Fondi un investīcijas Preses relīze

2024. gada 15.-17. maijā pašvaldību attīstības plānotāji un projektu eksperti piedalījās ārvalstu pieredzes apmaiņas pasākumā Nīderlandē par ilgtspējīgu publiskās ārtelpas veidošanu.

Pasākuma pirmajā dienā Latvijas delegācija viesojās Hērlenas pašvaldībā, kur tika iepazīstināti ar Hērlenas pilsētas vēsturi un attīstību, pilsētas centra atjaunošanas plānu un daudzveidīgajām iniciatīvām pilsētas tēla veidošanā. Aplūkojot Hērlenas pilsētas publisko ārtelpu pasākuma dalībniekiem bija iespēja iepazīt plašo pieeju publiskās telpas pievilcības, iedzīvotāju un tūristu piesaistes, kā arī funkcionalitātes nodrošināšanā. Kā viens no atzītākajiem publiskās ārtelpas projektiem, tika demonstrēts Maankwartier jeb Mēness kvartāls, kas ir jauns, ar zaļiem risinājumiem bagāts dzīvojamais kvartāls pašā pilsētas centrā virs vilciena stacijas, un darbojas ciešā saskarē ar kafejnīcām un citiem komersantiem.

Pasākuma dalībnieki viesojās arī Kulemborgā, kur tika iepazīstināti ar privāto iniciatīvu Eva Lanxmeer, kas jau deviņdesmitajos gados uzsāka veidot ilgtspējīgu kopienu, un pēdējos 30 gadus turpinājusi paplašināties un attīstīties. Šobrīd šī teritorija kļuvusi nacionāli un starptautiski atpazīstama kā ilgtspējīgas pilsētu plānošanas piemērs. Kopienas ietvaros tiek izmantoti klimatam un dabai draudzīgi risinājumi, tostarp izmantojot alternatīvus enerģijas ieguves veidus, mazinot siltum-salu efektu, uzkrājot un atkārtoti izmantojot lietusūdeņus, vienlaikus stiprinot vietējo kopienu caur kopīgu publisko ārtelpu un kopīgiem uzskatiem par ilgtspējīgu attīstību un ikviena kopienas locekļa lomu tajā.

Pasākuma otrajā dienā Latvijas delegācija tikās ar zināšanu un tīklošanās organizācijas pilsētvides un reģionālās attīstības jautājumos “Platform 31” pārstāvjiem, kas iepazīstināja ar attīstības plānošanas pieeju Nīderlandē, tostarp mērķiem, principiem, atbalsta instrumentiem un sadarbības partneriem. Uz praktiska piemēra bāzes klimata seku mazināšanas publiskajā ārtelpā, dalībnieki guva izpratni par projektu īstenošanas komplicētību visos līmeņos. 

Latvijas delegācija devās arī uz Alfenu, kur iepazinās ar publiskās ārtelpas veidošanas pieredzi. Vizītes laikā uzsvars tika likts uz publiskās ārtelpas daudzfunkcionalitāti, sociālajiem aspektiem un sasaisti ar klimata jautājumiem. Cita starpā, lai mazinātu klimata pārmaiņu ietekmi Aflenā, tiek īstenota iniciatīva mājokļu sienu un jumtu zaļināšanai, balstoties uz datu analīzi par siltum-salu veidošanos.

Pasākuma noslēdzošajā dienā Latvijas delegācija apmeklēja apkaimes parku Hāgā – Cromvlietpark, kur tika iepazīstināti ar tā izveides un darbības principiem. Apkaimes parks ar tā daudzfunkcionalitāti ir izpelnījies vairākas atzinības nacionālā mērogā. Tā izveidē tika iesaistīti apkaimes iedzīvotāji, kas pārstāv dažādas nacionalitātes. Tā ietvaros tiek īstenotas dažādas kopienu aktivitātes, tostarp izglītojot, aktivizējot un saliedējot to. Parkā tiek izmantoti klimatam un videi draudzīgi risinājumi, tostarp lietus ūdeņu uzkrāšana un atkārtota izmantošana, mazdārziņu iekopšana. Turklāt būtiski ir pieminēt, ka parka attīstība ir bijusi virzīta, integrēti koncentrējoties uz drošības stiprināšanu apkaimē, iedzīvotāju izglītošanu, veselīga dzīvesveida veicināšanu, klimata adaptāciju un bioloģisko daudzveidību, nodarbinātības rādītāju uzlabošanu un ekonomiskās maksātspējas celšanu, kur visiem šiem aspektiem ir liela ietekme un loma. 

