Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” nodod publiskai apspriešanai Pasākumu programmas laba jūras vides stāvokļa panākšanai projektu 2016.-2020.gadam.

Pasākumu programmas („Plāns pasākumu programmai laba jūras vides stāvokļa panākšanai 2016.-2020.gadā”, turpmāk – Programma) projekta izstrādātājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Peldu iela 25, LV 1494, Rīga; tālrunis: 67026910.

Programmas izstrāde izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 17. jūnija Direktīvas 2008/56/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā, jeb Jūras stratēģijas pamatdirektīvas 13. un 14. panta un VI pielikuma prasībām, kā arī no Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likuma prasībām.

Publiskā apspriešana notiks no 2016.gada 24.marta līdz 25.aprīlim.

Apspriešanai nodotie materiāli:

Programmas kopsavilkums.

Programmas projekts (17.03.2016. izsludināts valsts sekretāru sanāksmē, VSS-214).

Programmas izstrāde balstīta uz:

  • 2012.gadā Latvijas Hidroekologijas institūta izstrādāto jūras vides stāvokļa sākotnējo novērtējumu, laba jūras vides stāvokļa (LJVS) definējumu un noteiktajiem jūras vides mērķiem;
  • LVAFA finansētā projekta  „Priekšizpēte pasākumu programmas izstrādei laba jūras vides stāvokļa panākšanai” (2014) rezultātiem noslēguma atskaite;
  • LVAFA finansētā projekta „Priekšlikumu izstrāde pasākumu programmai laba jūras vides stāvokļa panākšanai” (2015) rezultātiem.   

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes lūdzam sniegt līdz 25.aprīlim Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (adrese: Peldu iela 25, LV 1494, Rīga) vai elektroniski uz e-pasta adresi pasts@varam.gov.lv.

Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un datumu.