Interreg Preses relīze SusTool
Ilustratīvs attēls

Igaunijas Ekonomikas un komunikācijas ministrijas vadībā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) kopā ar Igaunijas, Somijas, Lietuvas un Polijas publiskā un privātā sektora organizācijām izstrādā starptautisku tīmekļa platformu un digitālo rīku, lai atbalstītu ilgtspējīgu ziņošanu informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) sektora uzņēmumiem.

Plānots, ka digitālais rīks tiks pabeigts līdz 2025. gada beigām. Tas ļaus IKT un pakalpojumu sektora uzņēmējiem novērtēt sava uzņēmuma darbības ietekmi uz vidi, sociālo labklājību un ekonomisko ilgtspēju. Uzņēmumi varēs kartēt un analizēt savu pozīciju desmit ilgtspējai saistītās jomās: klimata pārmaiņas, piesārņojums, ūdens un jūras resursi, biodaudzveidība un ekosistēmas, resursu izmantojums un aprites ekonomika, pašu personāls (darbaspēks), vērtības ķēdes darbinieki, skartās kopienas, patērētāji un tiešie lietotāji, kā arī uzņēmējdarbības prakse. Rīka veiktā analīze sniegs ieteikumus uzņēmumam kā labāk sasniegt tā ilgtspējas mērķus.

Papildus rīkam tīmekļa platformā būs iekļauti Eiropas ilgtspējas ziņu sniegšanas standartu (ESRS) apraksti, vispārīgas ilgtspējas vadlīnijas, izglītojoši video, labo prakšu piemēri un atsauces uz noderīgiem materiāliem.

Digitālais rīks "ESG Tool," tiks izstrādāts latviešu, angļu, igauņu, somu un lietuviešu valodās, un tas būs brīvi pieejams visiem lietotājiem.

Plānots, ka rīks projekta dalībvalstīs, tai skaitā arī Latvijā, tiks pilotēts IKT uzņēmumos nākamā gada sākumā.

Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīva (CSRD) jāievieš visu ES dalībvalstu nacionālajos tiesību aktos līdz 2025. gadam. Direktīva prasa, lai visi lielie un biržā kotētie uzņēmumi, ieskaitot biržā kotētos mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), regulāri ziņotu par savu sociālo un vides ietekmi.

Saskaņā ar direktīvu tiek plānots, ka ilgtspējas ziņošana tiks ieviesta pakāpeniski un sākot no 2024. gada sabiedrības interešu subjektiem, piemēram, finanšu iestādēm, apdrošināšanas kompānijām un uzskaitītajiem uzņēmumiem ar vairāk nekā 500 darbiniekiem, ir pienākums iesniegt ziņojumus. 2025. gadā visiem citiem lielajiem uzņēmumiem būs jāsagatavo ilgtspējas ziņojumi. 2026. gadā šis pienākums tiks paplašināts uz biržā kotētiem MVU, kā arī uz noteiktām apdrošināšanas kompānijām un finanšu iestādēm, kam to nepiemēroja ātrāk uzņēmuma izmēra dēļ. Tomēr šī direktīva ietekmē gandrīz visus MVU, jo tie ir daļa no piegādes ķēdes, un ilgtspējas ziņošana tiek arvien vairāk pieprasīta no investoriem, bankām, patērētājiem un citām iesaistītajām pusēm.

Projekta izstrāde uzsākta jau 2023. gadā un tā ir daļa no plašākas iniciatīvas, kas vērsta uz digitālās inovācijas un pārmaiņu veicināšanu Baltijas jūras reģionā. Projekts tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021. – 2027.gadam 1. prioritātes “Inovatīva sabiedrība” 1.2. mērķa “Atsaucīgi publiskie pakalpojumi” ietvaros ar kopējo budžetu aptuveni 3,5 miljoni eiro. Projekta partneri Latvijā ir VARAM un LIKTA, Igaunijā Ekonomikas lietu un komunikācijas ministrija (vadošais partneris), Finanšu ministrija un asociācija ITL, Lietuvā – asociācija INFOBALT, Somijā – Dimecc LTD un vairāki asociētie partneri no minētajām valstīm, kā arī Polijas. Projekts tiks īstenots līdz 2025. gada 31. decembrim.
 

Aktuālā informācija par projektu:

 

Projekta vadītāja
Santa Bileskalne
Digitālās politikas departamenta
Digitālās politikas pārvaldības nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
67026551
santa.bileskalne@varam.gov.lv