Statuss:
Noslēdzies
NFI

Projekta nosaukums: „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”.Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, kā arī izstrādāt reģionāla un valsts līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektus.

Projekta īstenošanas laiks: 2013.gada 18.decembris - 2016.gada 30.novembris

Kopējās projekta izmaksas ir EUR - 1 195 823,32 (viens miljons, simt deviņdesmit pieci tūkstoši, astoņsimt divdesmit trīs EUR, 32 centi).

Mērķa grupas.

Primārās mērķa grupas ir Latvijas plānošanas reģioni, pašvaldības un vietējās kopienas. Darbības, kuras tiks tieši vērstas uz Latvijas plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšanu attīstības plānošanā, ir paredzētas projekta 1.aktivitātē (visi plānošanas reģioni) un 4.aktivitātē (Kurzemes un Rīgas plānošanas reģioni). Darbības, kuras tiks tieši vērstas uz Latvijas pašvaldību kapacitātes stiprināšanu attīstības plānošanā, paredzētas projekta 2.un 3.aktivitātēs, bet darbības, kuras tiks tieši vērstas uz Latvijas vietējo kopienu kapacitātes stiprināšanu, paredzētas projekta 2.aktivitātē.

Sekundārās mērķa grupas ir Latvijas valsts institūcijas un citas juridiskas un fiziskas personas.


Galvenās aktivitātes projekta ietvaros.

Projektu veido piecas projekta aktivitātes

0.aktivitāte. Projekta vadība.

0.aktivitāte paredz projekta administratīvu vadību. To nodrošinās 2 projekta koordinatori – pa vienam VARAM un Oplannes reģionālajā pašvaldībā. Projekta koordinators Latvijā projekta īstenošanā strādās pilnu darba laiku, bet projekta koordinators Norvēģijā strādās nepilnu darba laiku. 0.aktivitātes ietvaros tiks izveidota projekta Vadības komiteja, kas uzraudzīs projekta aktivitāšu ieviešanas progresu, novērtēs projekta īstenošanas rezultātus un pēc nepieciešamības pieņems lēmumus par izmaiņām projekta aktivitāšu īstenošanā, lai nodrošinātu, ka tiek sasniegti projekta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” izvirzītie rezultāti.

Projekta vadība ietver arī vispārējo projekta grāmatvedības uzskaiti, kuras nodrošināšanai VARAM nozīmēs projekta grāmatvedi, finansistu un publisko iepirkumu speciālistu projekta īstenošanas laikā veikto publisko iepirkumu uzraudzības nodrošināšanai.

1.aktivitāte. Plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšana reģionālās attīstības plānošanas dokumentu izstrādei.

1.aktivitātes mērķis ir veikt pasākumus, kuri stiprina Latvijas plānošanas reģionu kapacitāti reģionālās attīstības plānošanas jautājumos. Tās īstenošana ļaus nodrošināt, ka Latvijas plānošanas reģioni 2015.gada 1.pusgadā pabeidz izstrādāt attīstības plānošanas dokumentus, kuri kalpos par pamatu investīciju plānošanai teritorijām, kā arī pašvaldību izvirzīto investīciju vajadzību un risinājumu koordinācijai reģionālā mērogā, īpaši attiecībā uz jautājumiem un problēmām, kas iet pāri vienas pašvaldības robežām.

 Aktivitāte ietvers divus galvenos darbības virzienus:

 

 • pieredzes apmaiņu projekta Latvijas un Norvēģijas partneru starpā, kas paredz Norvēģijas ekspertu braucienus uz Latviju, lai konsultētu Latvijas partnerus reģionālās attīstības plānošanas jautājumos un piedalītos to rīkotajos semināros par attīstības plānošanas dokumentu izstrādes gaitu, kā arī Latvijas partneru braucienu uz Norvēģiju, lai iepazītos ar Norvēģijas partneru pieredzi reģionālās attīstības plānošanas jomā.
 • Latvijas plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, kurā ietilps ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrāde Kurzemes, Vidzemes, Rīgas un Zemgales reģioniem, kā arī Latgales plānošanas reģiona publisko pakalpojumu attīstības koncepcijas un Rīcības plāna izstrāde. Šis darbības virziens ietvers arī ārējās ekspertīzes piesaisti, kuras mērķis ir nodrošināt atbalstu Latvijas plānošanas reģioniem to attīstības plānošanas dokumentu izstrādes laikā. Ir paredzēts veikt padziļinātu izpēti par apdzīvojuma sistēmu reģionos un publisko pakalpojumu klāstu, sagatavot kartogrāfisko materiālu un ģeotelpisko datu kopumu attīstības stratēģiju grafiskajai daļai, nodrošināt plānošanas reģionu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju tulkošanu angļu valodā un to poligrāfisku iespiešanu.

