Statuss:
Īstenošanā
INTERLINK logo

Projekts tiek finansēts Eiropas pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” līguma Nr. 959201 ietvaros. 

Par projektu: 

INTERLINK ir Eiropas Savienības (turpmāk – ES) pētniecības un attīstības programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros realizēts projekts, kas paredz izstrādāt jaunu sadarbības pārvaldības modeli, kas veicina esošo digitālo un ne-digitālo risinājumu atkārtotu izmantošanu, izmantojot partnerību starp iedzīvotājiem un valsts pārvaldes iestādēm. INTERLINK integrēs tehnoloģiskos, oficiālos un neformālos aspektus/elementus, lai iesaistītu pilsonisko sabiedrību sabiedrisko pakalpojumu kopražošanā, un jo īpaši ne tikai pakalpojuma līdzplānošanā un līdzsniegšanā, bet arī pašā pakalpojuma saņemšanas procesā. 

Projekts norisinās no 2021. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim. Tajā piedalās 10 partneri no 6 ES valstīm (Itālija, Spānija, Beļģija, Nīderlande, Somija un Latvija).  

Projekta partneris Latvijā ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM), kas galvenokārt nodrošinās INTERLINK platformas pilotpētījuma veikšanu. 

Plašākai informācijai: https://interlink-project.eu/ 

Kopējais budžets 

3 425 312 euro 

VARAM saņemtais finansējums 

283 750 euro 

Darbības laiks 

2021. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris 

Galvenais partneris 

 1. FONDAZIONE BRUNO KESSLER (Itālija) https://www.fbk.eu/en/ 

Pārējie partneri 

 1. UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE DEUSTO ENTIDAD RELIGIOSA (Spānija) https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/en/university-deusto 

 1. TREE TECHNOLOGY SA (Spānija) https://www.treetk.com/en/index.html 

 1. STICHTING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT (Nīderlande) https://www.ru.nl/english/about-us/organisation/radboud-university-supervisory-board/ 

 1. CLOUD'N'SCI OY (Somija) https://cloudnsci.fi/ 

 1. UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN (Beļģija) https://uclouvain.be/en/index.html 

 1. DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL (Itālija) https://www.deda.group/public-services 

 1. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (Itālija) https://www.mef.gov.it/en/index.html 

 1. VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA (Latvija) 

 1. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA (Spānija) https://www.zaragoza.es/sede/ 

Projekta plānotās aktivitātes un rezultāti: 

 1. Praktisko pilotpētījumu ieviešana, metodoloģijas izstrāde un atbalsta rīku izveide; 

 1. INTERLINK platformas un dažādu digitālo elementu izstrāde, piemēram, “INTERLINKERI”, kas ļautu lietotājiem pieņemt standartizētus, sadarbspējīgus un lietotājam draudzīgus lēmumus, lai risinātu pakalpojumu koppiegādi; 

 1. INTERLINK platformas praktisko pilotpētījumu veikšana Itālijā, Spānijā un Latvijā; 

 1. Praktisko pilotpētījumu novērtēšana un analīze; 

 1. INTERLINK platformas biznesa plāna izveide un komercializācijas potenciāla novērtēšana. 

Plānotās VARAM aktivitātes projekta ietvaros: 

 1. Dalība platformas ietvara izveidē, sniedzot publiskās pārvaldes skatījumu un politisko ekspertīzi; 

 1. Publiskajos tiešsaistes pakalpojumos iesaistīto pušu apzināšana un sadarbība; 

 1. INTERLINK platformas pilotpētījuma veikšana Latvijā; 

 1. INTERLINK platformas koprades pakalpojumu analīze un priekšlikumu izstrāde, lai izmantotu ilgtermiņā tālākā VARAM darbā e-pārvaldes un publisko pakalpojumu jomā; 

 1. Valsts un pašvaldību iestāžu, sociālo partneru un sabiedrības informēšana par rezultātiem, tostarp VARAM tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv