Statuss:
Noslēdzies
INTERLINK logo

Projekts tiek finansēts Eiropas pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” līguma Nr. 959201 ietvaros. 

Par projektu: 

INTERLINK ir Eiropas Savienības (turpmāk – ES) pētniecības un attīstības programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros realizēts projekts, kas paredz izstrādāt jaunu sadarbības pārvaldības modeli, kas veicina esošo digitālo un ne-digitālo risinājumu atkārtotu izmantošanu, izmantojot partnerību starp iedzīvotājiem un valsts pārvaldes iestādēm. INTERLINK integrēs tehnoloģiskos, oficiālos un neformālos aspektus/elementus, lai iesaistītu pilsonisko sabiedrību sabiedrisko pakalpojumu kopražošanā, un jo īpaši ne tikai pakalpojuma līdzplānošanā un līdzsniegšanā, bet arī pašā pakalpojuma saņemšanas procesā. 

Projekts norisinās no 2021. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim. Tajā piedalās 10 partneri no 6 ES valstīm (Itālija, Spānija, Beļģija, Nīderlande, Somija un Latvija).  

Projekta partneris Latvijā ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM), kas galvenokārt nodrošinās INTERLINK platformas pilotpētījuma veikšanu. 

Plašākai informācijai: https://interlink-project.eu/ 

Kopējais budžets 

3 425 312 euro 

VARAM saņemtais finansējums 

283 750 euro 

Darbības laiks 

2021. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris 

Galvenais partneris 

 1. FONDAZIONE BRUNO KESSLER (Itālija) https://www.fbk.eu/en/ 

Pārējie partneri 

 1. UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE DEUSTO ENTIDAD RELIGIOSA (Spānija) https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/en/university-deusto 

 1. TREE TECHNOLOGY SA (Spānija) https://www.treetk.com/en/index.html 

 1. STICHTING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT (Nīderlande) https://www.ru.nl/english/about-us/organisation/radboud-university-supervisory-board/ 

 1. CLOUD'N'SCI OY (Somija) https://cloudnsci.fi/ 

 1. UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN (Beļģija) https://uclouvain.be/en/index.html 

 1. DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL (Itālija) https://www.deda.group/public-services 

 1. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (Itālija) https://www.mef.gov.it/en/index.html 

 1. VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA (Latvija) 

 1. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA (Spānija) https://www.zaragoza.es/sede/ 

Projekta plānotās aktivitātes un rezultāti: 

 1. Praktisko pilotpētījumu ieviešana, metodoloģijas izstrāde un atbalsta rīku izveide; 

 1. INTERLINK platformas un dažādu digitālo elementu izstrāde, piemēram, “INTERLINKERI”, kas ļautu lietotājiem pieņemt standartizētus, sadarbspējīgus un lietotājam draudzīgus lēmumus, lai risinātu pakalpojumu koppiegādi; 

 1. INTERLINK platformas praktisko pilotpētījumu veikšana Itālijā, Spānijā un Latvijā; 

 1. Praktisko pilotpētījumu novērtēšana un analīze; 

 1. INTERLINK platformas biznesa plāna izveide un komercializācijas potenciāla novērtēšana. 

Plānotās VARAM aktivitātes projekta ietvaros: 

 1. Dalība platformas ietvara izveidē, sniedzot publiskās pārvaldes skatījumu un politisko ekspertīzi; 

 1. Publiskajos tiešsaistes pakalpojumos iesaistīto pušu apzināšana un sadarbība; 

 1. INTERLINK platformas pilotpētījuma veikšana Latvijā; 

 1. INTERLINK platformas koprades pakalpojumu analīze un priekšlikumu izstrāde, lai izmantotu ilgtermiņā tālākā VARAM darbā e-pārvaldes un publisko pakalpojumu jomā; 

 1. Valsts un pašvaldību iestāžu, sociālo partneru un sabiedrības informēšana par rezultātiem, tostarp VARAM tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv

Noslēdzās INTERLINK projekts

Pēc intensīvas 36 mēnešu izpētes un testēšanas, Interlink projekts ar lepnumu paziņo par veiksmīgu projekta noslēgumu, radot publisku koprades platformu. Iesaistot vairāk nekā 20 valsts pārvaldes iestādes no sešām valstīm un 420 iesaistīto pušu lietotājus, Interlink sadarbības vide (Interlink Collaborative Environment), ko atbalsta 77 Interlinkeri jeb digitālie resursi un 6 visaptverošas koprades sistēmas, kļūst par vienas pieturas aģentūru publiskās pārvaldes digitālajai transformācijai, kas cenšas demokratizēt jaunus pakalpojumus to galalietotājiem.

