Valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari”

Informācija sagatavota saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 29. panta otro daļu.

 

Valsts akciju sabiedrība „Elektroniskie sakari” galvenie darbības virzieni:

 • pārvaldīt radiofrekvenču spektru un numerāciju, lai nodrošinātu to racionālu un efektīvu izmantošanu;
 • sniegt EMS (elektromagnētiskās saderības) un numerācijas nodrošināšanas pakalpojumus;
 • plānot radiofrekvenču spektra tehnisko izmantošanu un noteikt radiofrekvenču piešķīrumu radioiekārtas darbībai;
 • piešķirt radioiekārtai pazīšanas (izsaukuma) signālus;
 • Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos un konvencijās noteiktajā kārtībā koordinēt un reģistrēt radiofrekvenču piešķīrumu;
 • sadarboties ar citu valstu sakaru administrācijām un piedalīties sakaru nozares starptautisko institūciju un organizāciju darbā, lai veicinātu radiofrekvenču spektra un numerācijas nodrošināšanas pakalpojumu efektīvu izmantošanu;
 • veikt radiofrekvenču spektra radiomonitoringu un radioiekārtu parametru mērījumus;
 • pārbaudīt pieteikumus par kaitīgiem radiotraucējumiem radio un televīzijas programmu uztveršanā un radiosakaru darbībā, noskaidrot šo traucējumu avotus un pieņemt lēmumu par traucējumu novēršanu;
 • pieņemt lēmumus par normatīvajiem aktiem neatbilstoši lietotu radioiekārtu darbības pārtraukšanu;
 • izsniegt radioamatieru apliecības;
 • akceptēt vai noraidīt elektronisko sakaru tīklu antenu, radioiekārtu, apraides raidītāju un mobilo sakaru bāzes staciju ierīkošanas tehniskos projektus.

 

1.

Kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, pamatkapitāla lielums un valsts līdzdalības apmērs

Valsts akciju sabiedrība „Elektroniskie sakari”, juridiskā adrese: Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija; pamatkapitāla lielums: 8995637.00 EUR; valsts līdzdalības apmērs 100%; www.vases.lv

Valde:

Valdes priekšsēdētājs: Jānis Bārda.

Valdes locekle Vija Gēme.

2.

Valsts līdzdalības atbilstība šā (Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums) likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Stratēģiskais mērķis: Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 1.panta pirmās daļas 18.punktu un 7.pantu valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" noteikts vispārējais stratēģiskais mērķis – nodrošināt racionālu un efektīvu radiofrekvenču spektra un numerācijas resursu pārvaldi elektronisko sakaru nozarē, pilnveidot radiofrekvenču pārvaldības mehānismu, nodrošināt nepārtrauktu radiofrekvenču spektra uzraudzību un efektīvu frekvenču resursu plānošanu.

Valsts pārvaldes iekārtas likums: atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta otrajā daļas noteikumiem, kad publiska persona var veikt komercdarbību:

1. atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta otrās daļas 1.punktam, jo tā darbojas jomā, kurā tiek novērsta tirgus nepilnība, proti, pastāv dabiskais monopols.

2. atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta otrās daļas 2.punktam, jo sabiedrība darbojas, lai nodrošinātu pakalpojumus, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.

3. atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta otrās daļas 3.punktam, jo sabiedrība pārvalda tādu valsts īpašumu, kas ir stratēģiski svarīgs valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.

3.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība šā (Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums) likuma 4.panta otrās daļas nosacījumiem

Nav līdzdalības citās sabiedrībās. 

4.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs Edvīns Balševics.

5.

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

Aktuālie pārskati pieejami vietnē: https://www.vases.lv

 

https://www.vases.lv/lv/content/finanses-atalgojuma-politikas-pamatprincipi#gada

6.

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā

Dividendes par 2019. gadu 75 269,60  EUR (no 2019. gada peļņas, maksājums veikts 2020.gadā saskaņā ar akcionāra lēmumu).

2019.gadā veiktas iemaksas valsts budžetā 2 314 008 EUR.

7.

Ziņas, ka valsts paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Ministru kabinets 2016. gada 20. septembrī izskatīja informatīvo ziņojumu "Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar akciju sabiedrību "Elektroniskie sakari"" (protokols Nr. 46 73.§ 2.punkts) un atbalstīja valsts līdzdalības saglabāšanu valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" un saglabāja tās pašreizējo juridisko statusu ar 100 procentiem valsts kapitāldaļu.

8.

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Nav plānotas.

9.

Citas ziņas, kuras valsts kapitāla daļu turētājs uzskata par nepieciešamu publiskot vai kuru publiskošana noteikta koordinācijas institūcijas izstrādātajās vadlīnijās

Nav