 

2.aktivitāte. Vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes uzlabošana.

2.aktivitātes mērķis ir stiprināt Latvijas pašvaldību un vietējo kopienu kapacitāti vietējās attīstības plānošanā un izveidot ciešāku sadarbību pašvaldību un to iedzīvotāju (vietējo kopienu) starpā.

 Projekta 2.aktivitāte ietvers šādus galvenos darbības virzienus:

 

 • Pieredzes apmaiņu projekta Latvijas un Norvēģijas partneru starpā, kas paredz Norvēģijas  ekspertu braucienus uz Latviju, lai konsultētu Latvijas partnerus par attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un piedalītos apmācību semināros, kas tiks organizēti šīs aktivitātes ietvaros, kā arī Latvijas pašvaldību un vietējo kopienu ekspertu braucienus uz Norvēģiju, lai iepazītos ar Norvēģu pieredzi saistībā ar vietējās attīstības plānošanu un kopienu darbu Norvēģijā.
 • Latvijas pašvaldību ekspertu pieredzes apmaiņas braucienu, lai piedalītos OECD LEED apmācību programmā pašvaldību ekspertiem par ekonomiskās attīstības plānošanas instrumentiem vietējā līmenī.
 • Latvijas pašvaldību speciālistu kapacitātes palielināšanu teritoriālās attīstības plānošanas jautājumos. Pasākumi ietvers apmācību seminārus Latvijas pašvaldību speciālistiem par vietējās attīstības plānošanu,  situācijas analīzes un attīstības scenāriju izstrādes simulācijas spēles „Nākotnes pilsēta” apmācību seminārus, kā arī attīstības plānošanas speciālistu nometni - vasaras skolu - pašvaldību speciālistiem. 
 • Latvijas vietējo kopienu kapacitātes palielināšanu teritoriālās attīstības plānošanas jautājumos. Tās ietvaros paredzēti apmācību semināri kopienu līderu kapacitātes stiprināšanai un seši pilotprojekti vietējo kopienu attīstības plānu izstrādei un īstenošanai. Apmācību pasākumu noslēgumā tiks izstrādāts ziņojums par Latvijas vietējo kopienu attīstību.
 • Tiks izstrādātas vadlīnijas vietējo pašvaldību un teritorijas attīstībā iesaistīto organizāciju/kopienu attīstības plānošanas dokumentu saskaņotībai un koordinētai īstenošanai, lai celtu vietējo kopienu kapacitāti attīstības plānošanas jautājumos un sadarbībā ar vietējām pašvaldībām.
 • Tiks izstrādāts ziņojums par mazo un vidēji lielo pilsētu izaicinājumiem, ekonomiskās attīstības potenciālu, ietekmi uz kopējo teritoriālo attīstību gan Latvijas, gan Eiropas Savienības mērogā, kā arī turpmākiem attīstības virzieniem.

 

3.aktivitāte. Sasaistes izveidošana starp teritorijas attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī.

3.aktivitātes mērķis ir uzlabot saikni starp teritorijas attīstības plānošanu un budžeta plānošanu Latvijas pašvaldībās.

Projekta 3.aktivitāte ietvers šādus galvenos darbības virzienus:

 

 • Pieredzes apmaiņas braucienus uz Latviju un Norvēģiju, lai apspriestu jautājumus, kuri attiecas Norvēģijas un Latvijas pašvaldību pieredzi teritorijas attīstības plānošanas un budžeta plānošanas jomā.
 • Sasaistes mehānisma izveidošanu starp teritorijas attīstības plānošanas un budžeta plānošanas procesiem Latvijas pašvaldībās. Aktivitātes ietvaros piecās Latvijas pašvaldībās tiks īstenoti pilotprojekti, kuru ieviešanas laikā iegūtie rezultatīvie rādītāji kalpos par pamatu citu Latvijas pašvaldību speciālistu kapacitātes palielināšanai un iegūtās pieredzes pārnesei. 
 • Metodiskā materiāla sagatavošanu par teritorijas attīstības un budžeta plānošanas sasaisti izvēlētajās piecās pašvaldībās, kas iekļaus arī Norvēģijas eksperta pārskatu par Norvēģijas pieredzi, kalpos kā izziņas materiāls pārējām Latvijas pašvaldībām un tiks izmantots aktivitātes ietvaros notiekošo apmācību semināros.
 • Piecu apmācību semināru organizēšanu Latvijas pašvaldībām par pilotprojektu rezultātiem un Norvēģijas pašvaldību pieredzi teritorijas attīstības un budžeta plānošanas sasaistē.

 

4.aktivitāte. Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrāde Baltijas jūras piekrastei.

4.aktivitātes mērķis ir nodrošināt valsts līmeņa attīstības plānošanas dokumenta – Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei izstrādi.

