Pasākuma ietvaros paredzēts atbalsts viedo risinājumu attīstīšanai pašvaldību autonomo funkciju no tām izrietošo pārvaldes uzdevumu izpildes uzlabošanai.

2023. gada 30. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.4. pasākuma "Viedās pašvaldības" īstenošanas noteikumi” nosaka finansējuma apjomu, atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas, prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim un vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus, t.sk.:

 1. Paredzētas šādas atbalstāmās darbības, kas ietver investīcijas viedo risinājumu attīstībai un ieviešanai produktīvajā darbībā:
  1. viedā risinājuma attīstīšana un ieviešana pašvaldības autonomo funkciju un no tām izrietošo pārvaldes uzdevumu izpildē;
  2. viedā risinājuma ieviešanai nepieciešamās infrastruktūras attīstīšana;
  3. projekta vadības (tai skaitā datu analīzes un inovatīvu risinājumu iepirkumu veikšanas) nodrošināšana;
  4. publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.
 2. Tiek noteikts pasākumam plānotais kopējais ERAF finansējums – 15 529 500 euro apmērā (katra plānošanas reģiona teritorijai - 3 105 900 euro);
 3. Ierobežota projektu iesniegumu atlase;
 4. Līdz 2029. gada 31. decembrim sasniedzami nacionālie rādītāji –
  1. attīstīti vismaz pieci viedi risinājumi pašvaldību autonomo funkciju īstenošanā un pašvaldību pakalpojumu nodrošināšanā (katrā plānošanas reģionā vismaz viens viedais risinājums);
  2. vismaz piecās pašvaldībās par vismaz 10 procentiem samazinātas pakalpojuma izmaksas uz vienu klientu (euro) vai enerģijas patēriņš (megavatstundās), vai laika patēriņš (stundās).

Vairāk informācijas par 5.1.1.4. pasākumu šeit

2024. gada 21. februāra seminārs “Viedās pašvaldības – inovatīvās projektu idejas”

Semināra ieraksts:

1. daļa

2. daļa

3. daļa

Semināra prezentācijas:

2022. gada 12. oktobra VARAM un digitālo inovācijas centru sanāksme “Viedās pašvaldības”

 Priekšatlases procesa norise