2022. gada 1. februārī darbību uzsāk depozīta sistēma

Depozīta sistēmā iekļauti šādi dzērieni: dzeramais ūdens, bezalkoholiskie dzērieni, alus, dzērieni ar zemu alkohola saturu (sidrs, kokteiļi u.c.).

Depozīta sistēma tiks piemērota vienreiz un atkārtoti lietojamam augstāk minētā sortimenta dzērienu iepakojumam:

1. Stikla pudeles:

 • stikla pudeles ar tilpumu no 0,1 līdz 3 l (neieskaitot);
 • stikla pudeles citiem fermentētiem produktiem ar alkohola saturu līdz 6 % no 0,1 līdz 0,75 l (neieskaitot).

2. Plastmasas pudeles:

 • plastmasas (PET materiālu grupa) pudeles ar tilpumu no 0,1 līdz 3 l (neieskaitot);
 • plastmasas pudeles alum un citiem fermentētiem produktiem ar alkohola saturu līdz 6 % no 0,1 līdz 0,5 vai 1 l.

3. Skārdenes ar tilpumu no 0,2 līdz 1 l.

Visiem depozīta iepakotājiem[1], kuru radītā izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma apjoms kalendārā gada laikā ir 150 kg vai vairāk, ir pienākums iesaistīties depozīta sistēmā, slēdzot līgumu ar depozīta sistēmas operatoru par dalību sistēmā.

Par līguma neslēgšanu un nepiedalīšanos depozīta sistēmā piemēro:

 • dabas resursu nodokli  divkāršā apmērā par depozīta iepakojumu;
 • sankcijas atbilstoši Administratīvā procesa likumam.

[1] Depozīta iepakotājs - pakalpojuma sniedzējs, preces ražotājs vai izplatītājs, kas Latvijā laiž tirgū dzērienus depozīta iepakojumā.

Depozīta iepakojuma pārdevējam[1] ir pienākums pieņemt no galalietotāja visu veidu izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu savā tirdzniecības vietā, tās teritorijā vai tirdzniecības vietas tuvumā, bet ne tālāk par 150 metriem no tirdzniecības vietas:

 1. valstspilsētās, ja tirdzniecības zāles platība ir vienāda ar 300 kvadrātmetriem vai lielāka;
 2. citās administratīvajās teritorijās, ja tirdzniecības zāles platība ir vienāda ar 60 kvadrātmetriem vai lielāka.

Depozīta maksa ir 10 centi par iepakojuma vienību. To var saņemt, ja uz iepakojuma būs nolasāma speciālā atpazīstamības zīme, kā arī  svītrkods vai kvadrātkods.

Speciālās norādes, kas apliecina depozīta sistēmas piemērošanu:

 • vienreiz lietojamam iepakojumam
apzīmējums vienreiz lietojamam iepakojumam
 • atkārtoti lietojamam iepakojumam​​​​​​​
apzīmējums atkārtoti lietojamam iepakojumam

[1] Depozīta iepakojuma pārdevējs - persona, kura piedāvā vai pārdod dzērienus depozīta iepakojumā galalietotājiem.

Depozīta sistēmā var nodot stikla, plastmasas (PET) un metāla (skārdenes) iepakojumus, kuros iepildīti bezalkoholiskie, visa veida alus un citi alkoholiskie (līdz 6%) dzērieni, bet pats iepakojums ir marķēts ar Latvijas depozīta zīmi. Depozīta sistēmas tvērumā ietilpst apmēram 450-500 miljoni šādu iepakojuma vienību.

Visi depozīta iepakojumi ir marķēti ar Latvijas depozīta zīmi, kas apzīmē konkrētā iepakojuma piederību depozīta sistēmai, kā arī norāda uz faktu, ka par šo iepakojumu ir iemaksāta depozīta maksa. Latvijas depozīta zīme apzīmē divu veidu iepakojumus – vienreiz lietojamo un atkārtoti uzpildāmo (AU) iepakojumu.

Ņemot vērā, ka uz iepakojuma etiķetes var būt izvietotas arī kaimiņvalstu depozīta zīmes, pirms dzēriena iegādes aicinām rūpīgi apskatīt etiķeti – ja uz tās atrodas Latvijas depozīta zīme, par produktu tiek iekasēta depozīta maksa un to pēcāk ir iespējams nodot atpakaļ depozīta sistēmā.

