Atrkritumi

Šodien Saeima galīgajā lasījumā pieņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātos grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, ar tiem paredzot pakāpeniski paaugstināt Dabas resursa nodokļa (DRN) likmi par atkritumu apglabāšanu. Tādējādi tiks veicināta dabas resursu ekonomiski efektīva izmantošana un vides piesārņojuma ierobežošana, samazinot poligonos apglabājamo atkritumu apjomu.

Nodoklis tiks piemērots tekstilizstrādājumiem, lai samazinātu atkritumu poligonos nodoto tekstilmateriālu apjomu, kā arī pārstrādājamam un nepārstrādājamam iepakojumam, kas pārskata periodā nav pārstrādāts vai reģenerēts. Tekstilizstrādājumiem DRN tiks piemērots no 2024.gada 1.jūlija.

Ievērojot Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likumu, paredzēts piemērot DRN vienreiz lietojamajiem plastmasu saturošiem izstrādājumiem un plastmasu saturošiem zvejas rīkiem. Tāpat no 2025.gada 1.janvāra DRN tiks piemērots baloniem un mitrajām salvetēm. Būtiski – šīm precēm DRN būs jāmaksā tad, ja ražotājs un tirgotājs nepiedalās ražotāja paplašinātās atbildības sistēmā. Ražotāja paplašinātās atbildības sistēma ir pasākumu kopums, kuru īstenojot preces ražotājam ir finansiāla un organizatoriska atbildība par noteiktām preču grupām un to atkritumiem. Ražotāja paplašinātās atbildības sistēma ir jāparedz, lai novērstu piegružojumu publiskās vietās ar atkritumiem, kas veidojas pēc mitro salvešu lietošanas un balonu izmantošanas. Prasība par sistēmas izveidošana un piemērošana attiecas uz visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Jāmin, ka šāda sistēma jau tiek piemērota iepakojumam un videi kaitīgajām precēm, piemēram, akumulatora baterijām, riepām un elektriskajām ierīcēm. Ražotāja paplašinātās atbildības sistēma tiek piemērota atbilstoši Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likuma 10. pantā noteiktajām prasībām.

Tāpat paredzēts paaugstināt nodokļa likmi transportlīdzekļiem, ņemot vērā pieaugošo nolietoto transportlīdzekļu atkritumu daudzumu un izmaksas, kas rodas saistībā ar reģenerāciju un pārstrādi. Pakāpeniski tiks paaugstinātas DRN likmes arī par derīgo izrakteņu ieguvi. Savukārt tabakas izstrādājumu filtriem nodoklis tiks piemērots jau no 2024.gada 1.janvāra.

Tika arī pārskatīts spēkā esošais ieņēmumu no DRN maksājumiem sadalījums starp valsts un pašvaldības pamatbudžetiem, kā arī paredz pašvaldības atbildību noteikto mērķu atkritumu apsaimniekošanas neizpildes gadījumā, sasaistot to ar nodokļa ieņēmumu novirzīšanu pašvaldībām. Savukārt lai nodrošinātu zemes dzīļu racionālu, vidi saudzējošu un ilgtspējīgu izmantošanu plānots piemērot nodokli ogļūdeņražu ieguvei.