Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 564 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmu”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Tiesiskais regulējums tiešā veidā ietekmēs:

  • 119 pašvaldības;
  • 11 sadzīves atkritumu poligonu operatorus,
  • 60 sadzīves atkritumu apsaimniekošanas komersantus, kuri nogādā atkritumu sadzīves atkritumu poligonos;

Tiesiskais regulējums netiešā veidā ietekmēs visas tautsaimniecības jomas un visus atkritumu radītājus.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta 2011. gada 12. jūlija noteikumi Nr. 564 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmu” nosaka atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna un atkritumu apsaimniekošanas reģionālo plānu  saturu, atkritumu rašanās novēršanas valsts programmas  saturu; atkritumu apsaimniekošanas plānu un programmas saskaņošanas un sabiedriskās apspriešanas, ieviešanas, novērtēšanas un pārskatīšanas kārtību; atkritumu rašanās novēršanas kvalitatīvos un kvantitatīvos indikatorus. Noteikumu projekta mērķi – transponēt direktīvas 2018/851/ES prasības, nodrošināt reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādi atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajam termiņam.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 2020.gada 11.novembris.

Plānots iesniegt Ministru kabinetā: 2020.gada decembris.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts un tā anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Plānots izmantot Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41 punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Lūdzu sniegt rakstisku viedokli līdz 2020.gada 4.novebrim

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Vides aizsardzības departamenta Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vecākā eksperte I.Doniņa, tālr:67026515, e-pasts: ilze.donina@varam.gov.lv