Depozīta zīme

1. februārī Latvijā darbību uzsāks depozīta sistēma dzērienu iepakojumiem, kur par katru iegādāto dzērienu depozīta iepakojumā iedzīvotājam būs jāiemaksā depozīta maksa 0,10 EUR apmērā, bet pēc iepakojuma nodošanas to varēs saņemt atpakaļ. Nododot tukšo depozīta iepakojumu automātiskajā depozīta punktā, kur atrodas taromāts, iedzīvotājam izdos īpašu depozīta kuponu, ko varēs izmantot kā maksāšanas līdzekli jebkādu preču iegādei tajā pašā veikalā. Taču tirgotājiem ir iespēja paplašināt kupona izmantošanas iespējas savu klientu ērtībai, piemēram, nodrošinot iespēju kuponu izmantot visā veikalu tīklā vai piedāvāt iespēju saņemt skaidru naudu. Par šīm iespējām tirgotāji savus pircējus informē atsevišķi.

Galvenās lietas, kas jāzina par depozīta kupona darbību

 1. Pamatnosacījums pilnīgi visu kuponu darbībai ir sekojošs – saņemto kuponu var izmantot kā maksāšanas līdzekli tajā tirdzniecības vietā, kur tukšais depozīta iepakojums ir nodots. Taču katrai tirdzniecības vietai ir iespēja lemt par papildus iespējām kupona izmantošanai – par tām tirdzniecības vietas savus klientus informēs atsevišķi. Aicinām sekot līdzi jaunumiem sava iemīļotā veikalu tīkla informācijas kanālos.
 2. Visos kuponos tiek norādīta sekojoša informācija: kopsumma par nodotajām iepakojuma vienībām, nodoto iepakojumu vienību skaits, svītrkods noskenēšanai pie veikala kases, kā arī tirdzniecības vietas nosaukums, kurā var izmantot konkrēto kuponu. Aicinām pievērst īpašu uzmanību informācijai par kupona izmantošanas vietu.
 3. Saņemtais depozīta kupons būs izmantojams kā maksāšanas līdzeklis jebkādu veikalā pieejamo preču iegādei. Veicot pirkumu, kupons būs jāuzrāda kasierim, kurš to noskenēs, lai piešķirtu atlaidi pirkumam, vai jānoskenē pašapkalpošanās kasē.
 4. Kuponu nav obligāti jāizmanto veikalā tajā pašā dienā, kad kupons ir saņemts, taču ieteicams to izmantot sešu mēnešu laikā. Lai nodrošinātu, ka veikala kasieris var noskenēt kuponu, ieteicams to uzglabāt drošā vietā un nesabojāt. Gadījumā, ja kupona svītrkods ir saplēsts vai izbalējis, pastāv iespēja, ka šo kuponu nevarēs noskenēt un tādējādi tas netiks nepieņems.
Depozīta sistēmas kupons

Tos dzērienu iepakojumus, kurus depozīta sistēmā nepieņem, joprojām var nodot netālu esošajos šķirošanas konteineros. Depozīta sistēma ir veids, kā papildināt un uzlabot jau esošo atkritumu apsaimniekošanas nozari Latvijā un uzlabot rezultātus visbiežāk iegādāto un dabā izmesto iepakojumu pārstrādē.
Ja uz depozīta pieņemšanas punktu tiks atnests dzēriena iepakojums, ko nevar nodot depozīta sistēmā, vai arī, piemēram, depozītā nododamā iepakojuma etiķete vai pats iepakojums būs būtiski bojāts, to varēs izmest atkritumu šķirošanas konteineros, kas atradīsies netālu no depozīta punkta.

Depozīta sistēma ir vienota visā valstī, un tās piemērošanu nodrošina depozīta sistēmas operators.

2021. gada 14. janvārī Valsts vides dienests un SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” noslēdza līgumu par depozīta sistēmas darbības nodrošināšanu Latvijā.

Līgums paredz, ka depozīta sistēmas operators nodrošinās sistēmas darbību septiņus gadus – līdz 2029. gada 31. janvārim.

