Publiskās pārvaldes pakalpojumi ir valsts un pašvaldību iestāžu darbības un pastāvēšanas pamats.

Pēc sniegto pakalpojumu kvalitātes sabiedrība vērtē gan individuālu iestāžu, gan publiskās pārvaldes darbību kopumā

 

Lai mērķtiecīgi celtu pakalpojumu kvalitāti un to sniegšanas efektivitāti, valstī ir uzsākta visaptveroša pakalpojumu vides pilnveide

Pakalpojumu vides pilnveide paredz, ka turpmāk iestādes pakalpojumus pārvaldīs valstī vienotā un sistēmiskā veidā, atbilstoši pakalpojumu pārvaldības politikai

 

Jaunā pieeja paredz, ka veidojot, sniedzot un attīstot pakalpojumus, iestādes apzinās savu vietu un lomu valstī kopējā pakalpojumu vidē, un apzināti veiks noteiktu darbību kompleksu – pārvaldības uzdevumus, (piem., apzinās lietotāju vajadzības, rūpēsies par pakalpojumu pieejamību un lietojamību, mērīs klientu apmierinātību, izvērtēs pakalpojumu sniegšanas efektivitāti, nemitīgi pilnveidos pakalpojumu sniegšanas procesus, u.c.)

 

Tas ir nepieciešams, lai pakalpojumi, to sniegšanas procesi un to sniegšanā izmantotās tehnoloģijas atbilstu virknei labas pakalpojumu pārvaldības un sniegšanas prakses nosacījumu (piem., pakalpojumi pilnvērtīgāk apmierinātu lietotāju vajadzības, pakalpojumi būtu pieejami gan teritoriāli, gan dažāda veida lietotāju ierīcēs, būtu nodrošināta piekļūstamība personām ar īpašām vajadzībām, tiktu ievērots “informācijas vienreizes” princips, pakalpojumi izmantotu valsts IKT koplietošanas risinājumus, u.c.)

 

Pakalpojumu vides pilnveides tvērums ir visa publiskā pārvalde, tostarp tā attieksies uz valsts iestādēm, pašvaldībām un to iestādēm, tiesu varas iestādēm, kā arī uzņēmumiem, kas pilda valsts pārvaldes deleģētos uzdevumus, un arī publiskās pārvaldes visu veidu pakalpojumi

 

Līdz ar jaunās pakalpojumu pārvaldības pieejas īstenošanu “funkciju izpildes kultūru” nomainīs pakalpojumu kultūra, un pakalpojumu sniegšanā un pārvaldībā iesaistīto rīcību noteiks saimnieka attieksme – attieksme un darbība būs orientēta uz pakalpojumu saņēmēju apmierinātību

 

Sagaidāms, ka pakalpojumu vides pilnveides rezultātā, pakalpojumu saņemšana kļūs ērtāka, vienkāršāka un neprasīs pakalpojumu saņēmējiem daudz laika un piepūles

Pakalpojumi saturiski kļūs arvien pilnvērtīgāki, tie apmierinās iedzīvotāja un uzņēmēja vajadzības konkrētā dzīves situācijā kopumā, ne tikai atsevišķos tās posmus “atbilstoši iestādes kompetencei”

 

Savukārt pats pakalpojumu sniegšanas process kļūs efektīvāks – pakalpojumi un to izmantotie resursi tiks reģistrēti, mērīti un vērtēti, procesi būs optimizēti, būs ieviests tehnoloģiskais nodrošinājums procesu automatizēšanai

 

Pārmaiņu rezultātā sabiedrība saņems labākus pakalpojumus, un pieaugs sabiedrības apmierinātība ar publiskās pārvaldes pakalpojumiem un ar publiskās pārvaldes darbu kopumā

Pakalpojumu vides pilnveide tiks īstenota, pilnveidojot pakalpojumu pārvaldības sistēmu un pakalpojumu pārvaldību kopumā → veicot pakalpojumu vides pilnveides pasākumus atbilstoši pakalpojumu vides pilnveides plānam

 

Vispārēja informācija par pakalpojumu vides pilnveidi – prezentācija "Pakalpojumu vides pilnveide"