MSP-GREEN

Projekta nosaukums: “Jūras telpiskā plānošana kā Zaļā kursa ieviesēja” (angļu valodā “Maritime Spatial Planning as enabler of the European Green Deal”)

Akronīms: MSP-GREEN

Projekta identifikācijas numurs: 101074438

Īstenošanas laiks: No 2022. gada 1. novembra līdz 2024.gada 31.oktobrim (24 mēneši)

Programma: Eiropas Jūrlietu zvejsaimniecības un akvakultūras fonds (EJZAF), uzsaukums: EMFAF-2021-PIA-MSP

Finansējums: Kopā visiem projekta partneriem: 1 933 490,03 euro

VARAM daļa: 185 606,48 euro, no tā EJZAF līdzfinansējums ir 80% jeb 148 485,18 euro.

Projekts “MSP-GREEN” "Jūras telpiskā plānošana kā Zaļā kursa ieviesēja (angļu valodā – "Maritime Spatial Planning as enabler of the European GREEN Deal") paredz veicināt Jūras telpisko plānojumu (turpmāk – JTP) ieviešanu un īstenošanu Eiropas savienībā, finansējot inovatīvus, novatoriskus projektus, kas piedāvā risinājumus dalībvalstu izaicinājumiem, ar kuriem tās saskaras JTP ieviešanas, uzraudzības un pārskatīšanas procesā. Projekts paredz veidot ietvaru Jūras telpiskajiem plānojumiem (JTP) kā Eiropas Zaļā kursa ieviesējiem, veicinot pāreju uz ilgtspējīgu Zilo ekonomiku, ņemot vērā klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības aizsardzību jūrā, atjaunojamās enerģijas izmantošanu jūrā un ilgtspējīgu pārtikas apgādi (aļģu, gliemeņu un zivju akvakultūras).

MSP-GREEN projektā tiks gūtas zināšanas un dažādu valstu pieredze par Jūras telpiskās plānošanas procesiem dažādos etapos – plānojumu izstrādē,  ieviešanā un novērtēšanā. Projektā tiks apskatīti un popularizēti vērtīgi praktiski piemēri un risinājumi saistībā dažādiem Eiropas Zaļā kursa aspektiem:

(1) CO2 neitralitāti(ietverot atjaunojamo enerģiju jūrā),

(2) pielāgošanos klimata pārmaiņām,

(3) ilgtspējīgu jūras produktu izmantošanu,

(4) bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu aizsardzību,

(5) aprites ekonomiku,

(6) nulles piesārņojumu.

MSP-GREEN projekta galvenās mērķgrupas ir valsts pārvaldes institūcijas, piekrastes pašvaldības, zinātnes un pētnieciskās institūcijas, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas un sabiedrība kopumā. Projekta ietvaros Latvijā tiks veicināta starpnozaru sadarbība Jūras plānojuma aktualizēšanā, organizējot regulāras jūras un piekrastes telpiskās plānošanas koordinācijas grupas sanāksmes.

Iesaistītie partneri

MSP-GREEN projektā piedalās partneri no septiņām Eiropas Savienības valstīm (Itālijas, Spānijas, Francijas, Somijas, Bulgārijas, Latvijas, un asociētais partneris – no Vācijas) 5 dažādu jūru baseinos - Baltijas jūras, Ziemeļjūras, Melnās jūras, Vidusjūras un Atlantijas okeāna baseinos.

Vadošais partneris:

 1. Venēcijas Lagūnu sistēmu pētniecisko aktivitāšu koordinācijas konsorcijs - CORILA - Consorzio Per Il Coordinamento Delle Ricerche Inerenti Al Sistema Lagunare Di Venezia (IT).

Partneri:

 1. Venēcijas IUAV Universitāte - Universita Iuav Di Venezia (IT);
 2. Valsts pētniecības padome - Consiglio Nazionale Delle Ricerche  (IT);
 3. Zinātnisko pētījumu augstākās padomes valsts aģentūra - Agencia Estatal Consejo Superior De Investigaciones Cientificas (ES);
 4. Vides, mobilitātes un plānošanas risku pētījumu un ekspertīzes centrs - Centre D’Etudes Et D’Expertise Sur Les Risques L’Environnement La Mobilite Et L’Amenagement (FR);
 5. Dienvidrietumu Somijas reģions - Varsinais-suomen Liitto (FI);
 6. Piekrastes un jūras pētījumu centrs Bulgārijā - Center for Coastal and Marine Studies (CCMS) (BG);
 7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (LV).

Asociētie partneri:

 1. VASAB sekretariāts;
 2. Somijas Vides ministrija (FI)- Suomen Ympäristöministeriö;
 3. Vācijas federālā jūras un hidrogrāfijas aģentūra (DE) - Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH).
Projekta partneri. Logo

Projektā plānotas šādas darbības:

1) piedāvāt ES kopēju un pārbaudītu ietvaru un sistēmu, kas veicinātu JTP nozīmi un ieguldījumu ES Zaļā kursa mērķu sasniegšanā;

2) izvērtēt, vai un kā JTP ir ņemti vērā un integrēti ES Zaļā kursa mērķi;

3) identificēt, kādas ir galvenās nepilnības un šķēršļi Zaļā kursa mērķu integrēšanai JTP;

4) dalīties pieredzē ar labajiem Zaļā kursa mērķu un pasākumu piemēriem un rīcībām, kas jau pašreiz iekļauti projekta partneru un citu valstu spēkā esošajos JTP;

5) identificēt nepieciešamās papildu darbības JTP ietvaros, lai veicinātu Zaļā kursa īstenošanu nacionālā, reģionālā un vietējā mērogā;

6) izstrādāt vadlīnijas visām ES dalībvalstīm un ar tām saistītajām jūras teritorijām, kā izmantot JTP Zaļā kursa mērķu sasniegšanā;

7) mērķtiecīgi izplatīt informāciju par projekta rezultātiem ES dalībvalstīs un ārpus Eiropas savienības.

Projekta darba plānu veido piecas darba pakas (DP). VARAM ir viens no vadošiem partneriem DP5 un koordinēs dažādus ar komunikāciju saistītus uzdevumus, tostarp tiešsaistes rīku aktīvu pielietošanu, kā arī citus ar projekta publicitāti saistītos pasākumus Latvijā.

DP1 "Projekta vadība un koordinēšana":

Darbu plānošana, projekta monitorings un novērtēšana, savstarpējā sadarbība.

DP2 "Zaļā kursa mērķu integrācijas JTP  analīze un novērtēšana"

Zaļā kursa mērķu analīze, JTP būtisko uzdevumu un risināmo jautājumu  identificēšana un kategorizēšana. Tiks identificēti saskarsmes punkti ar citu nozaru un visu pārvaldes līmeņu politikas plānošanas uzdevumiem, kas vērsti uz Zaļā kursa mērķu sasniegšanu.

DP3 "JTP pielietošana efektīvākai Eiropas Zaļā kursa mērķu sasniegšanā"

Projekta partneru īstenoto labo piemēru un prakšu apkopošana, savstarpējā pieredzes apmaiņa, lai integrētu Eiropas Zaļo kursu JTP. Izvērsta analīze par nepilnībām spēkā esošajos projekta partneru JTP.

DP4 "Uz Eiropas Zaļo kursu vērstu rīcību pārnese JTP"

Rekomendāciju izstrāde katram jūras baseinam, lai JTP kļūtu par Eiropas Zaļā kursa mērķu sasniegšanas instrumentu un savietotu JTP ar Zilās ekonomikas mērķiem.

DP5 "Publicitāte un projekta rezultātu izplatīšana"

Projekta vizuālās identitātes izstrāde, komunikācijas veidu un platformu risinājumi, projekta materiālu noformēšana, noslēguma konferences organizēšana, kā arī citi ar projekta publicitāti saistīti pasākumi, ar mērķi veicināt izpratni par Eiropas Zaļā kursa mērķu integrēšanas nozīmi JTP.

Projekta sasaiste ar attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem

MSP-GREEN projekts veicinās šādu starptautisku stratēģisko dokumentu un ES direktīvu ieviešanu:

 1. Eiropas Zaļais kurss (The European Green Deal);
 2. HELCOM Baltijas jūras rīcības plāns;
 3. Vadlīnijas ekosistēmu pieejas īstenošanai jūras telpiskajā plānošanā Baltijas jūras reģionā (VASAB - HELCOM 2015);

Projekts ir saistīts ar šādu Latvijas attīstības plānošanas dokumentu aktualizēšanu, nozaru politikas īstenošanu, kā arī normatīvā regulējuma pilnveidošanu:

 1. Jūras plānojums;
 2. Piekrastes plānojums;
 3. Vides politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam;
 4. Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likums;
 5. Sugu un biotopu aizsardzības likums;
 6. Likums "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām".

Projekta ieguvumi

MSP-GREEN projekta ietvaros Latvijā veiktās izpētes rezultāti, izstrādātie dokumenti, iegūtie dati, informācija un pieredze kalpos Jūras plānojuma un Piekrastes plānojuma īstenošanas izvērtējumam un Jūras plānojuma aktualizēšanai. Projekta ietvaros īstenotie pasākumi sniegs ieguldījumu valsts iestāžu kapacitātes celšanā, paaugstinot visu līmeņu pārvaldes institūciju, nozaru, ieinteresēto mērķgrupu un plašākas sabiedrības izpratni un iesaisti bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, aizsardzībā un atjaunošanā.

 

Kontaktinformācija:
Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības departaments


Projekta koordinatore un komunikācijas speciāliste
Annija Danenberga
annija.danenberga@varam.gov.lv
(+371) 66016707 

Jūras telpiskā plānošana