Statuss:
Noslēdzies
NFI

Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas pašvaldību un reģionu kapacitāti un sniegt atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos.

Kopējās izmaksas: EUR 1 199 401.

Projekta īstenotājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Projekta partneri Latvijā: Latgales, Vidzemes, Rīgas, Zemgales un Kurzemes plānošanas reģioni.

Projekta partneri Norvēģijā: Norvēģijas Pašvaldību un reģionālās attīstības ministrija, Oppland reģionālā līmeņa pašvaldība un Aust-Agder reģionālā līmeņa pašvaldība.

Mērķa grupas ir pašvaldības, plānošanas reģioni, valsts institūcijas, uzņēmējus pārstāvošās nevalstiskās organizācijas, potenciālie investori, uzņēmēji un fiziskas personas.1. aktivitāte „Reģionālās uzņēmējdarbības un inovāciju sistēmas attīstība”
Aktivitāte ietvers divus galvenos darbību virzienus:

  • Uzņēmējdarbības un inovāciju sistēmas ieviešana pilot-reģionā – Latgales plānošanas reģionā. Ņemot vērā, ka Latgales plānošanas reģions ir visvājāk attīstītais plānošanas reģions Latvijā ar ilglaicīgu negatīvu ekonomisko, sociālo un demogrāfisko tendenču kopumu, aktivitātes ietvaros plānotie pasākumi (pašvaldību un uzņēmējus pārstāvošo nevalstisko organizāciju vizītes uz kaimiņvalstīm, dalība un pašvaldību pārstāvēšana investīciju forumos, investīciju kataloga izstrāde Latgales reģionam, jaunas tīmekļa vietnes www.invest.latgale.lv izstrāde, Latgales reģiona pārstāvniecības izveide Rīgā, Latgales dienas Rīgā u.c.) būs mērķēti, lai aktivizētu vietējos resursus un vietējās partnerības starp uzņēmējiem, vietējām publiskajām iestādēm, kultūras un izglītības iestādēm, finanšu sektoru un nevalstisko sektoru un paaugstinātu reģiona attīstības līmeni.
  • Reģionālo konkursu rīkošana inovatīvām biznesa idejām, lai veicinātu uzņēmējdarbību.