Depozīta sistēma arī ir ražotāja paplašinātās atbildības sistēma. Depozīta iepakotāji sedz izmaksas par attiecīgā veida izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma apsaimniekošanu, ieskaitot šā iepakojuma dalīto savākšanu, šķirošanu, pārstrādi un reģenerāciju, lai sasniegtu normatīvajos aktos par iepakojumu un atkritumu apsaimniekošanu noteiktos mērķus.

Depozīta sistēma:

 • Veicinās kopēju tirgotāju un ražotāju atbildību par radīto patēriņu;
 • Nodrošinās dabas resursu taupīšanu, novirzot pārstrādei iepakojumu kā otrreizējo izejvielu;
 • Nodrošinās izlietotā iepakojuma efektīvu apsaimniekošanu;
 • Veicinās un atbalstīs iedzīvotāju iesaistīšanos iepakojuma apsaimniekošanā;
 • Dos ekonomisku stimulu izlietotā iepakojuma dalītai vākšanai;
 • Samazinās mežu, ūdenstilpju apkārtnes un ceļmalu piesārņošanu.

Citu valstu pieredze liecina, ka pārdomāti izstrādāta un apsaimniekota depozīta sistēma var samazināt gan sauszemes, gan jūras piesārņojumu. Piemēram, jau 2014. gadā Dānijā, Igaunijā, Nīderlandē, Somijā un Vācijā vidējais PET pudeļu savākšanas rādītājs sasniedza 94 %[1].


[1] Eiropas Komisija (EK), 2018. Eiropas stratēģija attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā: Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. 16.01.2018. Strasbūra: EK. Pieejams: <https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2df5d1d2-fac7-11e7-b8f5-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF

 1. depozīta iepakotāja darbību kontrolē Valsts vides dienests.
 2. depozīta sistēmas operatora darbību kontrolē Valsts vides dienests (Depozīta sistēmas darbības organizēšanas un īstenošanas plāna izpildi) un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija attiecībā uz regulējamā pakalpojuma sniegšanu (depozīta sistēmas dalības maksas noteikšana un domstarpības par depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksu izskatīšana).

 

Depozīta sistēmai ir noteikts 6 mēnešu pārejas periods (no 2022. gada 1. februāra līdz 2022. gada 31. jūlijam). Šajā laikā veikalu plauktos atradīsies gan iepakojumi ar depozīta zīmi, gan bez tās. Pērkot dzērienu, jāpievērš uzmanība iepakojuma etiķetei! Iepakojumiem bez depozīta zīmes depozīta maksu nepiemēro, un depozīta punktos to nodot nevarēs!

1. mīts: Depozīta iepakojumu var nodot tikai tajā tirdzniecības vietā, kur tas ir iegādāts

Iegādājoties dzērienu depozīta iepakojumā, pircējs tukšo iepakojumu vēlāk var nodot atpakaļ jebkurā depozīta punktā neatkarīgi no tā, kur konkrētais iepakojums ir iegādāts. Depozīta sistēmas pārklājumu šobrīd veido vairāk nekā 1350 depozīta punkti visā Latvijā, turklāt šī gada laikā depozīta punktu skaits pieaugs, sasniedzot vairāk nekā 1500 punktus un tādējādi nodrošinot iedzīvotājiem vēl plašākas iepakojuma nodošanas iespējas.

2. mīts: Latvijā ir ieviesta novecojusi sistēma ar vecām iekārtām

Latvijas taromātu nodrošinātājs – Norvēģijas uzņēmums “Tomra” – ir tirgotāju pirmā izvēle visā pasaulē, turklāt Latvijā uzstādīti modernākie taromātu modeļi, kādi pasaulē šobrīd pieejami, tādēļ apgalvojumam par novecojušām iekārtām nav pamata. Taromāti tāpat var nodrošināt saņemtās depozīta maksas pārskaitīšanu uz veikalu lojalitātes kartēm un aplikācijām, un ir tirgotāji, kas jau apsver šādu iespēju sniegšanu nākotnē.

