Ministru kabineta noteikumu un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji:

•  Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumi Nr.403 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi”

noteikumu projekts, versija uz 14.06.2016.

noteikumu projekts, versija uz 25.02.2016.
noteikumu projekts, versija uz 29.01.2016.
•  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” īstenošanas sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) projekts (versija uz 14.06.2016),
ziņojuma (anotācijas) projekts (versija uz 07.04.2016, VSS-310),
ziņojuma (anotācijas) projekts (versija uz 25.02.2016).
•  Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
(Uzraudzības komitejā apstiprinātie kritēriji pieejami https://komitejas.esfondi.lv/RP/Koplietojamie%20dokumenti/Forms/AllItems.aspx
Apakškomitejā saskaņoto kritēriju, to vērtēšanas metodikas, Sākotnējās novērtējuma aktuālās versijas pieejamas: šeit.