NFI projekts
logo

2016. gada 18. februārī  norisinājās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizēts Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei projekta (turpmāk – Piekrastes plānojums) izstrādes noslēguma seminārs.

Semināra fokuss bija Piekrastes plānojuma izstrādes secinājumi, praktiskie rezultāti un turpmākās rīcības. Semināra darba kārtība ir pieejamašeit.
Seminārā piedalījās 60 dalībnieki, kas pārstāvēja VARAM, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas, Satiksmes un Zemkopības ministrijas, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts vides, Valsts mežu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestus, piekrastes pašvaldības, Kurzemes un Rīgas plānošanas reģionus, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Universitāti, Vidzemes tūrisma asociāciju, Latvijas Dabas fondu, biedrību „Baltijas krasti” un konsultantu uzņēmumu SIA „Grupa93”.

 

Seminārā tika apskatīti šādi jautājumi:

  • Piekrastes plānojuma izstrādes laikā apkopotie un turpmāk izmantojamie piekrastes ģeotelpiskie dati (pludmaļu apmeklējums, antropogēnā slodze uz veģetāciju, auotstāvlaukumi, piekļuves vietas jūrai u.c.);
  • prioritāri attīstāmo vietu attīstības vadlīnijas, kuras ietver vietas aprakstu, nākotnes redzējumu un aktivitāšu priekšlikumi un to telpiskais izvietojums;
  • cilvēku drošības un glābšanas izvērtējums piekrastē un nepieciešamās turpmākās rīcības glābšanas uzlabošanai, kuru starpā kā vieni no galvenajiem uzdevumiem ir uzlabošana un finansējuma piesaisti glābšanas uzlabošanai;
  • Vadlīnijas publisko ūdeņu pārvaldībai pašvaldībās un VARAM mājaslapā pieejamā informācija par publiskajiem ūdeņiem;
  • Piekrastes plānojumā ietvertā Eirovelo 13 velomaršruta attīstībai kritiskajiem posmiem un plānotajām aktivitātēm 2016. gadā;
  • turpmākās darbības un Piekrastes plānojuma virzība uz apstiprināšanu;
  • Biotopu apsaimniekošanas vadlīniju izstrāde projekta «NAT-PROGRAMME» ietvaros;
  • projekta «LIFE Ekosistēmu pakalpojumi» aktivitātes.

Semināra prezentācijas:

1. ĢIS tiešsaistes rīks un prioritāri attīstāmo vietu attīstības vadlīnijas

2. Cilvēku drošība un glābšana piekrastē: secinājumi un turpmākās rīcības

3. Publisko ūdeņu pārvaldība 

4. EiroVelo 13 piekrastes infrastruktūras tīkla pamatass un kritiskie posmi tā attīstībai

5. Projekts «LIFE Ekosistēmu pakalpojumi» 


Piekrastes plānojuma izstrāde uzsākta 2014. gada novembrī, iesaistot Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas dalībniekus, ar piekrastes attīstību saistītu valsts uzņēmumu, sabiedrisko organizāciju pārstāvjus un plašu ekspertu loku. Plašāka informācija par Piekrastes plānojumu un tā teritoriju atrodama šeit.

Piekrastes plānojuma projekta izstrāde un semināra norise finansēta no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas Nr. LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Projekta Nr.4.3.-24NFIINP-002) 4.aktivitātes „Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrāde Baltijas jūras piekrastei” līdzekļiem.

attēls

attēls