2014.gada 30.oktobrī Saeimā pieņemts Zemes pārvaldības likums, kas stājās spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Likuma mērķis ir izveidot tiesisku pamatu racionālai zemes izmantošanai, ilgtspējīgai teritorijas attīstībai un zemes aizsardzībai, līdzsvarojot zemes izmantošanu un aizsardzību, kā arī privātās intereses un publiskās vajadzības zemes izmantošanā. Ar likumu tiek skaidri noteiktas zemes izmantotāju tiesības un pienākumi, pasākumi zemes degradācijas risku novēršanā un zemes aizsardzībā, vienlaikus būtiski nepalielinot administratīvo procedūru slogu. Likumā iekļautais regulējums ļaus pašvaldībām efektīvāk izmantot dažādus instrumentus, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzību un interešu apmierināšanu, vienlaikus ievērojot arī zemes īpašnieku intereses.