"Interlink projekts ir apliecinājums sadarbības inovāciju spēkam" - saka Matteo Gerosa, projekta koordinators. "Mūsu darbs ir devis transformējošus rezultātus, tostarp novatorisku pārvaldības modeli, kas radies starpdisciplināras sadarbības rezultātā, elastīgu, uz IKT balstītu koprades rokasgrāmatu un koprades veicinātāju (Interlinkers) kopumu. Mūsu pozitīvās ietekmes pamatā ir spēcīgs kopienas veidošanas process, kas demokratizē publisko pakalpojumu izveidi, veicinot kopīgu izpratni un dziļu atbildības sajūtu. Noslēdzot šo ievērojamo ceļojumu, INTERLINK projekts ir inovācijas orientieris, kas iedvesmo nākotnes sadarbības centienus sabiedrības uzlabošanai."

Par to, kas ir Interlink projekts un kāda veida iespējas tas rada, plašāk informācijas video (angļu valodā)  >>> https://www.youtube.com/watch?v=TPK_5TNuSlU

1. fokuss — sadarbības vidi veicinoša platforma

Partneri pēc aizvadītām 190 iekšējā sanāksmēm projekta ietvaros izstrādāja platformu, kas piemērota dažādiem ieinteresēto personu tīkliem, lai veicinātu publisko pakalpojumu kopradi. Šādas platformas izveide nebija viegls uzdevums, un tam bija nepieciešami digitāli rīki, kas atbalsta dažādus sadarbības aspektus, piemēram, mijiedarbības veicināšanu, dalībnieku motivēšanu, resursu mobilizāciju un kopīgu lēmumu pieņemšanas atvieglošanu. Turklāt, platformai ir jāpielāgojas potenciāli atšķirīgu pārvaldības modeļu specifikai un jāatbilst prasībām, kas nodrošina sniegto pakalpojumu kvalitāti un uzticamību. Turklāt būtiska bija ES noteikumu ievērošana, jo tie nosaka konkrētus noteikumus valsts pārvaldes pieņemtos ierobežojumus un ieteikumus attiecībā uz digitālajiem pakalpojumiem.

Platforma ir pārbaudīta trīs atšķirīgos lietošanas gadījumos, kas ietver 80 darba sesijas pilotu iniciatīvās, nodrošinot stabilu un lietotājam draudzīgu sadarbības vidi kā kopienas tīmekļa portālu. 

Platformā ir iekļautas šādas funkcijas:

 • Koprades organizēšana, komandas un procesu vadība;
 • Visaptverošs ceļvedis koprades procesiem, sniedzot soli pa solim ceļvedi, pamatojoties uz doto koprades procesa shēmu;
 • Rekomendācijas vispiemērotākajiem Interlinkeriem- sadarbības partneriem, izvēlētajiem koprades uzdevumiem;
 • Konkrēta Interlinker atlase, instalācija un lietošanas reģistrs, kas palīdz pabeigt koprades procesa uzdevumus;
 • Interlinker katalogs, kurā parādīti importētie un koprades procesos īstenotie Interlinkeri;
 • Procesu kopēšanai iepriekš izveidoto koprades procesu atkārtotai izmantošanai;
 • Klonētu un samazinātu koprades struktūru veiksmes stāstu publicēšana, veicinot trešo pušu iesaisti un nodrošinot vērtīgu resursu tiem, kas veido savus sadarbības procesus.

Sadarbības vide piedāvā daudzas iespējas, tostarp:

 • Koprades pieejas definēšana: koprades stratēģiju pielāgošana, pamatojoties uz pakalpojuma veidu, piegādes posmu un normatīvajiem regulējumiem.
 • Publisku un pilsonisku kopienu veidošana: interešu kopienu izveides veicināšana saistībā ar konkrētiem publisko pakalpojumu noteikumiem, izmantojot starpniecību un tīklu veidošanas rīkus, mobilās komunikācijas iespējas un lietotnes.
 • Nodrošinājuma rīki: nodrošina netraucētu pakalpojumu izvietošanu, aktivizēšanu un izpildi, izmantojot nepieciešamos iespējotājus (enablers) un Interlink platformu.
 • Pielāgošanas vadīšana un uzraudzība: pielāgošanas procesa pārraudzība ar iedzīvotājiem, privātām struktūrām un pilsonisko sabiedrību.

