Statistiskā informācija par Konsultantu iesniegtajiem un Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijā akceptētajiem ERAF projektu tehniski ekonomiskajiem pamatojumiem