Atvērtie dati ir brīvi pieejama bezmaksas informācija bez atkalizmantošanas ierobežojumiem, kuru var rediģēt un automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām (Informācijas atklātības likums). Publiskās pārvaldes datu pieejamība atvērtā veidā ir viens no e-pārvaldes politikas pamatprincipiem 2014. - 2020. gada attīstības plānošanas periodā.

Atvērto datu pieeju var attiecināt uz visu informāciju, kuru valsts iestāde publicē, piemēram, publiskiem reģistriem un valsts informācijas sistēmu publiskajām daļām, pētījumiem, statistiku, tabulām utt. Pieejas pamatā ir ideja, ka informācija sabiedrībai ir jānodod tādā formā, lai to varētu apstrādāt.

Atbilstoši atvērto datu pamatprincipiem, informācija ir pieejama:

 • bez maksas
 • tiešsaistē, bez piekļuves ierobežojumiem
  Ir pieejama tieša saite uz datiem (failiem), bez drošības kodu ievadīšanas, reģistrācijas vai tādas datu atlasīšanas tīmekļa formā, kas nenodrošina visu publicēto datu iegūšanu.
 • mašīnlasāmā formātā, ko var automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām
  Piemēram, CSV, JSON, XML vai citos formātos (ja nav pieejami resursi šādu formātu izveidošanai,  svarīgi ievērot principu, ka labāk ir publicēt datus tādā formātā kādā tie ir pieejami, nekā nepublicēt vispār). Datu publicēšana tādos formātos, kurus nav iespējams rediģēt un automatizēti apstrādāt (piemēram, PDF vai JPG), neatbilst atvērto datu pieejai.

Ievērojot iepriekšminētos principus, tiek nodrošināta sākotnēja atbilstība atvērto datu idejai, tomēr, lai pilnvērtīgi varētu izmantot publicēto informāciju, tai jānodrošina:

 • metadati — strukturēta informācija, kas raksturo attiecīgo informācijas kopumu. 
  Metadatos var iekļaut ziņas par informācijas autoru, atjaunošanas biežumu, informācijas struktūru un apzīmējumu nozīmi. Metadatus ieteicams sagatavot atbilstoši standartam (skat. zemāk).  
 • pieejamība atvērtā formātā, piemēram, CSV, JSON, XML u.c. formātos.

Kad izpildīti iepriekšminētie nosacījumi, labākā prakse atvērto datu publicēšanā rekomendē datus noformēt:

 • ar datu vienībās raksturojošiem unikāliem identifikatoriem, aprakstot tos atbilstoši vienotajam resursu identifikatoram (URI);
 • nodrošinot saistības ar citām datu kopām saistīto datu veidā (linked open data);

Aicinām iepazīties ar Latvijas Atvērto datu portālā publicētajiem datiem un portāla iespējām!

Latvijas Atvērto datu portāla mērķis ir Latvijas sabiedrībai pieejama atvērto datu platforma, kas ir vienota sadarbības vide Latvijas atvērto datu publicētājiem un izmantotājiem.

Portāla datu publicētāji ir valsts un pašvaldību iestādes vai organizācijas, kas pilda valsts funkcijas. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, atvērtos datus iestādes publicē pēc savas iniciatīvas. Savukārt datu izmantotājs ir ikviena persona (iedzīvotājs, uzņēmējs u.tml.), kurš apmeklē portālu, lai atrastu un izmantotu datus. Datu  izmantošana portālā ir bezmaksas.

Latvijas Atvērto datu portāls izveidots Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" ietvaros. Portāla pārzinis ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Portālā izmantotas atvērtā koda tehnoloģijas t.sk. CKAN atvērto datu kataloga platforma.

Izstrādātie papildinājumi ir pieejami atvērtā koda veidā vietnē: https://github.com/dpp-dev

Atvērto datu piemēri:

Apgūsti datu prasmes!

Aicinām pievienoties kopienas grupām Datu skola un Latvijas atvērto datu vēstkopai, lai satiktu domubiedrus un apgūtu datu prasmes.

Papildus informācija

Projekta “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” aktivitātes “Datu publicēšanas platforma 1. kārta” īstenošanas ietvaros izveidotie materiāli atvērto datu publicētajiem:

   • Vadlīnijas datu publicētājiem (versija 1.2)
   • Metadatu apraksta standarts (versija 1.0)
   • Ceļvedis metadatu izveidei (versija 1.0)
   • Mašīnlasāmu (CSV formāta) datu kopu apraksta standarts (versija 1.1)
   • Ceļvedis mašīnlasāmu datu kopu apraksta izveidei (versija 1.1)

E-pasta adrese saziņai: dati@varam.gov.lv

Oficiālās statistikas programmas atkalizmantošanas indeksa rādītāji

Gads

Rezultāts

2016

200

2017

884

2018

929

2019

1005

2020

1072

2021

1032

2022 806
2023 1072

Ņemot vērā atkalizmantošanas indeksa metodoloģijas aprēķina maiņu 2016. gadā, rezultāts tiek aprēķināts Eiropas Datu portāla pētījumā sasniegto aktuālo rezultātu pielīdzinot 2016. gada rezultātam.