Pakalpojumu pārrobežu pieejamība ietver citas Eiropas Savienības dalībvalsts pakalpojumu pieteikšanas iespēju un iespēju iegūt informāciju par pieejamajiem pakalpojumiem. Pārrobežu pakalpojumu sniegšanas prasība noteikta vairākos Eiropas Savienības normatīvajos aktos:

  1. Vienotās digitālās vārtejas regula
  2. Pakalpojumu direktīva 
  3. eIDAS regula 

Vienotā digitālā vārteja 

Vienotās digitālās vārtejas regulas mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienības iedzīvotājiem un uzņēmumiem tiešsaistes piekļuvi informācijai, administratīvajām procedūrām un palīdzības pakalpojumiem. Piemēram, lai iegūtu informāciju par ceļošanu, dzīvošanu, strādāšanu, mācībām vai uzņēmējdarbības veikšanu citā valstī.

Noskaties video par Vienoto digitālo vārteju.

Lai piekļūtu Eiropas Savienības dalībvalstu pakalpojumiem, izveidots portāls “YourEurope”.

Vienotās digitālās vārtejas regulas ieviešanai Latvijā ir izstrādāts rīcības plāns, kas paredz darbības, kas jāveic valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām. Rīcības plāna ieviešanu koordinē starpinstitūciju komiteja.

Rīcības plāns paredz Vienreizes tehniskās sistēmas izveidi - drošas un aizsargātas tehniskās sistēmas izveidi nolūkā veikt dokumentu un datu automatizētu pārrobežu apmaiņu starp procedūrā iesaistītajiem dalībniekiem.

Noskaties video par Vienreizes tehniskās sistēmas izveidi.

Papildus informācija: https://www.vraa.gov.lv/lv/vienreizes-principa-tehniska-sistema

Pakalpojumu direktīva

Pakalpojumu sniedzējam atbilstoši Pakalpojumu direktīvai jāpublicē informācija par nacionālajā līmenī izvirzītajām prasībām pakalpojumu saņemšanai, kā arī citas informācijas kvalitātes prasības, lai nodrošinātu, ka informācija par pakalpojumiem pieejama arī pārrobežu lietotājiem saprotamā valodā. Pakalpojumu direktīva uzdod pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt pakalpojumu pārrobežu pieejamību.

Noskaties video par Pakalpojumiem ES iekšējā tirgū.

Papildus informācija: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/services/directive_en 

eIDAS

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības iekšējā tirgus pienācīgu darbību un  atvieglotu digitālo pašapkalpošanās pakalpojumu izmantošanu pāri valstu robežām, ir nodrošināta iespēja digitālās pašapkalpošanās un elektroniskās identifikācijas izmantošanai visā Eiropas Savienībā

2014. gada jūlija eIDAS regulas par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu izmantošanai Eiropas vienotajā tirgū mērķis ir uzlabot digitālo pašapkalpošanās pakalpojumu izmantošanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem Eiropas Savienības iekšējās robežās, izmantot savas valsts eID.

Noskaties video par Elektroniskās identifikācijas (eIDAS) un uzticamības pakalpojumu risinājumu.

Rīcības plāns un tā izpildes gaita

Vienotās digitālās vārtejas regulas identificēto pakalpojumu un informācijas saraksts

Pašvaldību SDG pakalpojumu matrica

Vadlīnijas

“2020. gada 31. jūlijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija apstiprināja vadlīnijas “Vienotās digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanai”, kuras izstrādātas, lai iestādes spētu identificēt tās tēmas, jeb dzīves situācijas, kuras atbilst Regulas 4. panta prasībām.

Pamatojoties uz iestāžu sniegto informāciju, VARAM apkopo un iesniedz Eiropas Komisijai hipersaišu nodevumu, kas tiek izmantots Vienotās digitālās vārtejas izveidē. 

  • Vadlīniju 1.pielikums ar atbildību sadalījumu par satura publicēšanu Vienotajā digitālajā vārtejā.
  • Vadlīniju 2.pielikums ar identificējamo jomu sarakstu.

2024. gada 11. janvāra seminārs par pakalpojumu aprakstu aizpildīšanu sistēmā VIRSIS (turpinājums)

2023. gada 21. decembra seminārs par pakalpojumu aprakstu aizpildīšanu sistēmā VIRSIS

2022. gada 15. septembra Seminārs pašvaldībām par SDG regulas piemērošanu. Pašvaldību pakalpojumu izvērtēšana atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2018/1724 II pielikumam

2022. gada 27. jūnija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Ekonomikas ministrijas seminārs pašvaldībām “Vienotās digitālās vārtejas regulas ieviešana”

2022. gada 16. jūnija seminārs par Eiropas Komisijas saišu repozitorija izmantošanu vienotās digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanas procesā

Vienotās digitālās vārtejas Regulas starpinstitūciju vadības komitejas  2022. gada 11. aprīļa sēdes materiāli