NFI projekts
logo

2016. gada februārī  noslēgusies Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei projekta (turpmāk – Piekrastes plānojums) izstrāde, ko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) uzdevumā veikusi SIA Grupa93 atbilstoši iepirkuma Nr. VARAM 2014/19 2014. gada 5. novembrī noslēgtā pakalpojumu līguma Nr. 94 nosacījumiem.

No 2015.gada 16. oktobra līdz 25.novembrim notikusi publiskā apspriešana Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei 1. redakcijai un Vides pārskata projektam. Publiskās apspriešanas ietvaros organizēti vairākas publiskās apspriešanas sanāksmes: Liepājā (27.10.2015.), Venstpilī (28.10.2015.), Jūrmalā (03.11.2015.) un Saulkrastos (05.11.2015.).

Piekrastes plānojuma izstrāde ir notikusi ciešā sadarbībā ar Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupu un citām iesaistītajām institūcijām un organizācijām. Balstoties uz Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas ieteikumiem, pirms virzīšanas uz apstiprināšanu valdībā, sadarbībā ar institūcijām un sociālajiem partneriem turpinās Piekrastes plānojuma precizēšana.

Plašāka informācija par Piekrastes plānojumu pieejama šeit.

Tāpat aktivitātes ietvaros tika organizēti 3 pieredzes apmaiņas pasākumi starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm:

Piekrastes plānojuma izstrādes laikā organizēti vairāki semināri:

1) Dundagā, 25.11.2014 (organizēja VARAM), 

2) Kuldīgā, 03.06.2015. (organizēja Kurzemes plānošanas reģions),

3) Jūrmalā, 11.09.2015.  (organizēja VARAM),

4) Lapmežciemā, 24.09.2015.  (organizēja Rīgas plānošanas reģions),

5) Rīgā, 18.02.2016. (organizēja VARAM).

Vienlaicīgi ar plānojuma izstrādi izstrādātas publisko ūdeņu apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīnijas pašvaldībām, kuras pieejamas elektroniski šeit. Vairāk par izstrādātajām vadlīnijām var uzzināt šeit. Tāpat 20.11.2015., Salaspilī tika organizēts seminārs dažādām institūcijām un organizācijām par izaicinājumiem pašvaldībām publisko ūdeņu un citu publisko teritoriju attīstības plānošanā un pārvaldībā. Vairāk par šo semināru iespējams uzzināt šeit.

Aktivitātes īstenotas no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gadam programmas Nr. LV07 projekta Nr.4.3.-24/NFI/INP-002 „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” līdzekļiem.