Preses relīze Reģionālā attīstība
abstrakts

Rīga, 2023. gada 6. jūnijā – Ministru kabinetā (MK) apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais noteikumu projekts “Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība”, kas paredz jaunu un elastīgāku noteikumu regulējumu, kā arī nosaka, ka datus uz Reģionālās attīstības indikatoru moduli (RAIM) turpmāk nodos arī pašvaldības un plānošanas reģioni. 

Ministrs Māris Sprindžuks: "Līdzšinējā pieeja, veicinot sociāli ekonomisko attīstību reģionos, nav bijusi efektīva. Latvijas reģioni iztukšojas, pakalpojumu tīkls izretinās, ekonomiskā izaugsme vērojama Rīgas metropoles areālā un tikai dažās valstspilsētās un novados. Lai situāciju mainītu nepieciešama katram reģiona situācijai atbilstoša pieeja veidojot publisko pakalpojumu tīklu un veicinot ekonomisko attīstību, lēmumu pieņemšanai ministrijās jābūt balstītai datos. Tādēļ VARAM izveidojis sociāli ekonomisko attīstības indikatoru rādītāju modeli, kurš ļaus regulāri mērīt situāciju reģionos un mērķētāk veikt atbalsta pasākumus." 

Reģionālās attīstības uzraudzība un novērtēšana ir nepārtraukta un sistemātiska reģionālajai attīstībai nozīmīgu datu vākšana, apstrāde un reģionālo, t.sk. teritoriālo, attīstības tendenču analīze par valsti kopumā vai atsevišķām tās daļām. Tā nepieciešama, lai iegūtu lēmumu sagatavošanai un pieņemšanai nepieciešamo informāciju, novērtētu īstenoto politiku, t.sk. sniedzot atbalstu atbildīgajām institūcijām attīstības plānošanas dokumentu, tiesību aktu, valsts, Eiropas Savienības (ES) vai citu ārvalstu finanšu atbalsta pasākumu izstrādē. 

Jaunie MK noteikumi aizstāj MK 2014. gada 1. jūlija noteikumos Nr. 367 "Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība" iekļautās normas, t.sk. attiecībā uz datu nodošanas kārtību uz RAIM, kas ir instruments reģionālās attīstības monitoringam, pašvaldību teritorijas attīstības tendenču izvērtēšanai, attīstības programmu sagatavošanai un uzraudzībai, lēmumu pieņemšanas atbalstam. 

Būtiskākās izmaiņas, ko paredz jaunie MK noteikumi – kā primārais datu nodošanas kanāls tiek noteikts Latvijas Atvērto datu portāls, tādējādi īstenojot “atvērts pēc noklusējuma” principu, atbilstoši MK 2019. gada 20. augusta sēdē pieņemtajam informatīvajam ziņojumam “Latvijas atvērto datu stratēģija”; MK noteikumos noteiktas institūcijas, kas sniedz datus, un definētas galvenās datu tēmas (sniedzamo datu saturu), savukārt konkrētas datu kopas, to struktūra un datu saskaņošanas kārtība ir noteikta VARAM izstrādātajās vadlīnijās; datus uz RAIM turpmāk nodos arī pašvaldības un plānošanas reģioni – tie būtu dati, kas nepieciešami reģionālās un teritoriju attīstības uzraudzībai un novērtēšanai, kā arī ES fondu vai citu ārvalstu atbalsta instrumentu finansēto projektu novērtēšanas un uzraudzības veikšanai.