Noslēgumā pasākuma dalībnieki apmainījās ar iespaidiem par pieredzēto un secināto. Galvenās atziņas, ko izteica pasākuma dalībnieki saistījās ar integrēto pieeju publiskās ārtelpas izveidē un attīstībā, publiskās ārtelpas daudzfunkcionalitāti, sabiedrības iesaistes un kopienas stiprināšanas nozīmīgumu, klimatam un videi draudzīgo risinājumu īstenošanu.

Manuprāt, pašvaldību speciālistiem šādi pieredzes braucieni ir ļoti noderīgi un vērtīgi, īpaši tagad, kad jaunajā projektu plānošanas periodā, liels uzsvar ir uz - Bauhaus, klimatneitralitātes un nenodarīt būtisku kaitējumu- principiem, kas kaut kādā mērā ir zināmi, taču ne līdz galam izprasti principi, pilsētvides publiskās ārtelpas attīstībā. Tāpēc vēlos teikt lielu paldies par iespēju, ne tikai teorētiski apgūt informāciju par pilsētvides veidošanu, bet arī praktiski redzēt, sajust un būt daļai no tās Nīderlandē, kur šie principi ir sen integrēti plānošanā un attīstībā. Labās prakses pieredzes brauciens ir devis iedvesmu, plašāku skatījumu un izpratni, kāpēc un kā būtu jāizvērtē, kādi rīki jāizmanto, lai veicinātu kompleksu un ilgtspējīgu vietējās kopienas un vides attīstību, jo kopiena ir ļoti svarīga un neatņemama publiskās ārtelpas veidošanās daļa. Zināt klimata pārmaiņas, kādas skar un skars pašvaldību; atrast veidus integrētai pieejai; pārzināt datus- informāciju dažādos slāņos, ko skars jaunā infrastruktūra, iegūt rādītājus par karstuma/aukstuma punktiem u.c. informāciju; izmantot lietus ūdeņus, kā risinājumu sausuma viļņiem; veicināt bioloģisko daudzveidību, izmantojot ne tikai sauszemi, bet ēku jumtus un sienas, šie ir tikai daži piemēri, kas spilgti ir palikuši prātā, kā veiksmīga dabas, pilsētvides un cilvēka mijiedarbība, ilgtspējīgai attīstībai, ar risinājumiem šodienas vajadzībām un nākotnes problēmām. Lai mums visiem izdodas atrast savām pašvaldībām piemērotākos risinājumus, ko integrēt attīstībā, sacīja Balvu novada pašvaldības projektu vadītāja Santa Šmite.

Ārvalstu pieredzes apmaiņas pasākumā piedalījās divi pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un trīspadsmit pašvaldību speciālisti no visiem reģioniem, kas strādā ar attīstības plānošanu un projektu īstenošanu.

Pasākuma mērķis ir uzlabot pašvaldību kapacitāti teritoriālās attīstības plānošanas un īstenošanas jautājumos, sekmējot kvalitatīvu Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu projektu ieviešanu teritoriju attīstībai, lai stiprinātu pašvaldību konkurētspēju un nodrošinātu teritoriju apdzīvojuma un dzīves vides ilgtspējīgu attīstību.

Pieredzes apmaiņas brauciens norisinājās Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.2. pasākuma projekta Nr. 5.1.1.2/1/23/I/001 "Pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes uzlabošana" ietvaros. 

Logo