VARAM paveiktais darbs pie Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” 2. un 3. atlases kārtas projektu priekšatlases, par pamatu ņemot upju baseinu apgabalu (turpmāk – UBA) plūdu riska pārvaldības plānus 2016.–2020. gadam. Daugavas UBA plūdu riska pārvaldības plāns 2016.–2020. gadam ir apstiprināts 2015. gada 17. novembrī, Gaujas, Lielupes un Ventas UBA plūdu riska pārvaldības plāni ir apstiprināti 2015.gada 22.decembrī.

UBA plūdu riska pārvaldības plānos identificēto plūdu risku novēršanas pasākumu īstenošanai pilsētās vai blīvi apdzīvotās vietās 2014.–2020. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā no ERAF kopumā ir pieejami 28,9 milj. euro, no kuriem 2., 3. projektu iesniegumu atlases kārtai – 28,1 milj. euro, ieskaitot 6% finanšu rezervi, kas būs pieejama pēc 2018. gada, ja ir saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums par snieguma ietvara izpildi.

Galvenie nosacījumi, lai projektam būtu pieejams ERAF līdzfinansējums, ir:
− pasākumu atbilstība UBA plūdu risku pārvaldības plānos 2016.–2021. gadam noteiktajiem prioritāri veicamajiem pasākumiem;
− pasākumu ieguldījums darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” uzraudzības rādītāju sasniegšanā;
− ieguldījumi plūdu risku samazināšanas infrastruktūras, t.sk., zaļās infrastruktūras, izbūvē vai pārbūvē;
− projekta atbilstība pašvaldības prioritārajam investīciju plānam/programmai;
− plūdu risku mazināšanas pasākumu īstenošana pilsētu vai blīvi apdzīvotu vietu aizsardzībai.

5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pielāgošanās klimata pārmaiņām, samazinot plūdu un krasta erozijas riskus” projektu priekšatlasē tika vērtēts:
− iedzīvotāju skaits administratīvajā teritorijā (pilsētā, apdzīvotā vietā);
− iedzīvotāju skaits, kuri gūs labumu no pretplūdu pasākumiem;
− plūdu riskam pakļauto teritoriju platība, ko plānots aizsargāt pret plūdiem;
− autostrādes, maģistrālo un pirmās šķiras ceļu kopgarums teritorijās, ko plānots aizsargāt pret plūdiem;
− notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ko plānots aizsargāt pret plūdiem, skaits un nosaukums, kā arī galvenie raksturojošie parametri;
− piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā esošās vietas, ko plānots aizsargāt pret plūdiem;
− ūdens ņemšanas vietu skaits, kas tiks aizsargātas pret plūdiem;
− īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, ko nepieciešams aizsargāt pret applūšanu, un kultūrvēsturiskā mantojuma objektu skaits un platība, kas tiks aizsargāta pret plūdiem;
− peldvietu, ko plānots aizsargāt pret plūdiem, skaits;
− pašvaldības nodokļu ieņēmumi uz 1 pašvaldībā deklarēto iedzīvotāju 2014. gadā;
− piešķirtais valsts budžeta finansējums plūdu izraisīto ārkārtas situāciju novēršanai pēdējo trīs gadu laikā;
− pašvaldības finanšu ieguldījums plūdu seku likvidācijai pēdējo trīs gadu laikā;
− plānotajā projekta teritorijā plūdu izraisīto vides avāriju skaits pēdējo trīs gadu laikā;
− plānotajā projekta teritorijā plūdu izraisīto infrastruktūras bojājumu pēdējo skaits un veidi trīs gadu laikā,
− cita būtiska informācija (sociālā infrastruktūra, dzelzceļš, gāzes vadi, pazemes elektrolīnijas, apakšstacijas, transformatori, potenciālie piesārņojuma avoti, ražojošie uzņēmumi, ko var apdraudēt plūdu riski un kurus plānots aizsargāt pret plūdiem).

Kopējais 5.1.1. SAM projektu iesniegumu atlases projektu ideju saraksts tiks veidots, izvērtējot visus Latvijas teritorijā esošo UBA plūdu riska pārvaldības plānus 2016.–2020. gadam un šajos plānos norādītos prioritāri veicamos pasākumus. Atbilstoši priekšatlases rezultātiem MK noteikumu Nr.519 pielikumā ir izveidots ierobežotas atlases projektu saraksts.