Kontakti

madara.gaile [at] varam.gov.lv

Darbinieki

Madara Gaile

Nodaļas vadītāja
madara.gaile [at] varam.gov.lv

Laura Līce

Juriste
laura.lice [at] varam.gov.lv

Roberts Prindulis

Jurists
roberts.prindulis [at] varam.gov.lv

Artis Broks

Jurists
artis.broks [at] varam.gov.lv