Pakalpojumu pārrobežu digitāla pieejamība un informācijas par pieejamajiem pakalpojumiem pieejamība ir mūsdienu ikdienas sadzīvē, gan arī uzņēmējdarbībā arvien aktuālāka, vajadzība, ietverot gan citas Eiropas valsts pakalpojumu saņemšana, gan ārzemju lietotājiem, gan nacionālajiem lietotājiem, kas dzīvo citā ES valstī. Pārrobežu pakalpojumu sniegšanas prasība noteikta vairākos ES normatīvajos aktos.

Pakalpojumu sniedzējam atbilstoši Pakalpojumu direktīvai jāpublicē informācija par nacionālajā līmenī izvirzītajām prasībām pakalpojumu saņemšanai, kā arī citas informācijas kvalitātes prasības, lai nodrošinātu, ka informācija par pakalpojumiem pieejama arī pārrobežu lietotājiem saprotamā valodā. Pakalpojumu direktīva, jau pašlaik nosaka pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt pakalpojumu pārrobežu pieejamību.

Savukārt Vienotās digitālās vārtejas regulas ieviešanai Latvijā ir izstrādāts plāns par Vienotās digitālās vārtejas regulas ieviešanu, kas paredz tiešsaistes piekļuvi informācijai, procedūrām, palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem ES mērogā, iekļaujot rīcības plānu, kurā minētas darbības, kas jāveic valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām, lai nodrošinātu Vienotās digitālās vārtejas regulas ieviešanu.

Noskaties video par Vienoto digitālo vārteju.

2020. gada 31. jūlijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija apstiprināja vadlīnijas “Vienotās digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanai”, kuras izstrādātas, lai iestādes spētu identificēt tās tēmas, jeb dzīves situācijas, kuras atbilst Regulas 4.panta prasībām.

Pamatojoties uz iestāžu sniegto informāciju, VARAM apkopos un iesniegs Eiropas Komisijai hipersaišu nodevumu, kas tiks izmantots Vienotās digitālās vārtejas izveidē. 

Vadlīniju 1.pielikums ar atbildību sadalījumu par satura publicēšanu Vienotajā digitālajā vārtejā.

Vadlīniju 2.pielikums ar identificējamo jomu sarakstu.

Lai nodrošinātu pakalpojumu pārrobežu pieejamību, tiek ieviestas eIDAS regulas prasības. Latvija ir izveidojusi risinājumu pārrobežu lietotāju identificēšanai, kā rezultātā pārrobežu lietotājiem (pašlaik – Igaunijas, Itālijas, Beļģijas, Spānijas, Portugāles, Vācijas, Luksemburgas un Horvātijas kvalificēta elektroniskas identifikācijas līdzekļa lietotājiem) nodrošināta piekļuve nelielam skaitam Latvijas e-pakalpojumu, kuriem ir pieslēgts eIDAS elektroniskās identifikācijas risinājums. ES valstis aktīvi strādā, lai izveidotu tehnoloģiskus risinājumus eIDAS prasību nodrošināšanai. Pēc tam, kad šos risinājumus ir apstiprinājusi Komisija, pārējām dalībvalstīm ir pienākums tos integrēt savos atzītajos risinājumos, tādējādi nodrošinot pakalpojumu pārrobežu pieejamību ES mērogā.

Vienotās digitālās vārtejas Regulas starpinstitūciju vadības komitejas  2022. gada 11. aprīļa sēdes materiāli

2022. gada 16. jūnija seminārs: Eiropas Komisijas saišu repozitorija izmantošana vienotās digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanas procesā

27. jūnija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Ekonomikas ministrijas seminārs pašvaldībām “Vienotās digitālās vārtejas regulas ieviešana”

15. septembra Seminārs pašvaldībām par SDG regulas piemērošanu. Pašvaldību pakalpojumu izvērtēšana atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2018/1724 II pielikumam.