Plānotie rezultāti aktivitātes ietvaros:
   1. vecākā komercdarbības speciālista nodrošināšana Latgales plānošanas reģionā (speciālists nodrošinās aktivitātes ieviešanu, stiprinās Latgales reģiona vietējo pašvaldību speciālistu sadarbību un pieredzes apmaiņu, organizēs un nodrošinās LPR dalību semināros un diskusijās, kā arī publicitātes pasākumu īstenošanu);
   2. organizēti 12 semināri Latgales plānošanas reģionā par uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšanu (semināru un diskusiju galvenais mērķis būs aktivizēt vietējos resursus un vietējās partnerības starp uzņēmējiem, pašvaldībām, augstākās izglītības iestādēm, zinātnes institūcijām un plānošanas reģionu, kā arī stiprinās pašvaldību kapacitāti uzņēmējdarbības veicināšanas jomā);
   3. nodrošināti 4 pašvaldību un uzņēmējus pārstāvošo nevalstisko organizāciju braucieni uz kaimiņvalstīm (vizītes tiks organizētas ar mērķi popularizēt vietējo produkciju un radīt tai jaunu noieta tirgu caur sadarbības veicināšanu);
   4. Latgales plānošanas reģiona dalība un pašvaldību pārstāvēšana 4 investīciju forumos (projekta īstenošanas periodā plānots piedalīties četros investīciju forumos, kuros LPR pārstāvēs gan reģionu, gan pašvaldības kopumā). Forumi, kuros tiks nodrošināta dalība, būs vērsti uz ekonomiskās sadarbības, inovāciju veicināšanu un reģiona ekonomiskā potenciāla popularizēšanu; 
   5. investīciju kataloga izstrāde Latgales reģionam (investīciju katalogs kalpos par būtisku mārketinga materiālu, LPR piedaloties investīciju forumos un vizītēs uz kaimiņvalstīm. Investīciju katalogam tiks nodrošināta arī elektroniskā versija, kas būs pieejama gan LPR tīmekļa vietnē www.latgale.lv, gan vēlāk jaunā tīmekļa vietnē - www.invest.latgale.lv);
   6. izstrādāta tīmekļa vietne www.invest.latgale.lv. Tīmekļa vietne tiks izstrādāta, lai nodrošinātu aktuālās informācijas pieejamību, kas būtiska uzņēmējiem, potenciālajiem investoriem un pašvaldībām. Tīmekļa vietne www.invest.latgale.lv piedāvās iespēju potenciāliem investoriem izvērtēt un izvēlēties iespējamos investīciju objektus Latgalē, kā arī potenciāliem Latgales investīciju meklētājiem tiešsaistē piedāvāt savus investīciju objektus investoriem);
   7. izveidota Latgales reģiona pārstāvniecība Rīgā. Projekta ietvaros tiks radīts daudzfunkcionāls centrs, kurā tiks prezentēti aktuālie investīciju projekti, t.sk. investīciju un nekustamo īpašumu attīstības projekti, kam ir svarīga loma infrastruktūras ilgtermiņa attīstībā, Latgales reģiona investīciju katalogi, potenciāliem investoriem tiks piedāvātas investīciju iespējas e-vidē (e-katalogs). Pārstāvniecībā plānots prezentēt Latgales vietējo uzņēmēju (lielo/mazo/vidējo) un amatnieku produkciju, atvieglojot tiem piekļuvi Latvijas un Eiropas Kopienas tirgiem. Paralēli tiks piedāvātas konferenču telpas Latgales uzņēmēju komunikācijai ar investoriem un sadarbības partneriem);
   8. organizētas 3  pieredzes apmaiņas vizītes ar Norvēģijas partneriem Latvijā (aktivitātes ietvaros tiks nodrošināta pieredzes apmaiņas pasākumi par Norvēģijā plānotiem un īstenotiem uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumiem. Pasākumu ietvaros tiks aplūkota Norvēģijas pašvaldību loma un pieredze reģiona uzņēmējdarbības veicināšanas jomā, uzsvaru liekot uz pašvaldību attīstības programmām un atbalsta pasākumiem vietējo uzņēmumu attīstības veicināšanā); Aktivitātes ietvaros izveidotas 2 stratēģiskās partnerattiecības starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm;
   9. organizēti 10 reģionālie biznesa ideju konkursi (VARAM kā projekta īstenotājs organizēs 10 reģionālos biznesa ideju konkursus. Konkursā tiks aicināti piedalīties visi interesenti, kuri vēlas uzsākt uzņēmējdarbību un kuriem ir inovatīva un dzīvotspējīga biznesa ideja. Lai pievērstu uzmanību reģionālās attīstības jautājumiem un orientētos arī uz reģionos esošo potenciālu, konkurss tiks rīkots katrā plānošanas reģionā);
   10. organizētas Latgales dienas Rīgā (Latgales pārstāvniecības darbības popularizēšanai, reģiona uzņēmējdarbības aktivizēšanai un popularizēšanai tiks organizētas Latgales dienas Rīgā. Latgales mājražotāji, amatnieki u.c. tirgotāji varēs prezentēt un piedāvāt Rīgas iedzīvotājiem un viesim savu ražoto produkciju. Pasākuma laikā tiks organizētas amatniecības meistarklases un paraugdemonstrējumi, kā arī tiks prezentēta Latgale kā tūrisma galamērķis un vieta potenciālajiem investoriem);
   11. organizēti 2 pasākumi Latgales pārstāvniecībā Rīgā (pasākumi tiks organizēti Latgales Pārstāvniecības darbības aktivizēšanai, Latgales investīciju vides un objektu/projektu prezentācijai);
   12. izveidota prezentācijas videofilma, lai pozicionētu Latgali kā inovatīvu un atvērtu reģionu investīciju ieguldīšanai, tiks izveidota prezentācijas videofilma 3 valodās. Prezentācijas filmu paredzēts demonstrēt biznesa un ekonomikas forumos, investoru pasākumos, internetā u.c. reģiona prezentācijas pasākumos.

