Par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” URBACT IV programmas 2021.-2027.gadam dokumenta projektu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” nodod publiskajai apspriešanai URBACT IV programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk – Programma) dokumenta projektu.

Programmas izstrādātājs: Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires

Adrese: 69 bis, rue de Vaugirard, 75006 Paris, FRANCE
Kontaktpersona: Emmanuel Moulin
Tālr.: +33(0)1 85 58 61 86
Tīmekļa vietne: www.urbact.eu

VARAM kā Nacionālā atbildīgā iestāde par Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu izstrādi un īstenošanas koordinēšanu Latvijā, sadarbībā ar citām ES dalībvalstu un partnervalstu nacionālajām atbildīgajām iestādēm sniedza ieguldījumu Programmas dokumenta projekta sagatavošanā, kuru koordinē Francija kā Vadošā iestāde.

Programma koncentrējas uz atbalstu ES pilsētām un pašvaldībām, nodrošinot iespējas pašvaldībām no visas ES sadarboties, mācīties vienai no otras, pārņemt citu pašvaldību labākās prakses, stiprināt savu kapacitāti un izstrādāt integrētus pilsētvides politikas attīstības risinājumus (gan projektos, gan Programmas līmeņa aktivitātēs), vienlaikus saskaņotā veidā papildinot ERAF regulas projekta 12. pantā izklāstīto iniciatīvu – Eiropas pilsētiniciatīva (European Urban Initiative).

Programma ir veidota pamatojoties uz Interreg specifisko mērķi “Labāka sadarbības pārvaldība” ar mērķi uzlabot valsts pārvaldes iestāžu un saistīto pušu institucionālās spējas pārvaldīt noteiktu teritoriju un īstenot teritoriju attīstības stratēģijas.

Programmas teritorija ietver visas Eiropas Savienības dalībvalstis, Norvēģiju un Šveici.

Kopējais programmas Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 79,9 miljoni euro.

Publiskā apspriešana notiek no 2021.gada 11.jūnija līdz 2021.gada 16.jūlijam.

Rakstiskus priekšlikumus par Programmas dokumenta projektu ar norādi “Priekšlikumi URBACT IV programmas dokumenta 2021.-2027.gadam projektam” līdz 2021.gada 16.jūlijam sūtīt pa pastu VARAM (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīgā) vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@varam.gov.lv un julija.jakovleva@varam.gov.lv. Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un datumu. Anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.

Publiskajā apspriešanā nodotais:

Pēc publiskajām konsultācijām precizētie URBACT IV programmmas dokumenti:

  1. Programmas dokumenta projekts angļu valodā.
  2. Programmas dokumenta projekta tulkojums latviešu valodā.
  3. Publiskās apspriešanas laikā saņemto komentāru kopsavilkums.
Logo