 Projekta 4.aktivitāte ietvers šādus galvenos darbības virzienus:

 

 • Pieredzes apmaiņu jautājumos par piekrastes teritoriju attīstības plānu izstrādi Latvijā un  Norvēģijā starp VARAM, Kurzemes un Rīgas plānošanas reģioniem un Eustagderes un Estfollas reģionālajām pašvaldībām. 
 • Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrādi Baltijas jūras piekrastei. Plānojums ietvers nacionāla līmeņa ilgtermiņa tematisko plānojumu piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai, tai skaitā stratēģisko karti ar attīstāmajām vietām un detalizētus plānojumus šīm vietām, kā arī stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu. Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma mērķis ir izveidot priekšnosacījumus piekrastē attīstāmo teritoriju pieejamības uzlabošanai un veicināt publiskās infrastruktūras objektu izbūvi. Plānojuma izstrādes laikā tiks apzinātā esošā situācija, iegūta informācija par erozijas un plūdu riska zonām, piekrastes ainavām, piekrastes pašvaldību plānotajiem publisko investīciju projektiem un prognozētajām tūristu  plūsmām. Vienlaicīgi ar plānojuma izstrādi, tiks izstrādātas publisko ūdeņu apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīnijas pašvaldībām, jo Zemes pārvaldības likumprojekts paredz, publisko ūdeņu nodošanu pašvaldību valdījumā. Jau pašlaik, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija sēdes (protokols Nr.41, 55.§) protokollēmumā „Par atbildīgās ministrijas noteikšanu tiesību aktu projektu sagatavošanā par pašvaldību administratīvajās teritorijās esošo publisko ūdeņu un zemi zem tiem nodošanu attiecīgās pašvaldības valdījumā" noteikto, rinda pašvaldību ir pārņēmušas valdījumā to teritorijā esošos publiskos ūdeņus, tai skaitā jūras piekrasti. Ņemot vērā, ka ūdenstilpju pārvaldība pašvaldībām ir jauna funkcija ir nepieciešams metodisks materiāls, kurā tiks aptverti jautājumi, kas skar ūdenstilpju izmantošanas plānošanu, būvniecības ieceru saskaņošanu, ūdeņu iznomāšanu (tai skaitā pludmales teritorijas), ūdenstilpju ekspluatācijas noteikumu izstrādi, informācija par ES finanšu atbalsta līdzekļu piesaisti un izmantošanu, u.c. jautājumi, un kas nodrošinās ilgtspējīgu piekrastes attīstību un tematiskā plānojuma īstenošanu. 
 • Cilvēku glābšanas un drošības nodrošināšanas plānu izstrādi Baltijas jūras piekrastei Kurzemes un Rīgas plānošanas reģionu teritorijā, kuri paredzēti iekļaušanai Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma sastāvā un ietvers priekšlikumus un risinājumus cilvēku drošības un glābšanas  uzlabošanai piekrastē. Cilvēku glābšanas un drošības nodrošināšanas plānus izstrādās Kurzemes un Rīgas plānošanas reģioni.

 

5.aktivitāte. Publicitāte.     

5.aktivitātes mērķis ir informēt sabiedrību par Norvēģijas finanšu instrumenta programmas  „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta  „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” mērķi, uzdevumiem un rezultātiem.

 Projekta ietvaros tiks īstenoti sekojoši publicitātes pasākumi:

 

 • Informēšana masu medijos
 • Projekta publicitātes konferences par projekta aktivitāšu īstenošanas progresu, sasniegumiem un rezultātiem. Paredzētas trīs projekta publicitātes konferences – projekta uzsākšanas sākumposmā, īstenošanas vidus posmā un noslēguma posmā.
 • Jaunas sadaļas izveidošana VARAM  un projekta partneru tīmekļa vietnēs, kurās latviešu un angļu valodā tiks publicēta informācija par projekta īstenošanas progresu, sasniegumiem, rezultātiem, sadarbību projekta partneru starpā, kā arī cita informācija saskaņā ar 2011.gada 11.februārī Norvēģijas Ārlietu ministrijas apstiprinātās regulas par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.-2014.gadā 4.pielikumu.
 • Preses relīzes par projekta aktivitātēs plānotajiem un notikušajiem pasākumiem, tai skaitā par pieredzes apmaiņas braucieniem uz Latviju un Norvēģiju, attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, pašvaldību un vietējo kopienu kapacitātes palielināšanas apmācību semināriem un citiem pasākumiem.
 • Pieredzes stāstu apkopojums par projekta rezultātiem.
 • Audiovizuālais materiāls par projekta rezultātiem (video)

 

Plānotie rezultāti:

 

