NFI projekts
logo

Ar pieciem VARAM organizētiem semināriem noslēgusies projekta 3.aktivitātes "Sasaistes izveidošana starp teritorijas attīstības plānošanu un budžeta plānošanu" īstenošana. Aktivitātes mērķis bija uzlabot saikni starp teritorijas attīstības plānošanu un budžeta plānošanu Latvijas pašvaldībās. Tās ietvaros aizvadīti 3 pieredzes apmaiņas pasākumi, sagatavots metodiskais materiāls, kā arī īstenoti 5 apmācību semināri par vairāku Latvijas pašvaldību gūto pieredzi projektā.

Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” finansētā projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” 3.aktivitātes „Sasaistes izveidošana starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī” ietvaros 2015. gadā notika 5 semināri par attīstības plānošanas un budžeta plānošanas sasaisti.

 

Semināri norisinājās:

 

  • 3. novembrī Smiltenes novadā,
  • 10. novembrī Saldus novadā,
  • 20. novembrī Līvānu novadā,
  • 24. novembrī Kokneses novadā, 
  • 30. novembrī Rīgā.

Semināros par situācijas vērtējumu par attīstības plānošanas dokumentu un budžeta sasaisti pašvaldībās, budžeta plānošanas un pārskatu pilnveidošanas iespējām uzstājās Dr. oec. Inga Vilka, iepazīstinot semināra dalībniekus ar pašvaldību aptaujas rezultātu kopsavilkumu, plānošanas dokumentu sistēmu, labās prakses piemēriem. Tāpat eksperte sniedza ieteikumus pašvaldībām attiecībā uz uzraudzības rādītāju sistēmu kā sasaistes veidu starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu pašvaldībās, dažādiem pašvaldībām pieejamie datiem un to izmantošana, kā arī datu salīdzināšanu, stāstot par teorētiskiem aspektiem un prakses piemēriem no Norvēģijas un pilotpašvaldībām. 

Par sasaistes starp attīstības un finanšu plānošanas priekšnoteikumiem finanšu līdzekļu lietderīgai izmantošanai iepazīstināja Valsts Kontroles pārstāvis Oskars Erdmanis, Piektā revīzijas departamenta sektora vadītājs, stāstot semināra dalībniekiem par vērojumiem no Valsts kontroles auditiem par nepietiekamu sasaisti starp attīstības plānošanas un budžeta sasaisti.

 

Katrā no semināriem ar prezentāciju uzstājās projekta pilotpašvaldības pārstāvji, izklāstot projektā gūto pieredzi un plānotās darbības nākotnē, lai sekmētu attīstības plānošanas un budžeta sasaisti, tādejādi sniedzot praktiskus ieteikumus citām Latvijas pašvaldībām. Smiltenes novadā notiekošajā semināra ar savu pieredzi darījās Smiltenes novada pašvaldības pārstāvji, Saldus novadā – Saldus novada un Jūrmalas pilsētas pašvaldības pārstāvji, Līvānu novadā – Līvānu novada un Kokneses novada pārstāvji, tāpat arī Kokneses novadā notiekošajā seminārā ar savu pieredzi dalījās šīs divas pašvaldības, visbeidzot Rīgā, VARAM telpās notiekošajā seminārā Jūrmalas pilsētas un Jelgavas novada pašvaldības pārstāvji dalījās savā gūtajā pieredzē. 

 

Kopumā visos piecos semināros piedalījās vairāk kā 200 cilvēku no vairāk kā 60 dažādām Latvijas pašvaldībām.

attēls

Aktivitātes ietvaros tika sagatavots metodiskais materiāls, kura saturs balstīts uz Norvēģijas pieredzi un Latvijas pilotpašvaldību diskusiju šīs aktivitātes laikā. Metodiskajā materiālā plaši atspoguļoti teritorijas attīstības plānošanas un budžeta plānošanas būtiskākie jautājumi, iekļaujot gan teorētiskus aspektus, gan tiesisko ietvaru, gan Norvēģijas pašvaldību un Latvijas projekta pilotpašvaldību pieredzi. Metodiskais materiāls tika izmantots kā uzziņas materiāls aktivitātes apmācību semināros un tas izplatīts arī pārējo Latvijas pašvaldību vidū. Dokumenta elektroniskā versija pieejama šeit

Metodiskais materiāls tika sagatavots, ietverot arī Norvēģijas ekspertu ieteikumus attīstības plānošanas un budžeta sasaistei, kas sniegti projekta ietvaros organizētajos pieredzes apmaiņas braucienu laikā:

Projektā iesaistītās pilotpašvaldības aktivitātes īstenošanas laikā pilnveidojošas savas attīstības programmas, savukārt semināru dalībnieki īstenotos seminārus novērtējuši atzinīgi, norādot, ka seminārs ir bijis lietderīgs, iegūtās zināšanas iespējams pielietot praktiski un līdzīgas aktivitātes rekomendētu arī citiem kolēģiem. 

Aktivitāte finansēta no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas Nr.LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana" līdzekļiem.