Statuss:
Īstenošanā

Logo_Land-sea

Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma
Projekta ilgums: 01.08.2019.- 31.03.2022.
Kopējais projekta budžets: 999 972,50 eiro 

Projekta/platformas mērķis ir stiprināt jūras telpiskajā plānošanā (JTP) iesaistīto pušu, politikas veidotāju un lēmumu pieņēmēju spējas, turpināt ekspertu un profesionāļu pārrobežu dialogu un papildināt zināšanas jūras teritoriālās plānošanas jomā. Capacity4MSP balstās uz pašreizējo un nesen pabeigto JTP pārrobežu projektu rezultātiem un notiekošajiem JTP nacionāliem procesiem Baltijas jūras reģionā. 

Galvenie projekta rezultāti:

 • Kopsavilkuma ziņojums par JTP projektu pieredzi un rezultātiem BJR valstīs un politikas vēstījumi – latviešu valodā un angļu valodā;
 • Ziņojums par identificētajiem JTP ieviešanas atbalsta mehānismiem angļu valodā;
 •  BASEMAPS lietotāju rokasgrāmata un vizualizācijas materiāls angļu valodā: BASEMAPS GUIDE un BASEMAPS GUIDE 
 • 9 tematiskie daudzlīmeņu un starpnozaru semināri, t.sk. VARAM organizēts seminārs par jūras un sauszemes mijiedarbības un telpas jautājumiem. Visu semināru kopsavilkumi pieejami šeit;
 • Plānotāju foruma sanāksmes
 • Integrēts ziņojums par ieinteresēto pušu iesaistīšanu JTP angļu valodā;
 • Ceturtais starptautiskais Baltijas jūras telpiskās plānošanas forums (2021.g. 1.-2. jūnijs), ko VARAM organizēja kopā ar VASAB sekretariātu - abi ir vadošie partneri Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projektos – Land-Sea-Act  un  Capacity4MSP . Forums tika organizēts kā abu projektu noslēguma konference, kurā eksperti diskutēja par projektu rezultātiem un  jūras telpisko plānu īstenošanu un plānošanas uzlabošanu Baltijas jūras reģionā. Vairāk par konferenci un konferences materiāli ir šeit.


Aktivitātes:

 • Pašreizējo aktivitāšu un projektu ieguvumu pārnese
 • JTP īstenošanas atbalsts Baltijas jūras reģionā
 • Starpnozaru dialogs
 • Plānotāju dialogs
 • Ieinteresēto pušu iesaiste JTP
 • 4. Baltijas jūras telpiskās plānošanas forums

Vadošais partneris:

 • Baltijas jūras valstu telpiskās plānošanas iniciatīvas VASAB sekretariāts

Projekta partneri:

 • Aalborgas Universitāte (Dānija)
 • Zviedrijas Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes aģentūra
 • HELCOM sekretariāts;
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (Latvija)
 • JTP zinātniski pētnieciskais institūts Ermak NorthWest (Krievija)
 • Submariner tīkls Zilai izaugsmei (Vācija)
 • Krievijas Valsts Hidrometeoroloģijas Universitātes
 • Gdiņas jūrlietu universitāte (Polija)  

Kas ir projekts platforma Capacity4MSP ?

Capacity4MSP izveidos uz praktisku darbu orientētu un interaktīvu sadarbības platformu zināšanu apmaiņai un intensīvākam dialogam starp JTP praktiķiem, politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem, ka arī citiem interesentiem. Tas palielinās projekta redzamību un ietekmi, veidos potenciālo sinerģiju, padziļinās un paplašinās iegūtās zināšanas, sintezējot, papildinot un pārnesot projekta rezultātus uz jauniem praktiskiem risinājumiem.

Regulārs dialogs ar mērķgrupām ir būtiska Capacity4MSP sastāvdaļa. Apkopojot un pārrunājot iepriekšējos JTP projektos un valstu JTP procesos gūto pieredzi, projekts nodrošinās efektīvu vērtību un zināšanu nodošanu reģionā un ārpus tā, kā arī starp dažādām nozarēm un pārvaldības līmeņiem.

VARAM projektā ietvaros organizēs semināru par jūras-sauszemes sasaistes veidošanu un plānošanu Zilās izaugsmes sekmēšanai Baltijas jūras reģionā. 
 

Vairāk informācijas: https://vasab.org/project/capacity4msp/