 

2. aktivitāte „Vietējo pašvaldību lomas palielināšana uzņēmējdarbības veicināšanā”
Aktivitātes ietvaros tiks īstenoti vairāki pasākumi, kuri vērsti uz kapacitātes stiprināšanu un pašvaldību iespēju palielināšanu uzņēmējdarbības veicināšanā:

  • Lai uzlabotu Latvijas pašvaldību kapacitāti uzņēmējdarbības veicināšanā, tiks organizētas pašvaldību speciālistu apmācības. 
  • Lai paplašinātu pašvaldību iespējas un instrumentus uzņēmējdarbības veicināšanā un privāto investīciju piesaistīšanā, tiks sniegts atbalsts lielākajām pašvaldībām ārējiem mārketinga pasākumiem (piedāvājot tiem sagatavot mārketinga materiālus angļu valodā un piedalīties starptautiskajās izstādēs) un investīciju piedāvājumu sagatavošanā potenciālajiem investoriem.
  • Aktivitātes īstenošanas procesā tiks iesaistīta arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) – mārketinga materiāli tiks izplatīti caur LIAA, kas nodarbojas gan ar ārējā mārketinga atbalsta sniegšanu uzņēmējiem, gan apkalpo investorus, kurus interesē investēšanas iespējas Latvijā. Būtisks resurss ir LIAA pārstāvniecības ārvalstīs (jo īpaši Norvēģijā), kuras tiks izmantotas, kā viens no kanāliem mārketinga materiālu izplatīšanā ar mērķi piesaistīt investorus.

Plānotie rezultāti aktivitātes ietvaros:
   1. nodrošināti 2 pieredzes apmaiņas braucieni starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm, lai mācītos Norvēģijas pieredzi un labo praksi uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos, iepazītos ar Norvēģijas atbildīgo institūciju, t.sk. ar LIAA pārstāvniecības Norvēģijā veiktajiem pasākumiem, piemēriem un pieredzi mārketinga materiālu un investīciju piesaistes materiālu sagatavošanā potenciālajiem investoriem;

   2. īstenota „Zināšanu eņģeļi” apmācību programma pašvaldībām. „Zināšanu eņģeļu” programma ietvers simulācijas spēles, praktiskās organizācijas komandās, komandu darba prezentācijas, diskusijas pašvaldību darbiniekiem, kuri nodarbojas ar uzņēmējdarbības veicināšanas un attīstības plānošanas jautājumiem. Programma tiks īstenota 2014.-2015.gadā, nodrošinot 15 apmācību seminārus. Plānots, ka apmācību programmā kopumā tiks apmācīti līdz 375 VARAM, pašvaldību, nevalstisko organizāciju, plānošanas reģionu darbinieki, izglītības iestāžu mācībspēki un audzēkņi;

   3. izstrādāti 30 pašvaldību mārketinga materiāli angļu valodā. Lai pašvaldībām sniegtu iespēju popularizēt to teritorijā pieejamos resursus un piesaistītu investīcijas, 30 Latvijas nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem tiks nodrošināta iespēja izstrādāt investīciju piesaistes mārketinga materiālus angļu valodā. Pašvaldību mārketinga materiāli ir nepieciešami kā reprezentācijas materiāls to dalībai starptautiskas nozīmes pasākumos, t.sk. izstādēs, kur mērķauditorija ir ārvalstu investori;

   4. izstrādāti 30 pašvaldību investīciju piesaistes materiāli. Investīciju piesaistes materiāli iekļaus tirgus izpēti, tehnisko dokumentāciju un citu informāciju par konkrētu objektu Latvijas nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros. Investīciju piesaistes materiālu izstrādes mērķis ir pašvaldību teritorijās esošo objektu potenciāla izvērtējums investīciju piesaistei;

   5. Atbalsts 9 pašvaldību dalībai starptautiskajās izstādēs. Šī atbalsta ietvaros tiks attiecinātas pašvaldību dalības izmaksas starptautiskā izstādē – dalības maksa, stenda konstrukcijas izmaksas u.tml. Dalība izstādēs tiek vērtēts kā efektīvs instruments vietējo resursu popularizēšanā un potenciālo investoru meklēšanā un uzrunāšanā.

