Ziņojums "Priekšlikumu sagatavošana Latvijas pilsētu politikas izstrādei"

Balstoties uz iepriekš veikto pētījumu un publikāciju bāzes, ziņojumā sniegts pārskats par Latvijas pilsētu attīstības tendencēm kopumā, kā arī par to ietekmi uz apkārtējo teritoriju, reģiona un valsts kopējo attīstību.

Pamatojoties uz pārskatu, kā arī veiktā kvalitatīvā pētījuma rezultātiem par pilsētu attīstībai raksturīgajām problēmām un nepieciešamajām rīcībām, ziņojumā ir sniegti priekšlikumi politikas konceptuālajiem uzstādījumiem un iespējamajiem risinājumiem Latvijas pilsētu attīstībai, kas sekmēs reģionālās politikas mērķu sasniegšanu.

Ziņojumā atzīts, ka pilsētu izaugsmei jānotiek nevis savstarpēji konkurējot un noplicinot resursus, bet sadarbojoties - veidojot reģionālos tīklus gan inovatīvas ekonomikas (klāsteru) izveidē, gan sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanā. Kā vieni no būtiskākajiem pilsētu attīstību noteicošajiem faktoriem tiek norādīta vietējā ģeogrāfiskā situācija, attālums no citām pilsētām, centriem un resursu pieejamība. Lai ģeogrāfiskais attālums no nozīmīgākajiem valsts attīstības centriem nekļūtu par šķērsli attīstībai, t.sk. pakalpojumu un darba vietu pieejamībai un sasniedzamībai, pētnieki kā galveno uzdevumu izvirza attīstīt ceļu tīklu un sekmēt sabiedriskā transporta pieejamību.

Vienlaikus reģionālās politikas mērķu sasniegšanai vienlīdz svarīga ir gan Rīgas kā attīstības centra starptautiskās konkurētspējas veicināšana, gan republikas pilsētu kā nacionālā mēroga attīstības centru nostiprināšana, gan sociālo pakalpojumu un ekonomiskās darbības iespēju nodrošināšana iedzīvotājiem teritorijās ar zemu iedzīvotāju blīvumu, tādējādi novēršot tālāku cilvēkresursu noplicināšanu un attīstības iespēju samazināšanu šajās teritorijās. Tas nozīmē, ka pilsētu izaugsmes sekmēšanai jāparedz dažādu attīstības modeļu papildinoša kombinācija, ņemot vērā atsevišķām teritoriju grupām specifiskās attīstības iezīmes, izaugsmes resursus un ģeogrāfisko izvietojumu.

Ziņojumu izstrādāja Latvijas Universitāte.
Pilns ziņojuma teksts