Usmae ezers
Logo Norway grants

2020. gada 4. novembrī – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas* ietvaros uzsāk īstenot projektu  “Klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā” , kurā paredzēts uzlabot klimata jautājumu integrēšanu nozaru un reģionālajās politikās un aktivitātēs, kā arī izstrādāt jaunus klimata pārmaiņu politikas plānošanas rīkus.

Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes būs noderīgas gan sabiedrībai un zinātniskajai kopienai, gan politikas plānotājiem sniedzot atbalstu lēmumu pieņemšanai. Veiktie pētījumi un izstrādātie rīki sniegs ieguldījumu Latvijas attīstībā un var kalpot par bāzi tālāku atvasinātu pētījumu veikšanai klimata pārmaiņu jomā.

Projekta laikā paredzēts izstrādāt papildu klimata pārmaiņu politikas plānošanas rīkus, piemēram, izstrādāt reģionālo datu vākšanas un ziņošanas sistēmu, lai veicinātu klimata pārmaiņu politikas plānošanu un ieviešanu reģionālajā līmenī. Savukārt, lai uzlabotu ziņošanu un politikas plānošanu, paredzēts izstrādāt elektronisko datu bāzi par ozona slāni noārdošām vielām un F-gāzēm. Tāpat paredzēts atjaunot un uzlabot Latvijas klimata pārmaiņu scenāriju 2100. gadam, lai nodrošinātu politikas plānošanu atbilstoši jaunākajām prognozēm, kā arī Latvijas krasta erozijas novērtēšanu, ņemot vērā klimata pārmaiņu scenārijus, lai pielāgotu piekrastes izmantošanas plānošanu un izstrādātu piemērotus risinājumus krasta erozijas novēršanai.

Projekts paredz arī klimata pārmaiņu politikas integrēšanu nozaru un reģionālajās politikās un aktivitātēs, tai skaitā, pašreizējās prakses novērtējumu un ieteikumu izstrādi, lai integrētu klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās klimata pārmaiņām aspektus tādās nozarēs kā finanses, apdrošināšana, ēku, ceļu un dzelzceļu būvniecība, teritorijas izmantošanas plānošana, pārplānošana. Kā arī plānots ieviest jaunu studiju kursu Latvijas novadu un pilsētu pašvaldībām par klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās klimata pārmaiņām jautājumiem.

Projekts tiek realizēts partnerībā ar Centrālo statistikas pārvaldi, VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” un Norvēģijas Vides aģentūru. Projektu paredzēts īstenot līdz 2023. gada 28. septembrim. Programmas finansējums ir 2 182 278 eiro (85% Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums un 15% Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums).

Strādājam kopā zaļai Eiropai!

Plašāka informācija par Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.‑2021. gada perioda programmu „Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” tīmekļvietnē –  www.norwaygrants.lv.

*Noslēgts projekta līgums par Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. ‑ 2021. gada perioda programmas „Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” iepriekš noteiktā projekta “Klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā” īstenošanu

Foto autors: Miks Užāns