Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumu Nr.233 “Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums” nolikuma 1.7. punktu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – Ministrija) ir vadošā iestāde informācijas sabiedrības, elektroniskā pārvaldes un valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības politikas veidošanā un uzraudzībā.

Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju organizatoriskā struktūra un tehnoloģiskā arhitektūra vēsturiski ir izveidojusies sadrumstalota. Savstarpējas koordinācijas un vienotu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības (turpmāk – IKT pārvaldība) principu trūkums valstī līdz šim bija galvenā problēma, kas liedza optimāli pārvaldīt valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursus, kā arī sekmīgi izpildīt Eiropas Savienības un Latvijas attīstības plānošanas dokumentos un tiesību aktos izvirzītos mērķus un uzdevumus informācijas sabiedrības un e-pārvaldes attīstībai. Tāpēc pašreiz Ministrija veido IKT politiku un pārvaldības principus tā, lai spētu izmantot visu valsts pārvaldes iestādēs uzkrāto kompetenci un pieredzi vienotai minētās jomas pārvaldībai – sākot no vienotu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju stratēģiskās attīstības principu un scenārija izstrādes līdz operatīvai tehnoloģiju attīstības un uzturēšanas koordinācijai.

Ar 2021. gada 7. jūlija Ministru kabineta rīkojumu Nr. 490 “Par Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam” tika apstiprinātās Digitālās transformācijas pamatnostādnes, kas nosaka Latvijas digitālās transformācijas (informācijas sabiedrības attīstības) politiku, aptverot laika periodu no 2021. gada līdz 2027. gadam. Pamatnostādnēs tiek izvērsti NAP 2027 apstiprinātie uzstādījumi, rīcības virzieni un uzdevumi digitālās transformācijas politikā.

Noderīgi!