INTERLINK pieejas pamatā ir mērķis izveidot vai pielāgot pakalpojumus noteiktām situācijām neatkarīgi no tā, vai tā lietotājs ir pašvaldība, privāta organizācija vai iedzīvotāju kopiena. Šī pieeja ļauj valsts pārvaldes vai privātām struktūrām izveidot jaunus pakalpojumus, nosakot koprades procesam piemērotākās nepieciešamās darbības:

 • Līdzdalības veicinātāji - pakalpojumam būtisku tehnoloģisku, ne-tehnoloģiju un partnerību veicinošo pušu iesaiste.
 • Pakalpojuma pielāgošana: iespējas integrācijai ar citiem rīkiem, paziņojumu iestatīšanai vai citām specializētām darbībām, kas lietotājiem nodrošina pielāgotāku pieredzi un pielāgošanos vietējiem noteikumiem.
 • Komandas veidošana: ļaujot iedzīvotājiem, privātpersonām un publiskās pārvaldes amatpersonām kontrolētā un pārredzamā veidā pieteikties noteiktām lomām.
 • Izplatīšanas pasākumi: tādu darbību veikšana, kas nepieciešamas pakalpojuma popularizēšanai sabiedrībā, piemēram, reklāmas materiālu veidņu sagatavošana, saziņas un atgriezeniskās saites kanālu izveide gala lietotājiem.

2. fokuss — Interlinkeri

Interlinkeri ir izplatīti elementi, kas tiek nodrošināti programmatūras rīku vai digitāli piedāvātu zināšanu veidā, kas piedāvā sadarbspējīgu, atkārtoti lietojamu, ES saderīgu, standartizētu funkcionalitāti publisko pakalpojumu koprades pārvaldībai. Šie Interlinkeri ir paredzēti, lai atbalstītu efektīvu, līdzdalību veicinošu un ilgtspējīgu publisko pakalpojumu kopradi. Tos var pielietot:

 • Lai vadītu koprades procesu: koprades veicinātāji, kas vada un atbalsta komandas koprades iniciatīvu kopīgā īstenošanā.
 • Lai palielinātu spējas: partnerības instrumenti un zināšanu resursi, kas risina juridiskos, sociālos un uzņēmējdarbības aspektus, lai kopīgi sniegtos publiskos pakalpojumus padarītu dzīvotspējīgus un savlaicīgi īstenojamus.
 • Palīdzēt pakalpojumu attīstībai: tehniskie veicinātāji kopīgi sniegtiem pakalpojumiem, kas ir saskaņoti ar citām esošajām ES mēroga iniciatīvām, lai veicinātu sadarbspējīgus un ilgtspējīgus publiskos pakalpojumus.

Platformā ir pieejams Interlinker katalogs, ļaujot pievienot jaunus resursus dažādām, specifiskām koprades vajadzībām. Sagrupēti tematiskās kopās, 77 Interlinkeri risina dažādas koprades problēmas, piemēram, ieinteresēto pušu iesaistīšanu, pakalpojumu izstrādi, attīstību, ilgtspējību un novērtēšanu.

Interlinkeri piedāvā dažādus atkalizmantošanas veidus, ļaujot lejupielādēt zināšanas lietošanai bezsaistē, vai rediģēt, sadarbojoties sadarbības vidē. Tiek atvieglota resursu koplietošana iekšēji vai ārēji, nodrošinot atbildību, izsekojot lietojumu, lai informētu par ieguldījumu un resursu efektivitāti. Formālais modelis Interlinkers attēlošanai atbilst Eiropas standartiem, atkārtoti lietojamiem programmatūras komponentiem publiskajā pārvaldē, nodrošinot stabilu un standartizētu pieeju.

3. fokuss — pilotprojekti

Projektā piedalījās 10 partneri no pētniecības un akadēmiskajām aprindām, biznesa un valsts iestādēm, izstrādājot trīs pilotprojektus, lai pārbaudītu sadarbības vidi Itālijā, Latvijā un Spānijā.

Itālija — Ekonomikas un finanšu ministrijai (MEF) ir liela pieredze sadarbības veicināšanā, un tā vienmēr meklē iespējas turpināt attīstīt zināšanas un saglabāt savu augsto kompetenci inovāciju integrēšanā. Šim nolūkam MEF pārbaudīja sadarbības vidi, izstrādājot līdzdalības stratēģiskās plānošanas moduļa maketu, kas ļauj valsts iestādēm un to darbiniekiem aktīvi piedalīties MEF stratēģiskā plāna izstrādē.

