Digitālā transformācija Preses relīze

Rīga, 2020. gada 20. maijā – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) panākusi, ka, turpinot uzsāktās reformas valsts pārvaldes un pakalpojumu digitālās transformācijas jomā, Latvijas iedzīvotāji turpmāk varēs saņemt noteiktus valsts pārvaldes iestāžu e-pakalpojumus Igaunijā. Savukārt pārrobežu pakalpojumu lietotāji no citām valstīm varēs saņemt noteiktus Latvijas valsts pārvaldes iestāžu e-pakalpojumus.

Latvijas iedzīvotāji, tostarp uzņēmēji, turpmāk elektroniski varēs izmantot vairāk nekā 30 Igaunijas valsts iestāžu pakalpojumus. Piemēram, Igaunijas Muitas pārvaldes e-pakalpojumus un veikt ienākumu vai preču deklarāciju, saņemt pārskatu par veiktajiem nodokļu maksājumiem, reģistrēt savu uzņēmumu kā nodokļu maksātāju, izmantot Igaunijas Ekonomikas un komunikācijas ministrijas pakalpojumu un reģistrēt savu ekonomisko darbību ekonomisko aktivitāšu reģistrā vai izmantot Patērētāju aizsardzības pakalpojumu centra informācijas sistēmu un virkni citus Igaunijas valsts pārvaldes iestāžu e-pakalpojumus.

Savukārt iedzīvotāji un uzņēmēji no septiņām Eiropas Savienības dalībvalstīm turpmāk varēs piekļūt un portālā latvija.lv izmantot noteiktus e-pakalpojumus, kā arī vēl aptuveni 10 valsts pakalpojumus, piemēram, veikt nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu, iesniegt elektroniski iesniegumu valsts pārvaldes iestādēm, pieteikt notāra e-pakalpojumus, izmantot Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas portālu un izmantot portālu www.tiesas.lv.

VARAM sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru nodrošinājis, ka pārrobežu pakalpojumu lietotāji Latvijā, portālā www.latvija.lv var izmantot minētos e-pakalpojumus, lietojot elektroniskās identifikācijas kartes (eID). Savukārt Latvijas iedzīvotāji  Igaunijā ar eID karti var identificēties Igaunijas nacionālajā pakalpojumu portālā www.eesti.ee. Tāpat jau šobrīd Latvijas un Igaunijas uzņēmēji savstarpēji attālinātiem darījumiem var izmantot drošu elektronisko parakstu.

Valsts pārvaldes pakalpojumu pārrobežu pieejamību veicina eIDAS jeb elektroniskās identifikācijas regulas ieviešana* un Eiropas Savienības Vienotās digitālās vārtejas regulas ieviešana**, kuru Latvijā īsteno VARAM sadarbībā ar citām valsts pārvaldes iestādēm. Regulas ieviešanas mērķis ir nodrošināt vienotu pieeju pārrobežas pakalpojumiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem, tādējādi atvieglojot saziņu ar valsts pārvaldes iestādēm un veicinot uzņēmējdarbības iespējas citās ES dalībvalstīs, ļaujot nepieciešamos digitālos pakalpojumus saņemt ar savas valsts eID karti.

Līdz ar Vienotās digitālās vārtejas regulas ieviešanu, visām ES dalībvalstīm līdz 2023. gadam jānodrošina savā valstī pieejamo e-pakalpojumu pieejamība arī citu ES dalībvalstu iedzīvotājiem un uzņēmējiem tādējādi sniedzot iespēju brīvi pārvietoties, mācīties vai strādāt ES ietvaros. Vienotā digitālā vārteja uzsāks darbību ar 2021.gadu un tajā sākotnēji jānodrošina informācijas par lietotāju tiesībām un pienākumiem visās būtiskajās dzīves jomās pieejamība pārrobežu lietotājiem.

Š.g. 19. maijā Ministru kabinetā tika apstiprināts informatīvais ziņojums “Par Vienotās digitālās vārtejas prasību ieviešanu” un rīcības plāns regulas ieviešanai Latvijā. Rīcības plāns koordinētai Vienotās digitālās vārtejas prasību ieviešanai visā valsts pārvaldē paredz pilnveidot jau esošos IKT risinājumus, veikt portāla www.latvija.lv pieejamo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, grozīt Latvijas tiesību aktus, kā arī e-identitātes un e-paraksta risinājumu pilnveidošanu.

VARAM aicina iedzīvotājus un uzņēmējus izmantot e-parakstu un eID karti valsts pakalpojumu saņemšanai un savstarpējai darījumu apliecināšanai ne vien lokāli, bet arī starptautiski. E-paraksts ir pielīdzināms ar roku parakstītam dokumentam ne tikai Latvijā, bet arī visā ES. Plašāka informācija par e-paraksta saņemšanas iespējām pieejama portālā www.mana.latvija.lv sadaļā “Kā iegūt drošu elektronisko parakstu?”.

  *Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 910/2014 ( 2014. gada 23. jūlijs ) par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK

 **Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 2. oktobra Regula (ES) 2018/1724, ar ko izveido vienotu digitālo vārteju, lai sniegtu piekļuvi informācijai, procedūrām un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1024/2012 (SDG regula).