Taromāti spēj pieņemt arī saplacinātu iepakojumu, taču nevienā depozīta sistēmas valstī tas nav atļauts, jo realitātē tas nozīmētu, ka iedzīvotāji varētu nodot pilnīgi jebkuru iepakojumu, par ko viņi nav iemaksājuši depozīta maksu, un saņemt atpakaļ 10 centus. Tas novestu līdz tam, ka sistēma beigtu pastāvēt.

3. mīts: Depozīta sistēma ir ieviesta par valsts naudu

Depozīta sistēma ir dzērienu ražotāju paplašinātās atbildības sistēma, kas nozīmē, ka tiem, kuri saražo dzērienu iepakojumus, ir pašiem jāorganizē iepakojumu savākšana uz bezpeļņas principa pamata, lai sasniegtu valsts noteiktos mērķus. Latvijas gadījumā dzērienu ražotāji ir tie, kas ir finansējuši depozīta sistēmas izveidi.

4. mīts: Tikai Latvijai ir ieviesta sava depozīta zīme, bet pārējā Eiropā tā ir vienota

Katrā valstī darbojas sava neatkarīga depozīta sistēma, kas balstās uz šīs valsts likumdošanu un izstrādātajiem normatīvajiem aktiem, kā arī sava depozīta zīme. Arī Latvijas depozīta sistēma strādā atbilstoši Latvijas likumiem un tai ir izstrādāta sava  depozīta zīme. Būtiski, ka Latvijas depozīta sistēmā nevar nodot citās valstīs iegādātu iepakojumu, jo par to depozīta maksa Latvijā nav samaksāta, savukārt, ja Latvijā ir iegādāts iepakojums, uz kura atrodas tikai kāda no kaimiņvalstu depozīta zīmēm, arī par to depozīta maksa nav iekasēta un tas ir jānodod esošajos atkritumu šķirošanas konteineros. Atgādinām, ka pārejas perioda noslēgumā (31.07.2022.) uz visiem Latvijā nopērkamajiem dzērienu iepakojumiem, kas ir iekļauti depozīta sistēmā, būs Latvijas depozīta zīme.

5. mīts: Depozīta maksa ir sadārdzinājums, no kā nopelna sistēmas operators, kā arī tirgotāji un dzērienu ražotāji

Depozīta sistēma jau sava nosaukuma pamatos paredz to, ka, iegādājoties dzērienu depozīta iepakojumā un iemaksājot par to depozīta maksu 0,10 EUR apmērā, iedzīvotājs šo maksu varēs saņemt atpakaļ, nododot tukšo iepakojumu depozīta sistēmā. Savukārt, ja kāds neapzinīgs pircējs izmetīs tukšo depozīta iepakojumu atkritumos vai dabā, iemaksātā depozīta maksa paliks sistēmā un tiks atkārtoti ieguldīta tās darbībā un attīstībā.

Vairāk informācijas par depozīta sistēmas ieviešanu Valsts vides dienesta tīmekļvietnē: 

https://www.vvd.gov.lv/lv/depozita-sistema

Informācijas par dalību depozīta sistēmā, izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšanu un citiem praktiskiem jautājumiem SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” tīmekļvietnē:  www.depozitapunkts.lv

Depozīta punkts logo

1. Iepakojuma likums  (III1 nodaļa “Depozīta sistēmas piemērošana”)

https://likumi.lv/ta/id/57207-iepakojuma-likums

2. Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumi Nr. 519 “Depozīta sistēmas darbības noteikumi”

https://likumi.lv/ta/id/316731-depozita-sistemas-darbibas-noteikumi

3.1. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2020. gada 2. jūlija lēmums Nr. 1/8 “Depozīta sistēmas dalības maksas aprēķināšanas metodika”

3.2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2020. gada 2. jūlija lēmums Nr. 1/9 “Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi depozīta iepakojuma apsaimniekošanas nozarē”

3.3. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2020. gada 2. jūlija lēmums Nr. 1/10 “Domstarpību par depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksu izskatīšanas noteikumi”

https://www.sprk.gov.lv/content/normativie-akti-depozita-iepakojuma-apsaimniekosanas-nozare

Depozīta sistēma
Depozīts
Depozīta iepakojuma nodošanas punkts - taromāts
Depozīta zīme
Ministra uzruna depozīta sistēmas atklāšanas pasākumā
Depozīta punkts