Darbības mērķis
Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk VRAA) kā kompetentas valsts pārvaldes iestādes mērķis ir īstenot atbalsta pasākumus līdzsvarotai valsts reģionālajai attīstībai, nodrošinot normatīvajos aktos deleģēto valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu ieviešanu, valsts un pašvaldību elektroniskās pārvaldes attīstību, pētniecisko darbību, kā arī administratīvo atbalstu starptautisko programmu sekretariātiem.

Vērtības
VRAA pamatvērtība ir cilvēki – gan darbinieki, gan klienti. VRAA savā darbībā balstās uz šādām vērtībām:

  • godprātīga un profesionāla darbība;

  • uz klientu orientēta pieeja;

  • objektivitāte lēmumu pieņemšanas procesā;

  • mērķtiecīgs un efektīvs finanšu resursu izlietojums.

Galvenie darbības virzieni
VRAA savas kompetences ietvaros īsteno šādas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas stratēģijā noteiktos darbības virzienus:

  • Valsts, Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finanšu instrumentu finansēto aktivitāšu ieviešana;

  • Pētniecība reģionālās attīstības jomā;

  • Teritoriālās sadarbības programmu 1.līmeņa finanšu kontroles nodrošināšana;

  • Starptautisko programmu sekretariātu un informācijas punktu darbības nodrošināšana;

  • Dalība starptautiskos projektos.

Mērķauditorija
Kopš 2007.gada VRAA mērķauditorija ir ne tikai komersanti īpaši atbalstāmajās teritorijās, bet arī pašvaldības un nevalstisko organizāciju sektors.

Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājas lapa: http://www.vraa.gov.lv