Teritorijas attīstības plānošana

2015. gada 8. maijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) organizēja Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sanāksmi, kurā pašvaldību, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar Piekrastes publiskās infrastruktūras tematiskā plānojuma stratēģiskās daļas un Vides pārskata darba redakcijām.

Sanāksmes laikā klātesošie tika iepazīstināti ar Stratēģisko daļas darba redakciju un ar to saistītajiem Piekrastes plānojuma pielikumu darba redakcijām.

1. pielikumā ir apskatīti politikas plānošanas dokumenti, teritorijas attīstības plānošanas dokumenti un starptautiskie plānošanas dokumenti. 2. pielikumā sniegts pārskats par sociālekonomiskās situāciju un ekonomiskās aktivitātes novērtējumu piekrastē. 3. pielikumā apkopota informācija par nozīmīgās piekrastes vienotā dabas un kultūras mantojuma vērtībām pašvaldību griezumā.

Lai pēc iespējas agrā izstrādes posmā veicinātu mērķgrupu līdzdalību, tika apskatīta arī vides pārskata un tā pielikumu darba redakcija.

Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas dalībnieki tika aicināti sniegt priekšlikumus darba redakciju pilnveidei.

 
Sanāksmes darba kārtība

Sanāksmes prezentācijas

 

Piekrastes publiskās infrastruktūras tematiskā plānojuma izstrāde notiek Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gadam programmas Nr. LV07 projekta Nr.4.3.-24/NFI/INP-002 „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” 4.aktivitātes ietvaros.