Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansētais iesniegumu konkurss “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" aicina iesniegt projekta iesniegumus Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" ietvaros

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" (turpmāk – konkurss) mērķis ir  siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu.

Konkursa ietvaros pieejamais Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums ir 10 000 000 euro.

Projekta iesniedzējs konkursa ietvaros ir Latvijas Republikas pašvaldība vai tās iestāde (turpmāk – pašvaldība) vai pašvaldības kapitālsabiedrība, kura nodrošina likuma "Par pašvaldībām" 15. panta 2. punktā minētās autonomās funkcijas izpildi.

Informāciju par konkursa atbalsta nosacījumiem skatīt Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 454 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums", kas pieejams: https://likumi.lv/ta/id/334008.

Projekta iesniegumus var iesniegt no 2022. gada 15. augusta līdz 2022. gada 15. oktobrim (ieskaitot) noformētu elektroniskā dokumenta veidā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi:  konkurss@lvif.gov.lv vai uz e-adresi: _default@40003339615.

Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu var sūtīt elektroniski uz elektroniskā pasta adresi konkurss@lvif.gov.lv vai uz e-adresi: _default@40003339615. Lūdzam pirms jautājumu uzdošanas iepazīties ar konkursa nolikumu, vadlīnijām projektu iesniedzējiem iesnieguma veidlapas aizpildīšanai un atbildēm uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, kas publicēti tīmekļa vietnē www.ekii.lv.