Statuss:
Noslēdzies

LOGO

Par projektu

Projekts LARS tiek īstenots ar mērķi palīdzēt publiskajam sektoram vadīt viedās specializācijas procesus reģionos, kā arī sasaistīt inovāciju tīklus starp reģioniem. Projekts palīdz rast jaunus risinājumus, lai pārvarētu reģionālo inovāciju sistēmu fragmentāciju uzņēmējdarbības procesos. Uzsvars tiek likts uz tādām jomām kā zilā izaugsme, bio un aprites ekonomika, viedās ražošanas metodes un tehnoloģijas enerģijas efektivitātei, kā arī viedie materiāli un viedās tehnoloģijas.

Projekts tiek īstenots no 2017.gada oktobra līdz 2020.gada decembrim.

Projektu finansē INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālā sadarbības programma, kas atbalsts reģionālo attīstību ar transnacionālās sadarbības palīdzību. 
Kopējais projekta finansējums – 1 643 705 EUR.
VARAM finansējuma daļa projektā – 125 550 EUR (t.sk. 106 717,50 EUR ERAF finansējums, 18 832,50 EUR pašu finansējums).

Mērķi
• Uzlabotas zināšanas un kompetence viedās specializācijas jomās;
• Veicināt izaugsmes iespējas, uzlabojot reģionālās inovāciju sistēmas darbību;
• Attīstīt partneru tīklus, kas pēta un izmanto iespējas dažādās reģionālās inovāciju sistēmās;
• Paplašināt projekta rezultātus makro-reģionālās stratēģijās. 

Plānotie rezultāti
• Stiprināta reģionālās pārvaldības kapacitāte;
• Trūkumu analīzes izmantošana kā plānošanas instruments, lai palielinātu efektivitāti;
• Stiprināta kapacitāte izvērtēt labo praksi, izmantojot trūkumu analīzi kā metodi un instrumentu trūkumus novērst;
• Projektā iesaistīto aktieru palielinātas pārvaldības spējas.

PROJEKTA IZAICINĀJUMS
Inovāciju sistēmas fragmentācija. Vērtību ķēžu sarežģītība, kas rada pieaugošas prasības politikas veidotājiem. “Kritiskā masa” caur starptautisku mācīšanos.  

PROJEKTA POLITISKAIS UN STRATĒĢISKAIS KONTEKSTS
Eiropas Savienības 2020 politika visticamāk koncentrēsies uz makro-reģionālajām stratēģijām, vietēja, reģionāla un starp reģionālā līmeņa viedās specializācijas stratēģiju attīstību. Projektam LARS ir vadošā loma (“flagship” projekts) un šajā politiskajā kontekstā spēlē nozīmīgu lomu.

PROJEKTA TRANSNACIOĀLĀ VĒRTĪBA
Iepriekš minētie izaicinājumi nevar tikt risināti vien organizatoriskā vai nacionālā līmenī. Labās prakses piemēri var iedvesmot uz lielāku mobilitāti starp transnacionāliem sadarbības tīkliem un var būt kā iedvesma attīstībai.

PIENESUMS EIROPAS SAVIENĪBAS BALTIJAS JŪRAS REĢIONA STRATĒĢIJAI
Projekta LARS stratēģijas pamatā ir pieņēmums, ka inovāciju sistēmas ir atšķirīgas, bet katrs partneris var mācīties viens no otra vai izmantot citu partneru praksi kā kaut ko papildinošu esošajai. Veiksmīgi piloti.

SINERĢIJA AR CITĀM INICIATĪVĀM
”Smart Blue Regions”, ”Empinno”, ”BSR Stars” un ”Smart-up BSR” balstās uz ideju par resursu apvienošanu un klasteru attīstību. Papildinājumi tiks apspriesti EUBSR stratēģijas PA-inno ietvaros.