  3. aktivitāte „Atbalsta pasākumu izstrāde attāliem un mazattīstītiem reģioniem kvalificēta darbaspēka un uzņēmēju piesaistei”

  • Aktivitātes galvenais mērķis ir sagatavot ieteikumus atbalsta pasākumiem speciālistu piesaistei pakalpojumu nodrošināšanai un uzņēmējdarbības veicināšanai Latvijas attāliem un mazattīstītiem reģioniem un pašvaldībām, kas saskaras ar tādām problēmām kā iedzīvotāju skaita samazināšanās, darbaspēka trūkums, uzņēmējdarbības pasivitāte un citām problēmām.
  • Aktivitātes īstenošanas procesā tiks veikta dažādu atbalsta pasākumu izvērtēšana un izstrādātas teritoriāli diferencētas nozaru atbalsta pasākumu rekomendācijas.
  • Aktivitāte ietvers arī Norvēģijas pieredzes mācīšanos un labās prakses pārņemšanu atbalsta pasākumu izstrādei un īstenošanai attālos un mazattīstītos reģionos, lai piesaistītu kvalificētu darbaspēku pakalpojumu sniegšanai un radītu papildus stimulu uzņēmējdarbības veicināšanai, t.sk piesaistot darba devējiem nepieciešamos speciālistus, mazinot nodokļu slogu, atbalstot uzņēmējdarbības uzsācējus, novēršot tirgus nepilnības u.tml.

 Plānotie rezultāti aktivitātes ietvaros:
   1. pieredzes apmaiņa ar Norvēģijas partneriem Norvēģijā. Aktivitātes ietvaros tiks nodrošināta 9 Latvijas valsts iestāžu, pašvaldību, plānošanas reģionu un nevalstisko organizāciju pārstāvju vizīte uz Norvēģiju, lai mācītos un gūtu pieredzi atbalsta pasākumu izstrādāšanā pakalpojumu nodrošināšanai un uzņēmējdarbības veicināšanai attālos un mazattīstītos reģionos;

   2. izstrādāts pētījums par Norvēģijas labo praksi atbalsta pasākumu izstrādei attāliem un mazattīstītiem reģioniem. Pētījums aplūkos jautājumus par mērķteritorijas identifikāciju, nozaru politikas izvērtējumu, stimulu un atbalsta pasākumu izstrādi. Pētījuma izstrādei ir būtiska nozīme Latvijas atbalsta politikas plānošanā un izstrādē attāliem un mazattīstītiem reģioniem;

   3. nodrošinātas 4 diskusijas par atbalsta pasākumu izstrādi attāliem un mazattīstītiem reģioniem. Aktivitātes ietvaros tiks nodrošinātas četras Norvēģijas ekspertu vizītes Latvijā. Norvēģijas ekspertu vizīšu darba tematika būs saistīta ar pētījumu par Norvēģijas labo praksi un atbalsta pasākumiem attāliem un mazattīstītiem reģioniem, kā arī ietvers informāciju par progresu augstākminētā pētījuma izstrādē. Vizīšu ietvaros tiks rīkotas diskusijas ar Latvijas ekspertiem par Norvēģijas pieredzi kontekstā ar Latvijas situāciju un noslēguma vizītē tiks prezentēts Norvēģijas izstrādātais pētījums un organizēta diskusija par iespējamiem atbalsta pasākumiem Latvijā attāliem un mazattīstītiem reģioniem. Pamatojoties uz pieredzes apmaiņas pasākumiem ar Norvēģijas partneriem Latvijā un sākotnējo komunikāciju starp VARAM un Norvēģijas partneriem par labās prakses piemēriem Norvēģijā atbalsta pasākumu izstrādē attāliem un mazattīstītiem reģioniem darbaspēka piesaistei, tiks izvērtēta Norvēģijas pieredze un izmantota par pamatu Rīcības plāna Latgales reģiona izaugsmei 2015.-2017.gadam izstrādei un citu plānošanas dokumentu izstrādei (pēc nepieciešamības).
 
Papildus izveidotas 6 stratēģiskās partnerattiecības starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm.