Par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi

2014.gada 14.oktobrī Ministru kabinets ir apstiprinājis noteikumus Nr.628  „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kas stājušies spēkā 2015.gada 1.maijā.

Noteikumi Nr.628 nosaka:

 • pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu - ilgstspējīgās attīstības stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojuma, detālplānojuma un tematiskā plānojuma saturu un izstrādes kārtību;

 • detālplānojumu un lokālplānojumu finansēšanas kārtību;

 • prasības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādātājiem;

 • plānošanas dokumentu izstrāde, izmantojot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu (TAPIS).
  Līdz noteikumu Nr.628 spēkā stāšanās brīdim izstrādes procesā esošos plānošanas dokumentus turpina izstrādāt, ievērojot šajos noteikumos noteikto procesuālo kārtību, bet izstrādes procesā esošo plānošanas dokumentu saturs var atbilst tam normatīvajam regulējumam, kas bija spēkā plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanas dienā.


2014.gada 8.jūlijā Ministru kabinets ir apstiprinājis noteikumus Nr.392  „Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi”

Noteikumi Nr.392  nosaka:

 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas – Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS):

 • izveides un darbības kārtību;

 • datu saturu;

 • informācijas iegūšanas, apstrādes un izplatīšanas kārtību
  kārtību, kādā veicama datu apmaiņa ar citām valsts informācijas sistēmām.

Sistēmas lietotāji izmanto sistēmu plānošanā no 2015. gada 1. maija.