SPECIFISKAJIEM ATBALSTA MĒRĶIEM:

3.3.1. „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”

5.6.2. „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”

Semināru materiāli, prezentācijas, video     

Seminārs Preiļos par aktualitātēm un būtiskiem nosacījumiem VARAM pārziņā esošo specifisko atbalsta mērķu īstenošanā (SAM 3.3.1., SAM 5.6.2., SAM 4.2.2) (28.03.2018)     

 • Reģionālās politikas aktualitātes  (VARAM pārstāve J. Butņicka) PREZENTĀCIJA
 • SAM 3.3.1., SAM 5.6.2., SAM 4.2.2 ieviešanas progress, aktualitātes (VARAM pārstāve E. Bistere) PREZENTĀCIJA
 • SAM 5.6.2. iznākuma rādītāji  (CFLA pārstāve A. Rūsiņa)  PREZENTĀCIJA
 • Pieredze SAM 4.2.2., SAM 3.3.1 un SAM 5.6.2. projektu realizācijā  (CFLA pārstāve L. Amantova-Salmane) PREZENTĀCIJA
 • SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. būtiskākie nosacījumi  (VARAM pārstāvis R. Timermanis) PREZENTĀCIJA
 • Zaļā iepirkuma/zaļā publiskā iepirkuma piemērošana ES fondu projektos (VARAM pārstāvis U. Zanders) PREZENTĀCIJA
 • Preiļu novada pašvaldības projekti (Preiļu novada pašvaldības pārstāve E. Jermolajeva) PREZENTĀCIJA
 • Seminārs par valsts atbalsta un snieguma rezerves jautājumiem projektu iesniegumu atlasē un īstenošanā (22.01.2018)  VIDEO 
       - ES fondu projektu darbības, kuras kvalificē kā valsts atbalstu komercdarbībai   PREZENTĀCIJA
 • Valsts atbalsta komercdarbībai uzraudzība   PREZENTĀCIJA 
 • Snieguma rezerve un valsts budžeta dotācija   PREZENTĀCIJA

VARAM seminārs Latvijas pašvaldībām par SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. projektu īstenošanu (20.06.2017):

 • Progress / jaunā kārtība projektu ideju izskatīšanai RAKP (VARAM pārstāvis R.Bremšmits) VIDEO   PREZENTĀCIJA
 • Īstenošanas noteikumu grozījumu kopsavilkums (VARAM pārstāve E. Bistere)  VIDEO   PREZENTĀCIJA
 • Rādītāja uzskaite un izmaksu attiecināšana/ sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju loks / HP “Ilgtspējīga attīstība” rādītāji / funkcionālā savienojuma principi (shēmas)/   atjaunotā degradētā teritorija (VARAM pārstāve E. Klapere)  VIDEO   PREZENTĀCIJA
 • Projekta dzīves cikls iznomājamai infrastruktūrai (15-25 gadi) / apbūves tiesības / valsts atbalsta kumulācija / citi jautājumi (VARAM pārstāvis R. Timermanis)  VIDEO   PREZENTĀCIJA
 • Cēsu novada pašvaldības pieredze SAM 3.3.1. un 5.6.2. projektu plānošanā un ieviešanā (Cēsu novada pašvaldības pārstāve I. Ādamsone)  VIDEO   PREZENTĀCIJA

LPS diskusija. Funkcionālie savienojumi/ Kartogrāfija /Citi nosacījumi / Intervences kodi (08.03.2017) VIDEO    PREZENTĀCIJA (kartes)   PREZENTĀCIJA (intervence)

VARAM seminārs Latvijas pašvaldībām par valsts atbalsta nosacījumu piemērošanu pašvaldību uzņēmējdarbību veicinošiem projektiem (16.11.2016):

 • Valsts atbalsta vadlīnijas, vispārīgs ieskats (FM KAKD pārstāve E.Bērziņa)  VIDEO   PREZENTĀCIJA
 • Ziņojuma "Par valsts atbalsta piemērošanu uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem" (SIA „Ardenis” pārstāve D.Lagzdiņa) VIDEO   PREZENTĀCIJA   ZIŅOJUMS

LPS seminārs par būtiskiem nosacījumiem un biežākajām nepilnībām projekta iesnieguma sagatavošanā (07.10.2016) VIDEO   PREZENTĀCIJA

LPS diskusija ar CFLA par jaunajām PIL prasībām (07.07.2016) VIDEO

LPS seminārs par projektu iesniegumu sagatavošanu, projektu iesniegšanu (30.06.2016) VIDEO   PREZENTĀCIJA

Citi materiāli