Latvija - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) mērķis ir uzlabot vienotu pašvaldību pakalpojumu sniegšanu, pilnveidojot pakalpojumu aprakstus, kas pieejami Latvijas valsts portālā (https://latvija.gov.lv) Iesaistot dažādas ieinteresētās puses koprades procesā, VARAM izvirzīja par mērķi tos padarīt saturīgākus un pieejamākus. Nepieciešamība radās no Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) izdarītajiem secinājumiem, kuru eksperti sastopas ar klientiem, kuriem ir visas digitālās piekļuves iespējas publiskajiem pakalpojumiem, bet viņi sarežģīto pakalpojumu aprakstu un mulsinošo instrukciju dēļ, izvēlas pakalpojumus izmantot klātienē vai ar VPVKAC palīdzību. E-pakalpojumu apraksti tika pilnveidoti, izmantojot sadarbības vidi (platformu), kur tika iesaistīti dažādas puses, piemēram, digitālie aģenti, sociālie darbinieki un pašvaldību pārstāvji.

Spānija — Saragosas pašvaldības mērķis ir: ar digitālo iespēju palīdzību papildināt un veicināt fiziskas koprades un koppiegādes aktivitātes; paplašināt kopienu, kas veidota ap tās vadošo pilsētas inovāciju centru Etopijas Mākslas un Tehnoloģiju centru, gūstot kvalitatīvu atgriezenisko saiti, vienkāršojot veidu, kādā ieinteresētās puses var piekļūt materiālo un nemateriālo resursu centram (izmantojot pārredzamu rezervāciju un resursu vadību); uzlabot pieejamāku un atvērtāku pakalpojumu katalogu; veicināt pāreju no lietotājiem par līdzradītājiem un līdzpiegādātājiem, kas atbilst elastīgai un "atvērtā koda" pieejai inovācijas kopienu darbā; pārbaudīt novatoriskas metodes, lai uzlabotu Etopijas kopienu iesaistīšanās un līdzdalības līmeni, izmantojot tokenizāciju (decentralizēta Blockchain tehnoloģija) un spēles metodi (gaming). Konkrēti, trīs svarīgas līdzdalības iespējas, piemēram, sadarbības vide, rezervēšanas aktivitātes modulis un lojalitātes modulis, tika pārbaudītas reālos apstākļos, ciktāl tās ir piemērotas kopienas veidošanas mērķiem, un pēc tam izstrādāja plašu koprades iespēju klāstu - projektēšanas, koprades un koppiegādes darbības, lai tehnoloģiju iedarbinātu un iegūtu atbilstošu atgriezenisko saiti.

4. fokuss — kopienas veidošanas un apbalvošanas sistēma

Koprades mērķis, ko veicina Interlinkeri,  ir demokratizēt publisko pakalpojumu izveidi, veicinot iekļaušanu, ilgtspējību, līdzdalību, atbildību un uzlabot attiecības. IKT atbalsta kopīgu izpratni par valsts pārvaldes sarežģītību, veidojot uzticību, atklāti iesaistoties procesos. Ieinteresēto pušu pamatgrupas uzturēšana projektēšanas, izstrādes un piegādes posmos ir ļoti svarīga: Interlinkeri palīdz samazināt sadrumstalotību un atvieglo nodošanu starp ieinteresētajām personām, nodrošinot ilgtermiņa procesu nepārtrauktību, paļaujoties uz pastāvīgu komunikāciju un iesaistīšanos galvenajos lēmumu pieņemšanas procesos, stiprinot kopienu un veicinot uzticēšanos valsts pārvaldei.

INTERLINK ir izstrādājis izsmalcinātu kopdarbības modeli, lai iesaistītu un atalgotu cilvēkus, kas piedalās koprades procesā. Koprade nodrošina atbalstu un līdzekļus līdzekļus, lai atalgotu aktīvos kopradītājus, un palīdz nodrošināt koprades rezultātu ilgtermiņa ilgtspējību.

Noslēgumā

INTERLINK ir iespaidīgs pārmaiņu spēks ne tikai koprades stratēģijās, bet arī dinamisku un iesaistītu kopienu veidošanā, kas ir apņēmušās veidot publisko pakalpojumu nākotni. Interlink sasniegums atspoguļo paradigmas maiņu publisko pakalpojumu kopradē, veicinot sadarbību, iekļaujošu un uz lietotāju vērstu pieeju, kas stiprina gan vietējās, gan tiešsaistes kopienas.

Plašsaziņas līdzekļu resursiem: https://interlink-project.eu/media-kit/

INTERLINK (akronīms angļu nosaukumam Innovating GoverNment and Citizen Co-EliveRy for the Digital Single Market) ir 36 mēnešu projekts, kas sākās 2021. gada janvārī un beidzās 2023. gada decembrī. Projekta partneri: