Lai veicinātu ar vides zinātni un izglītības attīstību saistītu institūciju sadarbību un sekmētu vides politikas īstenošanu, 2004. gada maijā ar Vides ministra rīkojumu tika dibināta Vides zinātnes un izglītības padome (VZIP) – koordinējoša un konsultatīva starpnozaru institūcija, kuras lēmumiem ir ieteikuma raksturs vides zinātnes un izglītības attīstības jomā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumu “Vides ministrijas nolikums” 9.4. punktu, Vides ministrs 2004. gada 1. jūnijā izdeva rīkojumu „Par Vides zinātnes un izglītības padomi”, kurā tika apstiprināts Vides zinātnes un izglītības padomes sastāvs un nolikums.

Laikam ritot, VZIP sastāvs nedaudz ir mainījies. Vides zinātnes un izglītības padomes sastāvā ir 15 pārstāvji no dažādām Latvijas Valsts iestādēm: 6 Latvijas universitātēm un augstskolām, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas. Par padomes priekšsēdētāju tika ievēlēta Profesore, Dr. hab. sc. ing., Dagnija Blumberga, Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta direktore.

Jauns Vides zinātnes un izglītības padomes nolikums tika apstiprināts ar Ministru kabineta 2007. gada 5. jūnija noteikumiem Nr.372 "Vides zinātnes un izglītības padomes nolikums".
 
Padomes mērķis ir veicināt ar vides zinātni un izglītības attīstību saistītu institūciju sadarbību, lai apzinātu un efektīvi risinātu problēmas vides zinātnes un izglītības attīstības jomā, kā arī sekmēt sadarbību ilgtspējīgas vides politikas ieviešanā un tās instrumentu pilnveidošanā. Saskaņā ar nolikuma 9. punktu, padomes sēdes ir atklātas. 

Viena no nozīmīgākajām Vides zinātnes un izglītības padomes darbības jomām ir regulāras Vides zinātnes balvas  un starptautiskās konferences  “Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā” organizēšana, kas ieguvusi lielu popularitāti sabiedrībā.

Jaunumi

 

Arhīvs