Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar SIA “Baltkonsults”, SIA “Estonian. Latvian & Lithuanian Environment”, SIA „Procesu analīzes un izpētes centrs”, LVMI “Silava” un biedrību “Zaļā Brīvība” ir izstrādājusi pētījumus par risku un ievainojamības novērtēšanu un pielāgošanās pasākumu identificēšanu (turpmāk – Pētījumi) sešās jomās kā ainavu plānošana un tūrisms, bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmu pakalpojumi, civilā aizsardzība un ārkārtas palīdzība, būvniecība un infrastruktūras plānošana, veselība un labklājība, lauksaimniecība un mežsaimniecība (turpmāk – Pētāmās jomas).

Pētījumu ietvaros, balstoties uz zinātnisko literatūru, datu analīzi un ekspertu intervijām, tika identificēti galvenie ar Pētāmām jomām saistītie klimata pārmaiņu riski un nozīmīgākās ietekmes uz Pētāmām jomām Latvijā. Izmantojot risku matricas analīzes pieeju, detalizētāk tika analizēti Pētāmām jomām būtiskākie klimata pārmaiņu riski un ieguvumi. Analizēto klimata pārmaiņu risku kontekstā tika noteikta Pētāmo jomu ievainojamība un tās līmeņi, izstrādāti priekšlikumi Pētāmo jomu pielāgošanās indikatoriem, kā arī ieteikti un prioritārā kārtībā saranžēti pasākumi, lai mazinātu klimata pārmaiņu ietekmes vai arī lai tām pielāgotos Pētāmajās jomās.

Pētījumi tika izstrādāti Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas „Nacionālā klimata politika” projekta “Priekšlikuma izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu” ietvaros.

Ar Pētījumu saturu plašāk var iepazīties: