Statuss:
Noslēdzies

logo

Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība”
2014.-2020.gadam INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības programmas projekta
“Atbalsts IKT zināšanu kapacitātes paaugstināšanai MVU, veicinot izaugsmi un inovācijas” 
SKILLS+

Par projektu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) ir uzsākusi sadarbību  projektā SKILLS+ kā partneris, lai nodrošinātu projekta uzdevumu izpildi, kas veicinātu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) izmantošanu mazajos un vidējos uzņēmumos (turpmāk – MVU) reģionos un to konkurētspēju.  Projekta īstenošanā, kā padomdevējs, piedalās arī Latvijas Universitāte.

Projektā pavisam piedalās 12 partneri no 11 valstīm/reģioniem un tā vadošais partneris ir Vācijas Saksijas Anhaltes Reģionālās attīstības un transporta ministrija. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Norvēģijas nacionālais fonds INTERREG EUROPE programmas ietvaros. Vairāk šeit>>>


Projekta ideja

Projekta būtība ir digitālās plaisas mazināšana, kas izveidojusies starp pilsētas un lauku reģionu MVU aktivitātēm un ir samazinājusi konkurētspēju digitālajā tirgū.  Vienlaikus MVU lauku reģionos trūkst atbalsta instrumentu un informācijas par IKT iespējām un to integrāciju uzņēmumu darbībā, darba kvalitātes uzlabošanai. Lai veicinātu IKT integrāciju MVU, šodienas programmu piedāvājums bieži vien nespēj pārvarēt šo digitālo plaisu, jo tās ir paredzētas īstenošanai valsts līmenī, bet nav iezīmētas tam atbilstošas specifiskās vajadzības MVU lauku teritorijās.


Projekta mērķis -

uzlabot MVU konkurētspējas politiku:

  • veicināt uzņēmējdarbību lauku teritorijās, mudinot IKT rīku pielietošanu un integrāciju ikdienas privātajā biznesā, paredzot pilnīgu Latvijas iekļaušanos Eiropas vienotajā digitālajā tirgū;
  • optimizēt politikas instrumentus piešķirot lielāku prioritāti īpašajām vajadzībām lauku apvidos, vai ierosinot bezmaksas pasākumus, lai palielinātu daļu pieejamā finansējuma un lietotu to lauku reģionu labā. Vairāk šeit>>>


Darba grupa (Stakeholders group):

Lai veiksmīgāk īstenotu projekta mērķus, atbilstoši kompetencei, ir iesaistīti partneri no valsts un nevalstiskajām organizācijām, augstskolas un ir izveidota darba grupa, kas darbosies projekta ietvaros, sniedzot atbalstu un ieguldījumu rezultāta sasniegšanā. Vairāk šeit>>>


Projekta rezultāts