Fondi un investīcijas Preses relīze
Cilvēki

2024. gada 15.-17. maijā pašvaldību attīstības plānotāji un projektu eksperti piedalīsies ārvalstu pieredzes apmaiņas pasākumā, kas ļaus gūt zināšanas un pieredzi ilgtspējīgas publiskās ārtelpas veidošanai Latvijā. 

Ārvalstu pieredzes apmaiņas pasākuma mērķis ir uzlabot pašvaldību kapacitāti teritoriālās attīstības plānošanas un īstenošanas jautājumos, sekmējot kvalitatīvu Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu projektu ieviešanu teritoriju attīstībai, lai stiprinātu pašvaldību konkurētspēju un nodrošinātu teritoriju apdzīvojuma un dzīves vides ilgtspējīgu attīstību. 

Konkrētais pasākums norisināsies Nīderlandē, kura laikā būs iespēja klātienē apmeklēt objektus, kas kalpo kā labās prakses piemēri ilgtspējīgas publiskās ārtelpas veidošanai, t.sk. Jaunās Eiropas “Bauhaus”* principu ievērošanai un aktivitāšu ieviešanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai, kas ir nozīmīgs priekšnosacījums dzīves kvalitātes un vietas konkurētspējas paaugstināšanai. 

Pieredzes apmaiņas pasākuma ietvaros plānots iepazīties ar tādu pašvaldību pieredzi, kas varētu būt tuvākas Latvijas situācijai iedzīvotāju skaita un izaicinājumu ziņā. Tiks apskatīti praktiski piemēri, kas kļuvuši atpazīstami nacionāli un starptautiski, kā arī piemēri, kuros vērojama publiskās ārtelpas multifunkcionalitāte un sasaiste ar klimata jautājumiem. 

Pieredzes apmaiņas brauciens norisināsies Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.2. pasākuma projekta Nr. 5.1.1.2/1/23/I/001 "Pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes uzlabošana" ietvaros. 

 

*Iniciatīvas Jaunais Eiropas “Bauhaus” mērķis ir attīstīt radošu un starpdisciplināru kustību, kas Eiropas zaļo kursu sasaista ar Eiropas Savienības pilsoņu ikdienas dzīvi. Šī iniciatīva tiek kopīgi izstrādāta, tieši iesaistot pilsoņus, ekspertus, uzņēmumus un iestādes. 

Logo