Publikācijas

Logo

 

Projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" mērķis ir nodrošināt Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2014.-2020. līdzfinansēto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) projektu savstarpējo saskaņotību, būtiskāko centralizēto platformu projektēšanu un īstenošanu, kā arī veicināt sabiedrības spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot radītos IKT risinājumus.

 


11.01.2018.

Darbības “IKT iespēju izmantošanas veicināšana” ietvaros 16.11.2017. ir noslēgta Vispārējā vienošanās. Vienošanās paredzēta projektā noteikto darbības mērķu un rezultatīvo rādītāju sasniegšana īstenojot dažādas aktivitātes.  

Laika posmā no 2018. līdz 2020. gadam tiks īstenotas plašas informatīvās un apmācību aktivitātes, tajā skaitā:

  • nacionāla mēroga pasākumi;
  • reģionāla mēroga pasākumi;
  • dalība partneru pasākumos;
  • veiktas vismaz 6000 digitālo aģentu apmācības, lai tie spētu sniegt zināšanas un atbalstu digitālo risinājumu lietošanā tiem klientiem, kuri pieraduši pakalpojumus saņemt klātienē;
  • izstrādāti informatīvie un apmācību materiāli par dažādām dzīves situācijām.