un novērtēt politikas pamatnostādnes un uzņēmējdarbības atbalsta programmas sociālajiem uzņēmumiem, salīdzinot un uzlabojot esošos politikas instrumentus dažādos Eiropas pierobežu reģionos.

Īstenošanas laiks: 01.08.2019. – 31.07.2023.

Kopējais projekta finansējums: 1 214 160 EUR, no kuriem ERAF finansējums – 1 032 036 EUR un partneru līdzfinansējums – 182 124 EUR. VARAM līdzfinansējums – 23 797,50 EUR

Projekta mērķa grupas: valsts un reģionālās institūcijas, ieskaitot politikas veidotājus, biznesa attīstības aģentūras, inkubatorus, sociālos uzņēmumus, projekta partnerus un plašāku sabiedrību.

Projekta apraksts:

Pēdējā laikā arvien vairāk uzmanības tiek pievērsta sociālajiem uzņēmumiem kā vienam no efektīvu risinājumu piedāvājumiem, reaģējot uz dažādām sabiedrības un vides problēmām. Sociālie uzņēmumi ir uzņēmumi, kas apvieno sabiedrībai svarīgus mērķus ar uzņēmējdarbības garu. Šīs organizācijas koncentrējas uz plašāku sociālo, vides vai sabiedrības mērķu sasniegšanu, tādējādi apvienojot sociālo un uzņēmējdarbības elementu.

Sociālie uzņēmumi ir parādījuši spēju veicināt iekļaujošo izaugsmi, pievērsties sociālajām vajadzībām un celt sociālo kohēziju un iekļaušanu. Tiem ir arī potenciāls veicināt vairāk un labāku darba vietu izveidi, mazinot augsto bezdarba līmeni, jo īpaši jauniešu bezdarba līmeni, ar ko saskaras vairāki Eiropas reģioni. Neskatoties uz lielo sociālo uzņēmumu potenciālu, tiem pielāgotais politikas un tiesiskā regulējuma ietvars, kā arī piemēroti uzņēmējdarbības atbalsta instrumenti joprojām ir ļoti sadrumstaloti un nepietiekami sastopami Eiropas valstīs. Turklāt sociālajiem uzņēmumiem pagaidām nav arī ievērojama loma politikas veidotāju vai sabiedrības darba kārtībā.

Sociālo uzņēmumu iespējas ir ļoti atkarīgas no mērķiem, kurus risina dažādas strukturālo fondu programmas Eiropā, piemēram, pārrobežu programmas un reģionālās darbības programmas. Balstoties uz atšķirīgajiem priekšnoteikumiem, kas sociālajiem uzņēmumiem pastāv dažādos Eiropas reģionos, ir izveidota šī projekta partnerība, lai iesaistītos starpreģionu pieredzes apmaiņas procesā.

Projekta mērķis ir, izmantojot atšķirīgos pārrobežu sadarbības un reģionālās politikas instrumentus un regulējumus, salīdzināt un uzlabot tos un savstarpēji apmainīties ar labās prakses piemēriem, lai noteiktu un likvidētu šķēršļus, vairotu izpratni, novērtētu politikas pamatnostādnes un uzņēmējdarbības atbalsta programmas sociālajiem uzņēmumiem, kā arī lai veicinātu to iekļaušanu politiskajā un sabiedrības darba kārtībā.

Projekta rezultātā katrs projekta partneris izstrādās rīcības plānu ar rekomendācijām un rīcības virzieniem.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar partneriem no Latvijas, Vācijas, Horvātijas, Slovākijas un Polijas valsts un valsts pārraudzībā esošām iestādēm, kas darbojas pārrobežu sadarbības veicināšanā un uzlabošanā, uzņēmējdarbības atbalsta jomā un izglītības un pētniecības jomā. Projekta vadošais partneris ir Vācijas organizācija “Euregio Rhine-Waal”.

Projekta ietvaros ir izstrādāta informatīva brošūra par projektu un partneriem.

Projekta rezultāti:

 • Identificēti būtiskākie šķēršļi sociālajiem uzņēmumiem katrā reģionā un pārrobežu kontekstā.
 • Pamatojoties uz projektā noteiktajiem labās prakses piemēriem, identificētas un nodotas idejas un mehānismi sociālo uzņēmumu biznesa atbalstam.
 • Iesaistīto ieinteresēto pušu un partneru kapacitātes celšana gan attiecībā uz projektā noteiktajām aktivitātēm un tematiem, gan arī attiecībā uz starpreģionālās sadarbības nozīmi.
 • Sociālo uzņēmumu potenciāla un izaicinājumu iekļaušana politiskajā un sabiedrības darba kārtībā.
 • Izveidota ilgtspējīga sadarbība starp iesaistītajiem reģioniem.
 • Iesaistīto politikas instrumentu stratēģiskā mērķa paplašināšana, lai palielinātu atbalstu sociālajiem uzņēmumiem.

Lai sasniegtu projekta mērķi, VARAM kā projekta partneris veiks šādus uzdevumus projekta ietvaros:

 • Izveidos un vadīs vietējo darba grupu.
 • Piedalīsies partneru rīkotajos pieredzes apmaiņas un kapacitātes celšanas pasākumos.
 • Organizēs partneriem pieredzes apmaiņas un kapacitātes celšanas pasākumu Latvijā.
 • Nodrošinās reģionālās statistiskās analīzes izstrādi.
 • Izstrādās rīcības plānu ar rekomendācijām Latvijas – Lietuvas programmai un, ja nepieciešams, izveidotajam tiesiskajam regulējumam sociālās iekļaušanas jomā.

Plašāka informācija par projektu pieejama arī projekta BRESE oficiālajā mājaslapā un sociālajos tīklos:

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/brese/

https://www.facebook.com/BRESEproject

https://twitter.com/BresEproject

Kontaktinformācija:

Madara Viļumsone,
Attīstības instrumentu departamenta Latvijas – Lietuvas programmas nodaļas vecākā eksperte,
e-pasts: madara.vilumsone@varam.gov.lv, tel. 66016710