Valsts informācijas sistēma (turpmāk – VIS) ir strukturizēts informācijas tehnoloģiju un datu bāzu kopums, kuru lietojot tiek nodrošināta valsts funkciju izpildei nepieciešamās informācijas ierosināšana, radīšana, apkopošana, uzkrāšana, apstrādāšana, izmantošana un iznīcināšana. VIS darbību regulē Valsts informācijas sistēmu likums (turpmāk – VISL).

Valsts informācijas sistēmas (VIS) savieno, lai nodrošinātu datu apmaiņu starp iestādēm. Tādējādi tiek veicināta datu kvalitātes uzlabošana, kas ir viens no būtiskākajiem pārvaldes pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas nosacījumiem. Viens no svarīgākajiem VIS savietojamības jautājumiem ir datu apmaiņas standartizācija, VIS savietotāju izveide un darbība, kā arī to centralizēta savietošana.