Interreg Preses relīze
Ilustratīvs attēls

Projekta #BalticSea2Land ietvaros, uzsākot Kurzemes piekrastes tematiskā plānojuma  izstrādi, VARAM Kurzemes plānošanas reģiona vārdā aicina iedzīvotājus līdz š.g. 30.novembrim piedalīties aptaujā, lai iegūtu sabiedrības viedokli par Kurzemes piekrastes vērtībām un risināmiem jautājumiem piekrastes attīstībā. Aptauja veidota ArcGIS sistēmā un tajā iedzīvotāji aicināti atbildēt uz vairākiem ar piekrasti un tās attīstību saistītiem jautājumiem, kā arī atzīmēt kartē piekrastes vērtības.

Aptauja pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā un ArcGIS sistēmā: https://arcg.is/04LW9D

Baltijas jūras un Rīgas līča piekraste ir vērtīga un resursu ietilpīga telpa, kas ir nozīmīga Kurzemes reģiona priekšrocība daudzveidīgai un integrētai attīstībai. Vienlaikus šajās teritorijās veidojas dažādu interešu konflikti un problēmas, kas pārsniedz atsevišķu pašvaldību un nozaru kompetenci, tādēļ ir nepieciešama sadarbība un kompleksi risinājumi. Plānojuma teritorija: piekrastes pašvaldību teritoriālās vienības, kas robežojas ar jūru (piekrastes pagasti un pilsētas), ietverot arī jūras piekrastes ūdeņus 2 km attālumā no krasta līnijas.

Kurzemes reģiona piekrastes tematiskā plānojuma izstrāde notiek projektā “Baltic Sea2Land” ar mērķi - veikt izpēti par Kurzemes reģiona piekrastes teritorijas attīstību, resursiem, kapacitāti un potenciālu, un iegūt informāciju tālākam plānošanas procesam. Lai to īstenotu, projekta ietvaros paredzēts:

- iesaistīt dažādas ieinteresētās puses un nodrošināt integrētu, daudzlīmeņu jūras piekrastes ūdeņu un piekrastes sauszemes daļas plānošanu reģionālā līmenī, ņemot vērā pieejamos resursus un līdzsvarojot dažādās intereses;

- analizēt līdzšinējo piekrastes pārvaldību un sagatavot priekšlikumus tās uzlabošanai.

Iedzīvotāju aptaujas rezultātā plānots noskaidrot iedzīvotāju viedokli par piekrastes vērtībām un apzināt jautājumus, kas risināmi piekrastes tematiskajā plānojumā, kā arī iegūt risināmo jautājumu interaktīvu attēlojumu kartē tālākai izmantošanai plānojuma izstrādē.

VARAM sadarbībā ar citiem Baltijas jūras reģiona pārstāvjiem (tā skaitā, Kurzemes plānošanas reģionu) no 2023. gada 1.janvāra līdz 2025.gada 31.decembrim īsteno projektu “Integrētas pārvaldības veicināšana piekrastē, ilgtspējīgi izmantojot dabas un sociālo kapitālu” (akronīms - Baltic Sea2Land). Projekta mērķis - līdzsvarot Zilās ekonomikas sektoru (piemēram, tūrisms, enerģētika, zivsaimniecība), dabas aizsardzības un vietējo kopienu intereses, tādējādi veicinot integrētu un iekļaujošu piekrastes pārvaldību, t.sk. telpisko datu pārvaldību un harmonizāciju Baltijas jūras reģiona dažādiem pārvaldes līmeņiem un interešu grupām.

Projektu finansē no Interreg Baltijas jūras reģiona sadarbības programmas 2021.-2027. gadam. Vairāk par projektu: https://www.varam.gov.lv/lv/projekts/interreg-baltijas-juras-regiona-transnacionalas-sadarbibas-programmas-2021-2027-gadam-projekts-integretas-parvaldibas-veicinasana-piekraste-ilgtspejigi-izmantojot-dabas-un-socialo-kapitalu-baltic-sea2land

Projekta tīmekļa vietne: https://interreg-baltic.eu/project/balticsea2land/

logo

Par Kurzemes plānošanas reģionu:

logo

Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. To veido 8 pašvaldības - 2 valstspilsētas - Liepāja un Ventspils - un 6 novadi - Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads.Vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, tā funkcijām un īstenotajiem projektiem var uzzināt: www.kurzemesregions.lv