SPECIFISKAJIEM ATBALSTA MĒRĶIEM:
- 3.3.1. „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”
- 5.6.2. „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”

Video
Prezentācijas
Semināru materiāli

• Seminārs Preiļos par aktualitātēm un būtiskiem nosacījumiem VARAM pārziņā esošo specifisko atbalsta mērķu īstenošanā (SAM 3.3.1., SAM 5.6.2., SAM 4.2.2) (28.03.2018)     
     - Reģionālās politikas aktualitātes  
(VARAM pārstāve J. Butņicka) PREZENTĀCIJA

     - SAM 3.3.1., SAM 5.6.2., SAM 4.2.2 ieviešanas progress, aktualitātes (VARAM pārstāve E. Bistere) PREZENTĀCIJA

     - SAM 5.6.2. iznākuma rādītāji  (CFLA pārstāve A. Rūsiņa)  PREZENTĀCIJA

     - Pieredze SAM 4.2.2., SAM 3.3.1 un SAM 5.6.2. projektu realizācijā  (CFLA pārstāve L. Amantova-Salmane) PREZENTĀCIJA

     - SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. būtiskākie nosacījumi  (VARAM pārstāvis R. Timermanis) PREZENTĀCIJA

     - Zaļā iepirkuma/zaļā publiskā iepirkuma piemērošana ES fondu projektos (VARAM pārstāvis U. Zanders) PREZENTĀCIJA

     - Preiļu novada pašvaldības projekti (Preiļu novada pašvaldības pārstāve E. Jermolajeva) PREZENTĀCIJA

 

• Seminārs par valsts atbalsta un snieguma rezerves jautājumiem projektu iesniegumu atlasē un īstenošanā (22.01.2018)  VIDEO 
     - ES fondu projektu darbības, kuras kvalificē kā valsts atbalstu komercdarbībai   PREZENTĀCIJA


     - Valsts atbalsta komercdarbībai uzraudzība   PREZENTĀCIJA 


     - Snieguma rezerve un valsts budžeta dotācija   PREZENTĀCIJA

 

 

• VARAM seminārs Latvijas pašvaldībām par SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. projektu īstenošanu (20.06.2017):
     - Progress / jaunā kārtība projektu ideju izskatīšanai RAKP (VARAM pārstāvis R.Bremšmits) VIDEO   PREZENTĀCIJA

 

     - Īstenošanas noteikumu grozījumu kopsavilkums (VARAM pārstāve E. Bistere)  VIDEO   PREZENTĀCIJA

 

     - Rādītāja uzskaite un izmaksu attiecināšana/ sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju loks / HP “Ilgtspējīga attīstība” rādītāji / funkcionālā savienojuma principi (shēmas)/   atjaunotā degradētā teritorija (VARAM pārstāve E. Klapere)  VIDEO   PREZENTĀCIJA

 

     - Projekta dzīves cikls iznomājamai infrastruktūrai (15-25 gadi) / apbūves tiesības / valsts atbalsta kumulācija / citi jautājumi (VARAM pārstāvis R. Timermanis)  VIDEO   PREZENTĀCIJA

 

     - Cēsu novada pašvaldības pieredze SAM 3.3.1. un 5.6.2. projektu plānošanā un ieviešanā (Cēsu novada pašvaldības pārstāve I. Ādamsone)  VIDEO   PREZENTĀCIJA

 


• LPS diskusija. Funkcionālie savienojumi/ Kartogrāfija /Citi nosacījumi / Intervences kodi (08.03.2017) VIDEO    PREZENTĀCIJA (kartes)   PREZENTĀCIJA (intervence)

 

• VARAM seminārs Latvijas pašvaldībām par valsts atbalsta nosacījumu piemērošanu pašvaldību uzņēmējdarbību veicinošiem projektiem (16.11.2016):
    - Valsts atbalsta vadlīnijas, vispārīgs ieskats (FM KAKD pārstāve E.Bērziņa)  VIDEO   PREZENTĀCIJA


    - Ziņojuma "Par valsts atbalsta piemērošanu uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem" (SIA „Ardenis” pārstāve D.Lagzdiņa) VIDEO   PREZENTĀCIJA   ZIŅOJUMS

 


• LPS seminārs par būtiskiem nosacījumiem un biežākajām nepilnībām projekta iesnieguma sagatavošanā (07.10.2016) VIDEO   PREZENTĀCIJA

• LPS diskusija ar CFLA par jaunajām PIL prasībām (07.07.2016) VIDEO


• LPS seminārs par projektu iesniegumu sagatavošanu, projektu iesniegšanu KP VIS (30.06.2016) VIDEO   PREZENTĀCIJA

Citi materiāli:

• Vispārīgas shēmas (piemēri) valsts atbalsta konstatēšanai


• Par nomas veikšanas brīdi SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. ietvaros


• Informatīvs materiāls (shēmas) par elektroenerģijas un gāzes infrastruktūras ierīkošanu, ja iepriekš IR vai NAV zināms komersants

• Skaidrojums par valsts budžeta dotācijas aprēķina piemērošanu snieguma rezerves izmantošanas gadījumā 3.3.1. SAM , 5.6.2. SAM un 4.2.2. SAM ietvaros

• Skaidrojums par finansējuma avotu sadalījumu (ERAF, pašvaldības publiskais finansējums, t.sk. valsts budžeta dotācija, pašvaldības privātais finansējums) valsts atbalsta projektos (12.2016)

 

• Skaidrojums par Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 60. punkta piemērošanu specifiskā atbalsta mērķa projektiem