 • izstrādātas 4 Latvijas plānošanas reģionu ilgtermiņa attīstības stratēģijas;
 • izstrādātas 4 Latvijas plānošanas reģionu attīstības programmas un rīcības plāni to ietvaros;
 • izstrādāta Latgales plānošanas reģiona publisko pakalpojumu attīstības koncepcija un Rīcības plāns Latgales plānošanas reģiona attīstībai;
 • 22 Latvijas pašvaldības ir uzlabojušas attīstības plānošanas dokumentus, ņemot vērā projekta ietvaros īstenotos apmācību un pieredzes apmaiņas pasākumus;
 • 6 Latvijas vietējās kopienas izstrādājušas kopienas attīstības plānus;
 • izstrādāts ziņojums par Latvijas vietējo kopienu attīstību;
 • 25 valsts, reģionālās un vietējās iestādes ieviesušas teritoriālo pieeju attiecībā uz investīciju plānošanu;
 • saistībā ar teritoriālās attīstības plānošanas un budžeta plānošanas sasaisti uzlabotas un precizētas 5 pašvaldību attīstības programmas; 
 • izstrādāts Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastei, kurš ietvers Piekrastes publiskās infrastruktūras attīstības tematisko plānojumu, publisko ūdeņu apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīnijas un Cilvēku glābšanas un drošības nodrošināšanas plānus Baltijas jūras piekrastei Kurzemes un Rīgas plānošanas reģionos;
 • izveidotas piecas stratēģiskās partnerattiecības (sadarbības līgumi) starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm;
 • īstenoti 15 pieredzes apmaiņas braucieni projekta 1.-4 aktivitāšu ietvaros starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm, tai skaitā:

 

- projekta 1.aktivitātē viens Latvijas ekspertu pieredzes apmaiņas brauciens uz Norvēģiju, divi Norvēģijas ekspertu pieredzes apmaiņas braucieni uz Latviju,

     - projekta 2.aktivitātē divi Latvijas ekspertu pieredzes apmaiņas braucieni uz Norvēģiju, četri Norvēģijas ekspertu pieredzes apmaiņas braucieni uz Latviju,

     - projekta 3.aktivitātē divi Latvijas ekspertu pieredzes apmaiņas braucieni uz Norvēģiju, viens Norvēģijas ekspertu pieredzes apmaiņas brauciens uz Latviju,

     - projekta 4.aktivitātē viens Latvijas ekspertu pieredzes apmaiņas brauciens uz Norvēģiju, divi Norvēģijas ekspertu pieredzes apmaiņas braucieni uz Latviju;

 

 • organizēts viens pieredzes apmaiņas brauciens uz Parīzi projekta 2.aktivitātes ietvaros, lai piedalītos OECD LEED apmācību programmā par vietējās ekonomiskās attīstības plānošanu (OECD LEED apmācību programmas sagatavošanai organizēts arī viens OECD eksperta brauciens uz Latviju);
 •  īstenoti apmācību un sabiedriskās apspriešanas semināri, tai skaitā:

 

    - Latvijas plānošanas reģionu organizēts 51 seminārs projekta 1.aktivitātes ietvaros par reģionālo attīstības plānošanas dokumentu izstrādes gaitu un sabiedriskās apspriešanas semināri,

    - 5 apmācību semināri projekta 2.aktivitātes ieviešanas laikā Urban Institute vadītās Latvijas pašvaldību attīstības apmācību programmas ietvaros,

    - 12 apmācību semināri projekta 2.aktivitātes ieviešanas laikā Urban Institute vadītās Latvijas vietējo kopienu attīstības apmācību programmas ietvaros, 

    - 5 VARAM organizēti apmācību semināri Latvijas pašvaldību speciālistiem situācijas analīzes un attīstības scenāriju izstrādes simulācijas spēles „Nākotnes pilsētas” ietvaros un 1 attīstības plānošanas speciālistu nometne - vasaras skola projekta 2.aktivitātē,

    - 5 VARAM organizēti apmācību semināri projekta 3.aktivitātes ietvaros par teritoriālās attīstības un budžeta plānošanas sasaistes izveidošanu Latvijas pašvaldībās un Norvēģijas pieredzi šajā jomā, 

    - 5 semināri par Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei izstrādes gaitu, no kuriem 3 organizēs VARAM, tai skaitā vienu noslēguma publicitātes semināru, bet pa vienam Kurzemes un Rīgas plānošanas reģioni;

 

 •  īstenots projekta publicitātes plāns 
 •  noorganizētas trīs projekta Vadības komitejas sanāksmes;
 • izstrādātas vadlīnijas vietējo pašvaldību un teritorijas attīstībā iesaistīto organizāciju attīstības plānošanas dokumentu saskaņotībai un koordinētai īstenošanai;
 • izstrādāts ziņojums par mazo un vidēji lielo pilsētu izaicinājumiem, ekonomiskās attīstības potenciālu, ietekmi uz kopējo teritoriālo attīstību gan Latvijas, gan ES mērogā, kā arī turpmākiem attīstības virzieniem.